Kategoria: Księgowość

 

Delegacja, czy relokacja

Delegacja dla pracowników oznacza podróż służbową. Terminu tego używa się, gdy pracownik chwilowo, na wyraźne polecenie pracodawcy zostaje odesłany do pełnienia obowiązków w innym miejscu. Warto przy tym pamiętać, że główną cechą każdej delegacji jest jej incydentalność, a więc tymczasowość. W związku z tym pracownik, który zostaje oddelegowany, odbywa krótką podróż do innego miejsca, niebędącego tym, w którym pracuje na co dzień. Pracodawca może wydać pracownikowi polecenie, w myśl którego będzie musiał on wyjechać w podróż służbową. Osoby, które według przepisów prawa mogą odmówić wyjazdu służbowego, to kobiety będące w ciąży albo Ci, którzy muszą opiekować się dzieckiem do lat czterech. Koszty związane z noclegiem, dojazdem i wyżywieniem pokrywa w całości pracodawca. Zmiany w umowie o pracę nie są konieczne ani wymagane, gdy w grę wchodzi podróż służbowa.

Relokacja ma miejsce wtedy, gdy pracownik zostaje oddelegowany. Jest to poważna zmiana i polega ona na zmianie miejsca pracy na stałe. Pracownik przeprowadza się wówczas do innego państwa lub kraju. W tym przypadku niezbędne jest wprowadzenie zmian w umowie o pracę. Pracownik musi otrzymać od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające. Wyjątkiem jest sytuacja, w której oddelegowanie nie będzie trwało dłużej niż 3 miesiące. Termin ten dotyczy całego roku kalendarzowego łącznie. Jeśli wynagrodzenie za pracę nie ulegnie zmianie oraz gdy obowiązki pracownika nie będą wykraczały poza jego kwalifikacje, to wypowiedzenie nie jest wymagane. Żeby relokacja mogła dojść do skutku, konieczna jest zgoda pracownika. W tym przypadku pracodawca nie musi pokrywać kosztów stałych. 

Jak zaksięgować odsetki od kredytu?

Istnieje kilka rodzajów kredytów dla przedsiębiorców. Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na wszelkie firmowe inwestycje. Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżącej działalności firmy. Kredyt w rachunku bieżącym, nazywany również saldem debetowym, można przeznaczyć na każdy cel, a cechuje się tym, że każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie.

Spłacając kredyt przedsiębiorca co miesiąc wpłaca do banku część kapitałową oraz część odsetkową. Odsetki stanowią koszt uzyskania w momencie ich zapłaty, a ponieważ ratę kredytu zawierającą zarówno część kapitałową, jak i odsetkową opłaca się wspólnie, aby prawidłowo zaksięgować odsetki należy posłużyć się harmonogramem spłaty kredytu, gdzie jest jasno wydzielone, jaka kwota z raty to kapitał, a jaka – odsetki. W momencie spłaty raty należy sporządzić dowód wewnętrzny na wartość odsetek zgodnie z harmonogramem spłaty. Odsetki księguje się wówczas do kolumny 13 KPiR, czyli do pozostałych kosztów.

Podobnie jak odsetki, w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć prowizje bankowe. Uwaga! Nie dotyczy to prowizji od kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych – w koszty można je zaliczyć dopiero w chwili oddania środka trwałego do użytkowania, zaś wcześniej powiększają odpisy amortyzacyjne. Do kosztów zaliczyć można również bankowe opłaty, np. za dokonywane przelewu, czy prowadzenie rachunku koniecznego do obsługi kredytu. 

W czym pomaga biznesplan?

Biznesplan pomaga:

 • określić pośrednie i końcowe cele firmy,
 • sprecyzować główne kierunki biznesu: rynki sprzedaży, konkurencję, marketing,
 • wyznaczyć główne strategiczne i taktyczne metody i narzędzia do osiągnięcia celów,
 • określić kluczowe mierniki i parametry oceny efektywności działań poszczególnych działów firmy,
 • oszacować kluczowe mierniki i parametry oceny efektywności działań poszczególnych działów firmy,
 • oszacować planowany dochód i wydatki firmy,
 • określić strukturę organizacyjną oraz kluczowe stanowiska w firmie,
 • opisać niezbędne zasoby oraz źródło ich pozyskania,
 • zaplanować harmonogram i kolejność działań,
 • przewidzieć możliwe zagrożenia i trudności, a także sposoby ich rozwiązania,
 • ocenić finansową, techniczną, produkcyjną sytuację w firmie, a także dostępne zasoby firmy, możliwości oraz realność osiągnięcia celów biznesowych oraz wykonania zamierzonych planów.

