Kategoria: Księgowość

 

Biegła księgowa w Krakowie

W przypadku każdej działalności gospodarczej, samodzielne prowadzenie księgowości, nakłada na przedsiębiorcę nie lada odpowiedzialność. Jak się najczęściej w praktyce okazuje, opracowanie systemu rozliczeń księgowych, może sprawić przedsiębiorcom licznych trudności i kłopotów. Często niestety bez odpowiedniej pomocy, konsultacji, bądź po prostu znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Podobnie jest w przypadku firm, w których obowiązują bardziej złożone metody prowadzenia księgowości.

Co zrobić w takiej sytuacji, aby nie narazić się na konsekwencje prawne?

Otóż biegła księgowa w Krakowie może okazać się doskonałym rozwiązaniem na każdy z tych problemów, gdyż korzystanie z tej opcji, jako przedsiębiorca będziesz mógł mieć pewność odnośnie profesjonalnej obsługi księgowej (pod warunkiem, że uprzednio upewnisz się, że wybrałeś możliwie najlepsze biuro rachunkowe). Decydując się na współpracę z księgową, masz szansę na wybór dla swojej firmy różnych usług, mających na celu usprawnienie jej działania.

Skala podatkowa – pierwszy próg podatkowy

Skala podatkowa stanowi najbardziej popularną metodę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w naszym kraju. System ten przewiduje dwa progi podatkowe – do 17% i do 32%.
Stosowanie danego progu zależy od wysokości osiąganych dochodów. W 2020 roku, limit przejścia na drugi próg wynosi 85 528 zł. Większość osób, bo ponad 90% polaków znajduje się w pierwszym progu podatkowym i jest zobowiązana do zapłaty zaliczki na rzecz podatku dochodowego w wysokości 17%.

Obliczanie:

1. Obliczanie dochodu – przychodu pomniejszonego o koszty ich uzyskania.
2. Obliczanie rocznego dochody – zsumowanie wszystkich dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę, o dzieło czy zlecenie.
3. Odejmowanie ulg podatkowych, takich jak: składki na ubezpieczenie społeczne, darowizny na charytatywno – opiekuńcza działalność kościołów czy organizacje pożytku publicznego, ulga za internet czy ulga na rehabilitację związaną z niepełnosprawnością podatnika.
4. Obliczanie podatku w wysokości 17%, chyba że dochody przekroczą 85 528 zł.
5. Odliczanie ulg podatkowych od podatku – na przykład składki na ubezpieczenie społeczne.
6. Porównanie należnego podatku z sumą zaliczek pobranych w ramach podatku dochodowego.
7. Pokrycie różnicy przez podatnika lub otrzymanie zwrotu.

Załatwianie obowiązków księgowych i podatkowych przez internet

Coraz więcej podatników oraz przedsiębiorców decyduje się na kontakt z urzędami za pośrednictwem internetu. Sposób ten pozwala dopełnić wielu formalności bez wychodzenia z domu.

Złożenie deklaracji, pisma lub wnioski wymaga wyłącznie dostępu do internetu oraz komputera.

Jakie sprawy można załatwić przez Internet pod kątem obowiązków księgowych i podatkowych?

– składanie deklaracji podatkowych
– korespondencja z US, ZUS
– składanie wniosków o dotacje
– odbieranie pism urzędowych
– wystawiania oraz odbieranie faktur
– składanie sprawozdań finansowych
– przygotowanie oraz złożenie JPK

Warto zwrócić uwagę na fakt, że załatwianie spraw przez Internet wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To bezpieczna forma potwierdzania tożsamości osoby składającej dokumenty, faktury czy deklaracje.

Istotne jest, że e-podpis kwalifikowany ma taką samą moc prawną jak podpis złożony własnoręcznie.

Wyrobienie oraz aktywacja nie zajmuje dużo czasu. Warto zgłosić się do osób zajmujących się sprzedażą oraz pomocą w aktywacji podpisów elektronicznych. Gwarantuje to późniejsze bezpieczne korzystanie z możliwości podpisów elektronicznych.

Zmiany w podatku akcyzowym

27 maja 2017 roku w życie weszły nowe przepisy, które dotyczą ustawy o podatku akcyzowym.
W tym artykule postaram się omówić najważniejsze zmiany.

Przede wszystkim określono zwolnienie od akcyzy podczas obrotu alkoholem etylowym całkowicie skażonym. Zwolnieniu podlega zatem:
-produkcja alkoholu etylowego, który jest całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym w państwach Unii Europejskiej,
-wewnątrzwspólnotowe nabywanie alkoholu etylowego całkowicie skażonego dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej,
-produkcja i import jeśli alkohol etylowy jest całkowicie skażony dodatkowymi środkami dopuszczonymi poza terytorium Polski.

Do rejestracji jako podatnik akcyzy zobowiązane zostały podmioty sprzedające na terytorium Polski alkohol w pełni skażony środkami dopuszczonymi w państwach członkowskich UE, skażony dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez Państwo członkowskie UE bądź Rzeczypospolita Polską, a także wyroby objęte podkategorią Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Aktualizacja

Z początkiem 2020 roku nastąpiły kolejne zmiany w podatku akcyzowym.

