Autor: admin

 

Split Payment

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, polega na tym, że płatność podzielona jest na dwie części – zwyczajną oraz VAT. Mechanizm podzielonej płatności zakłada, że środki przeznaczone na zapłatę podatku VAT trafiają na specjalnie założone w tym celu konto. 

O tym czy przedsiębiorca skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie decyduje on sam. Wyjątek stanowi pewna grupa podmiotów, która na mocy nowych przepisów została objęta obowiązkowym Split Payment. Chodzi o te firmy, które stosują odwrócony VAT.

Celem Split Payment jest uszczelnienie systemu podatkowego w taki sposób, aby zmaksymalizować wpływy z podatku VAT i uniemożliwić ewentualne próby oszustwa. 

Split Payment ma jednak również wady. Zamrażanie części środków na rachunku bankowym jest sporą niedogodnością dla przedsiębiorców. Poza tym sama zabawa w dodatkowe rachunki wydaje się być nieco niewygodna. 

Mały ZUS Plus

Od 2019 roku obowiązywał Mały ZUS. Skorzystać z niego mogli Ci przedsiębiorcy, którzy średnio uzyskali w 2018 r. dochód nie przekraczający 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia. Mały ZUS został wprowadzony ze względu na potrzeby zgłaszane od wielu lat przez mniejsze firmy. Przedsiębiorcy zgłaszali, że ich możliwości finansowe są zbyt małe, aby spłacić składki na ubezpieczenia. 

Obecnie stworzono Mały ZUS Plus który wszedł w życie 1 lutego 2020 roku. Z nowej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2019 roku nie przekroczy kwoty 120 tys. złotych. Dodatkowo będą musieli oni udowodnić, iż prowadzili swoją działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. 

Chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus przedsiębiorcy mogą zgłaszać do 29 lutego 2020 r., a w kolejnych latach do końca stycznia. Szacuje się, że z Małego ZUS-u Plus będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. mniejszych przedsiębiorstw.

Po co zostało wprowadzone JPK_VAT?

JPK_VAT, czyli pliki od wszystkich przedsiębiorców, ułatwia organom skarbowym kontrolę płatności podatku i zwalczanie oszustw. Urzędnicy mogą bez przychodzenia do siedziby firmy robić tzw. kontrole krzyżowe*.

*Kontrole krzyżowe, czyli sprawdzenie, czy suma podatków z faktur wystawionych i otrzymanych zgadza się i czy żaden podmiot nie występuje np. o zwrot podatku VAT niesłusznie. 

Obowiązku ewidencji w postaci pliku JPK_VAT nie powinni odczuć Ci podatnicy, którzy powierzają swoją księgowość biuru rachunkowemu. System do księgowania automatycznie wygeneruje plik. Natomiast przedsiębiorcy, którzy samodzielnie się rozliczają, a w dodatku bez używania dedykowanych programów komputerowych, mogą mieć spory problem. Właściciel może za darmo pobrać plik w formacie xml ze strony ministerstwa, ale wypełnienie go po raz pierwszy może zająć sporo czasu. Resort finansów przygotował instrukcje, jednak wypełnienie pierwszy raz tego pliku zajmie Państwu dużo czasu, dlatego zalecamy zabrać się za to wcześniej. 

Elektroniczne zwolnienia chorobowe

W 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie zostały zastąpione przez e-zwolnienia. Zmiany dotknęły wszystkich płatników, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. 

Początkowo e-zwolnienia dotyczyły jedynie pracodawców zgłaszających powyżej 5 ubezpieczonych. Musieli oni założyć profil informacyjny płatnika, gdzie trafiały elektroniczne zwolnienia lekarskie pracowników. 

Aby założyć profil należy wejść na stronę ZUS, wypełnić formularz, a następnie potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić osobiście w jednostce lub elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego. Profil informacyjny należy utrzymywać nawet wtedy, gdy liczba pracowników uległa zmniejszeniu. Profile informacyjne są widoczne dla lekarzy wystawiających zwolnienie.

Choć mniejsi przedsiębiorcy nie muszą zakładać profilu informacyjnego, to jednak warto to zrobić. Powodów jest kilka. Jeśli przedsiębiorca posiada profil, od razu zyskuje wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi sprawdzać, czy pracownik dostarczył je do siedziby firmy w przeciągu 7 dni ani przekazywać go do ZUS-u – od razu po wystawieniu przez lekarza trafia on również do baz Zakładu. Przedsiębiorca ma również możliwość eksportu e-zwolnień do pliku oraz wysłania wniosku o kontrolę takiego zwolnienia.

Zobacz również: Fundusz Pracy

Sporządzenie nowego JPK-VAT

Wprowadzenie nowego pliku JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, który zawierać będzie informacje związane zarówno z deklaracjami VAT, jak również ewidencją VAT. Plik regularnie będzie przesyłany w terminie właściwym dla złożenia danej deklaracji VAT.

Wiąże się to z tym, iż:
– podatnicy rozliczający się miesięcznie, będą zobowiązani złożyć jeden dokument,
– podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą także składać pliki za okresy miesięczne, ale za dwa pierwsze miesiące danego kwartału, nie będą zobowiązani wypełniać części związanej z deklaracją.

Nowo wprowadzony plik JPK-VAT należy złożyć do 25. dnia miesiąca następnego.

Duże firmy pliki w nowej formie będą zobowiązane wysyłać już od 1 kwietnia 2020 r.. Z kolei podatnicy pozostali dopiero od 1 lipca 2020 r..

W sporządzanym pliku JPK, powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– część deklaracyjna, która będzie zawierała dane identyfikacyjne podatnika i informację o okresie za który sporządzany jest dany plik,
– część ewidencyjna, która będzie obejmowała dane znajdujące się w rejestrach VAT (po prostu ewidencja zakupów i sprzedaży).