Praca z klientami VIP

Przedsiębiorstwa, które dopiero zaczynają pracę z klientami VIP lub chcą zacząć współpracę z tą kategorią często mają obawy czego tak naprawdę chce od nich Klient.

Aby skutecznie obsługiwać musisz przede wszystkim dobrze zrozumieć i poznać Klienta. Wiedza ta pozwoli Ci budować efektywną współpracę z każdym typem Klienta. Poznaj m.in. jego oczekiwania i potrzeby. Nie istnieje bardziej kompletne i wiarygodne źródło informacji o Kliencie jak on sam. Umiejętność słuchania Klienta jest czasami trudniejsza od przekonywania. Jednak jest to pierwsza i najważniejsza zasada, której powinien się trzymać każdy przedsiębiorca.

Klienci VIP – ludzie, którzy osiągnęli określony poziom biznesowy i odnoszą sukcesy chcą otrzymać:

 • bardzo komfortowe warunki obsługi,
 • gwarancje bezpieczeństwa i jakości,
 • wsparcie ekspertów.

Na efektywność i skuteczność pracy z klientami VIP wpływają następujące czynniki:

 • osobowość account menedżera, jego profesjonalizm i doświadczenie,
 • standardy obsługi klientów VIP w firmie,
 • warunki współpracy,
 • obecność rabatów i programów lojalnościowych, które podkreślają status klienta.

Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi rodzaj opodatkowania działalności gospodarczej. To jedna z form księgowości uproszczonej, w ramach której przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a należności, które musi uiszczać do Urzędu Skarbowego są całkowicie niezależne od osiąganego dochodu. Wysokość podatku zależna jest od rodzaju oraz zakresu prowadzonej działalności. Jest to opcja bardzo korzystna dla przedsiębiorców, którzy generują spore zyski. Należy mieć na uwadze, że w razie kłopotów finansowych przedsiębiorstwa, comiesięczna opłata również musi zostać uregulowana.

Z karty podatkowej skorzystać mogą osoby, które prowadzą działalność:
– usługową lub wytwórczo-usługową,
– usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami oraz wyrobami tytoniowymi,
– w zakresie handlu artykułami nieżywnościowymi prócz handlu paliwami silnikowymi oraz częściami i akcesoriami samochodowymi,
– gastronomiczną,
– transportową przy użyciu jednego pojazdu,
– w zakresie usług rozrywkowych.

Karta podatkowa ma jednak wady. Kartowicze muszą mieć na uwadze to, że nawet jeśli firma nie osiągnie zysku lub poniesie stratę, będą zobowiązani do zapłaty podatku. Ponadto straty tej nie będą mogli rozliczyć w kolejnych latach.

Inną niedogodnością, z jaką mogą spotkać się posiadacze Karty Podatkowej, jest kwestia zaciągnięcia kredytu. Problem polega na niemożności oceny zdolności kredytowej przez bank, gdyż nie zna on faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Indywidualny rachunek podatnika od 2020 roku

Od stycznia 2020 roku wprowadzone zostaną indywidualne rachunki bankowego podatników, które służyć będą wpłacaniu m.in. PIT, VAT oraz CIT oraz innych należności podatkowych. Zmiana polega na tym, że każda płatność zobowiązania wobec fiskusa będzie realizowana na indywidualny rachunek podatkowy.

Wdrożenie tego rozwiązania znacząco wpłynie na rozliczenia podatników z Urzędem Skarbowym. Zmiana uprości procesy rozliczeniowe związane z identyfikacją płatności z podatnikiem.
W praktyce do każdego podatnika będzie przypisany jeden rachunek, na który podatnik będzie wpłacał swoje zobowiązania.

W planach resortu finansów jest wprowadzenie e-urzędu skarbowego, który umożliwi załatwienie wszystkich formalności z fiskusem bez wychodzenia z domu. Po zalogowaniu się na portal użytkownik będzie mógł realizować swoje zadania jako podatnik–osoba fizyczna, pełnomocnik przedsiębiorstwa, notariusz, czy komornik.

Jak odliczyć składkę zdrowotną?

Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku dochodowego pod warunkiem, że została zapłacona – nie ma takiej możliwości w przypadku składki nie opłaconej. Co równie ważne, odliczeniu nie podlegają również składki opłacone za pracowników – przedsiębiorca bowiem nie finansuje ich, a pobiera z wynagrodzenia pracowników i przekazuje do ZUS-u.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zarówno na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, jak i kartą podatkową. Odliczeń dokonuje się na bieżąco, poprzez obniżenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu lub kwartale, w którym składki zostały opłacone.

Jeśli suma zapłaconych składek jest wyższa niż podatek za dany miesiąc lub kwartał, nieodliczoną część zaliczek można odliczyć w kolejnych miesiącach/kwartałach – nie później jednak niż do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Co jednak bardzo ważne, nie ma możliwości, by opłacane w danym roku składki zostały odliczone w kolejnym roku.

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika

Osoby niepełnosprawne podlegają takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy, jak każda inna osoba. Aktem prawnym określającym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także jak w przypadku innych pracowników Kodeks Pracy.

Osoba niepełnosprawna może pracować pod warunkiem uzyskania zgody od lekarza medycyny pracy, natomiast nie dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Należy wziąć pod uwagę, że czas pracy zależy od stopnia niepełnosprawności, którą dzieli się na: znaczną, umiarkowaną oraz lekką.

Wszystkim zatrudnionym ze znacznym, czy też umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w danym roku kalendarzowym.

Pracodawcą zatrudniającym niepełnosprawnych pracowników przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdy są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika oraz szczególnych schorzeń i stopnia niepełnosprawności zatrudnionego: lekki – 450 zł, umiarkowany – 1125 zł, znaczny – 1800 zł.

Podatek u źródła

Podatek u źródła to podatek, który ma obowiązek pobrać przedsiębiorca dokonujący płatności poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej za usługi wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie  z ustawą, podatek u źródła trzeba pobrać w przypadku, kiedy podmiot, który nie jest polskim rezydentem uzyskuje w kraju dochody z tytułu:

 • z działalności i z odsetek – podatek pobierany jest na poziomie 20% przychodu,
 • z opłat za usługi w zakresie działalności sportowej, rozrywkowej, albo widowiskowej, którą wykonują osoby fizyczne mające miejsce poza granicami Polski, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych, albo też osób prawnych, które prowadzą działalność w zakresie imprez sportowych, rozrywkowych, albo artystycznych na terytorium Polski – podatek pobierany jest w formie ryczałtu na poziomie 20% przychodu,
 • z tytułu opłat, które należne są za wywóz pasażerów i ładunków przyjętych do przewożenia w polskich portach przez przedsiębiorstwa zagraniczne zajmujące się morską żeglugą handlową, z wyjątkiem pasażerów i ładunków tranzytowych – podatek pobierany jest w formie ryczałtu na poziomie 10% przychodów,
 • z tytułu świadczeń księgowych, doradczych, usług prawnych, badania rynku, kontroli przetwarzania danych, pozyskiwania personelu i rekrutacji pracowników, poręczeń i gwarancji, jak i świadczeń o podobnym charakterze – podatek pobierany jest w formie ryczałtu na poziomie 20% przychodu.

Czy jednoosobowa firma może prowadzić księgi rachunkowe?

Jednoosobowe firmy, w których jedynym właścicielem jest osoba fizyczna wybierając jako formę prowadzenia ewidencji uproszczoną księgowość. Dzięki temu nie muszą oni prowadzić pełnego zapisu oraz obszernej dokumentacji. Zdarzają się jednak przypadki, gdy jednoosobowe przedsiębiorstwa wybierają metodę rozliczeń na podstawie spółek kapitałowych.

Księgi rachunkowe są podstawą do prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych, mających wpływ na wysokość podatku dochodowego. W trakcie zakładania firmy przedsiębiorca wybiera konkretną formę opodatkowania – kartę podatkową, ryczałt, podatek liniowy lub opodatkowanie na zasadach ogólnych

Księgi rachunkowe z kolei są bardziej skomplikowaną formą ewidencji, ale z kolei dostarczają niezbędnych informacji rachunkowo-księgowych. Kiedy więc firma, bez względu czy spółka czy jednoosobowa działalność będzie zobowiązana do prowadzenia skomplikowanej formy?

Otóż wystarczy, aby biznes osiągnął/przekroczył określony pułap przychodów w ciągu roku. Wtedy wybór formy opodatkowania nie jest zależny od preferencji, a zostanie narzucony ustawowo.