1 stycznia stawki podatku akcyzowego dotyczące napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich podniosły się o 10% w stosunku do obowiązujących dotychczas. Z zakresu podwyżki wyłączono jednak cydry i perry, a także do 1 lipca zerowa stawka podatku obowiązywała na papierosy elektroniczne.

Od 1 marca do 31 grudnia obowiązuje obniżka akcyzy na paliwa, ale jednocześnie 13 lutego 2020 r. nastąpił wzrost opłaty paliwowej aż o 17 zł.

 

CRBR – czy zgłaszać członków Rady Nadzorczej?

Jak zapewne Państwu wiadomo – do 14 lipca 2020 roku obowiązywało zgłoszenie informacji na temat beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten spoczywał na spółkach wpisanych do KRS przed dniem wdrożenia przepisów odnośnie CRBR, a więc przed 13 października 2019 r.. Spółki wpisane do KRS po tym terminie mają 7 dni na dokonanie wpisu.

Z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów – pełnienie członka Rady Nadzorczej w spółce, nie stanowi przesłanki do zgłoszenia jej w CRBR jako beneficjenta rzeczywistego. Jednak jeśli dana osoba jednocześnie jest wspólnikiem danej spółki, bądź osobą, która zarządza spółką – obowiązek wpisu do CRBR już się pojawia.

Obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym w CRBR spoczywa na:

– spółkach jawnych,
– spółkach komandytowych,
– spółkach komandytowo-akcyjnych,
– spółkach z o.o.,
– prostych spółkach akcyjnych (od marca 2021 r.),
– spółkach akcyjnych (z wyłączeniem spółek publicznych określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. odnośnie oferty publicznej oraz warunków wprowadzenia instrumentów finansowych.

Rada Nadzorcza jako organ kolegialny – nawet jeśli została powołana w spółce, nie bierze udziału w zarządzaniu nią, gdyż do jej kompetencji należy sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki. Nie posiada uprawnień zarządczych, a więc nie ma możliwości wydawania zarządowi poleceń odnośnie prowadzenia spraw spółki.

Podsumowując – osoby pełniące w spółce funkcję członka Rady Nadzorczej, nie muszą być zgłoszone w CRBR.

Kto może korzystać z małego ZUSu

Przyjęcie zasad tak zwanego “Małego ZUS-u” miało na celu obniżenie obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, dla firm uzyskujących w roku podatkowym niższe dochody. Umożliwienie obliczania wysokości zobowiązania proporcjonalnie od przychodu zmniejszyło obciążenia firm, związane z ZUS.

Z małego ZUSu mogą korzystać:
– działalności gospodarczej posiadające wpis do CEiDG i istnieć na rynku w poprzednim roku co najmniej 60 dni,
– podmioty, których przychód z jednoosobowej działalności nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego roku.

Z małego ZUSu nie mogą korzystać:

– jednostki rozliczające się na podstawie karty podatkowej posiadające zwolnienie sprzedaży z tytułu podatku VAT,
– przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku prowadziły inną działalność pozarolniczą, na przykład jako wspólnik spółki jawnej,
– osoby wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy, w takim samym zakresie jaką wykonywali będąc zatrudnionym w poprzednim lub bieżącym roku,
– osoby wykonujące w poprzednim roku wolny zawód lub prowadzące działalność artystyczną i twórczą.

W 2020 roku z ulgi mogą korzystać firmy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tysięcy zł. Dla porównania, w 2019 roku, przychód nie mógł przekroczyć zaledwie 63 tysięcy.

Zażalenie do postanowienia w sprawie podatkowej

W trakcie trwającego postępowania podatkowego, organy podatkowe mają możliwość wydawania różnego rodzaju postanowień, które zgodnie z prawem mogą mieć charakter porządkujący postępowanie odnośnie określonych zdarzeń w ramach owego postępowania. Rozstrzygnięcia spraw danego organu mogą być zaskarżone, co automatycznie świadczy o dwuinstancyjności postępowania. W celu zaskarżenia postępowania organu podatkowego, sporządza się zażalenie.

Zgodnie z aktualną treścią Ordynacji Podatkowej zażalenie można stosować na wydane w toku postępowania postanowienia, aczkolwiek pod warunkiem, że ustawa nie stanowi inaczej. Zażalenie może posłużyć na postanowienia podejmowane na początku postępowania, a więc postanowienia odnośnie:
– odmowy wszczęcia postępowania,
– połączenia postępowań,
– pozostawienia podania bez rozpatrzenia,
– zwrotu podania.

Zażalenie może również zostać wydane w trakcie postępowania, jak postanowienie o odmowie zapoznania się z dokumentami objętymi tajemnicą państwową, bądź dokumentami wyłączonymi ze sprawy z powodu ważnego interesu publicznego i sporządzenia z nich kopii.

Kolejna grupa postanowień, przeciw którym można złożyć zażalenie może dotyczyć:
– odmowy jej uzupełnienia,
– odmowy jej sprostowania,
– sprostowania błędów rachunkowych,
– wstrzymania wykonania.

Kolejną i już ostatnią grupą są postanowienia o charakterze porządkowych, spośród których wymienić możemy:
– nałożenie kary porządkowej,
– odmowę uchylenia kary porządkowej,
– obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania,
– rozstrzygnięcie sprawy odnośnie kosztów postępowania.

Zgłoszenie do CRBR do lipca

Rejestr CRBR został powołany w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To system, w którym gromadzone są informacje o beneficjentach rzeczywistych.

Kogo określamy mianem beneficjenta rzeczywistego? To osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
Rejestr ma charakter publiczny. Oznacza to, że każdy może bezpłatnie pobrać informacje o beneficjentach danej spółki. Zdecydowanie tego typu działania przyczyniają się do zwiększenia zaufania rynku finansowego oraz uczestników obrotu gospodarczego.

Jakich spółek dotyczy rejestr CRBR?
– jawne
– komandytowe
– komandytowo-akcyjne
– z o.o.
– proste spółki akcyjne
– akcyjne

Zgłoszenie do rejestru wymaga sporządzenia oraz złożenia wniosku w sposób elektroniczny. Warto podkreślić, że zgłoszenie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu poświadczenia tożsamości osoby składającej wniosek.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki.

Tarcza 4.0 – zmiany na rynku pracy

Trwają pracę nad ostatnim projektem ustawy antykryzysowej, który przewiduje wiele zmian związanych z rynkiem pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Tarcza 4.0 zapewni pojawienie się uregulowań związanych z wykonywaniem pracy w domu. Po wejściu w życie zmian pracodawcy zyskają możliwość zlecania pracy zdalnej tylko jeśli pracownik będzie posiadał odpowiednie warunki lokalowe i techniczne oraz niezbędne umiejętności. Pracodawcy zyskają prawo do odwołania pracownika z trybu pracy w domu kiedy uzna to za słuszne oraz będą oni oni mogli zobligować podwładnych do szczegółowego ewidencjonowania świadczonej pracy. Do ich obowiązków będzie natomiast należało zapewnienie pracownikom wszystkich niezbędnych środków oraz logistycznego zaplecza. Już niebawem pracownicy będą mogli korzystać z własnego sprzętu w ramach pracy zdalnej ale pod warunkiem zapewniania ochrony i bezpieczeństwa danych.

Dofinansowanie bez konieczności obniżania czasu pracy lub ogłaszania przestoju.

Aktualnie aby pracodawca mógł otrzymać wsparcie finansowe ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych musiał obniżyć wymiar czasu pracy osób zatrudnianych lub ogłosić przestój. Planowane zmiany umożliwią otrzymania dofinansowania bez konieczności spełniania powyższych warunków. Do tej pory w przypadku nagłego zwiększenia zapotrzebowania na pracę, właściciele firm musieli liczyć się z tym że jeśli wezwą pracowników objętych przestojem będą musieli zwrócić otrzymane dofinansowanie.

Inne, ważne zmiany

Wkrótce pracodawcy odnotowujący spadek obrotów będą mieli możliwość zawieszenia niektórych obowiązków, takich jak tworzenia funduszów czy wypłata świadczeń urlopowych. Dodatkowo zyskają oni prawo do udzielania zaległego urlopu do 30 dni we wskazanym przez siebie terminie. Kolejne istotne regulacje dotyczą zmniejszenia o 1/3 wysokości odpraw i innych świadczeń w związku ze zwolnieniem z powodu skutków epidemii.

O co chodzi z mikrorachunkami?

Jest to indywidualny numer rachunku (mikrorachunku), w którego skład wchodzić będzie numer PESEL w przypadku podatnika, bądź numer NIP w przypadku płatnika, więc jak można zauważyć, zostaną wykorzystane dwa podstawowe identyfikatory, które stosuje się do rozliczania deklaracji podatkowych. Będą na niego trafiały wpłaty pochodzące z podatku PIT, CIT, a także VAT.

W praktyce okazuje się, iż stanowi odpowiednik indywidualnych numerów rachunków składkowych, które dla płatników ZUS opracował już w 2018 roku.

Mikrorachunki są prowadzone przez NBP, a więc Narodowy Bank Polski. Numer można nabyć w każdym Urzędzie Skarbowym, bądź bezpośrednio na stronie www.podatki.gov.pl. W IV kwartale 2019 roku uruchomiono tzw. generator mikrorachunków podatkowych, który jest dostępny dla podatników przez 24h/dobę.

Celem rozwiązania, którym jest wprowadzenie w życie mikrorachunków jest umożliwienie szybszego rozliczania wpłat z tytułu należności podatkowych. Daje to możliwość nabywania np. zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami „od ręki”.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie mikrorachunków, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania, a także rozwieje wszelkie wątpliwości!