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Powstawanie obowiązku podatkowego

Ustawy podatkowe, które normują wybrane podatki określają w jakich sytuacjach i kiedy powstaje wspomniany obowiązek podatkowy. Znaczy to, że powstanie on w sytuacjach wykazanych w prawie, niezależnie od woli podlegających mu podmiotów lub osób. Wymieniony obowiązek ma osobisty charakter, a co za tym idzie podatnik nie będzie się mógł od niego uwolnić na przykład dzięki zawarciu umowy z osobą trzecią, w celu przejęcia jego obowiązku podatkowego. Nawet jeśli ciężar ekonomiczny podatku ponosiłaby faktycznie osoba trzecia, obowiązek podatkowy będzie dotyczył tego podmiotu, który wskazano w ustawie o podatku.

Przykładowo obowiązek podatkowy od darowizn i spadków powstaje:

 • podczas nabycia w drodze zapisu lub dalszego zapisu – od daty ogłoszenia testamentu,
 • podczas nabycia na drodze dziedziczenia – w momencie otrzymania spadku,
 • podczas nabycia tytułem zachowku – w momencie zaspokojenia roszczenia lub też jego części,
 • podczas nabycia z polecenia testamentu – w momencie wykonania tegoż polecenia.

Niższa stawka CIT dla małych firm

Prace rządowe nad projektem zakładającym obniżenie stawki CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) dla małych firm do 15 proc. dobiegają końca. Nowe regulacje wejdą w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2017 roku. Projekt ustawy zakłada, że od stycznia 2017 roku, mali podatnicy i firmy rozpoczynające działalność zapłacą niższy podatek dochodowy od osób prawnych. Obecnie obowiązująca stawka 19 proc., ma zostać zmniejszona do 15 proc.

Kim są mali podatnicy według ustawy? Małymi podatnikami są podatnicy, których wartość przychodu brutto ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty równej 1,2 mln euro. Niższą stawką CIT mieliby zostać objęci podatnicy rozpoczynający działalność, po spełnieniu pewnych warunków.

Zdaniem Ministerstwa Finansów w pierwszym roku obowiązywania przepisów ogólne dochody sektora finansowego zwiększą się o 7 mln zł. Obniżenie stawki będzie skutkować uszczerbkiem dla finansów publicznych w wysokości 270 mln zł, ale także uszczelnieniem systemu, które powinni przynieść 277 mln zł.

Aktualizacja:

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowa stawka 15% podatku dochodowego od osób prawnych uległa obniżeniu aż o 6%.

Od tego momentu, małych przedsiębiorców obowiązuje stawka podatku CIT w wysokości 9%.

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister pracy i polityki społecznej. Gromadzone na nim środki są przeznaczone na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pieniądze te są przeznaczane w szczególności na aktywizację osób bezrobotnych, czyli:

 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • szkolenia i przekwalifikowanie bezrobotnych,
 • rozwój pośrednictwa zawodowego,
 • rozwój systemów informatycznych,
 • badania rynku pracy.

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki.

Fundusz Pracy jest finansowany ze składek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawców, czyli firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Istnieją również zwolnienia z tego obowiązku. Składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić m.in. przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, czyli korzystający z tzw. preferencyjnego ZUS-u, a także pracodawcy, jeśli pracownik zarabia mniej niż równowartość najniższej krajowej, za pracowników, którzy ukończyli:

 • kobiety: 55 lat,
 • mężczyźni: 60 lat oraz
 • za pracowników, którzy powracają do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Umowa barterowa

Umowa barterowa to metoda rozliczania się z kontrahentem bez udziału pieniądza. Firmy wymieniają się towarami i usługami, ale pomimo bezgotówkowego charakteru transakcji, wciąż należy je odpowiednio rozliczyć od strony podatkowej. W przypadku barteru występują 3 rodzaje transakcji:
– towar za towar,
– towar za usługę,
– usługa za usługę.

Popularność tej metody wynika często z ograniczonych środków finansowych, ale nie tylko. Powodem mogą być zalegające na magazynie towary czasem zwykła chęć na wyświadczenie danej usługi w zamian za cudze towary. Podstawowymi zasadami w barterze są: bezgotówkowy charakter i równa wartość wzajemnych świadczeń. Obie strony ustalają taką wartość towarów lub usług, aby bilans wyszedł na zero. Tyle samo oferują, co otrzymują.

Dobrą metodą przy wymianach barterowych jest sporządzenie stosownej umowy. Powinny się tam znaleźć takie dane, jak:
– data,
– strony transakcji,
– wartość oraz ilość towarów i usług branych pod uwagę,
– terminy i warunki dostawy,
– podpisy.

Sporządzenie nowego JPK-VAT

Docelowo nowy plik JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, w którym znajdować będą się informacje zarówno z deklaracji VAT, jak i ewidencji VAT. Plik ten regularnie będzie wysyłany w terminie odpowiednim dla złożenia danej deklaracji VAT, co wiążę się z tym, że:
– podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, będą składać jeden dokument,
– podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą składać JPK-VAT także za okresy miesięczne, ale za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą musieli wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Duże przedsiębiorstwa swoje pierwsze nowe pliki będą musiały wysyłać już od kwietnia 2020 roku, a pozostała część przedsiębiorców od lipca 2020 r. Pliki JPK-VAT w nowej odsłonie będzie trzeba składać do 25. dnia miesiąca następnego.

W omawianym pliku JPK-VAT będą musiały znaleźć się informacje takie, jak:
– część deklaracyjna, a więc dane identyfikacyjne podatnika i okres za który składany jest dokument,
– część ewidencyjna, a więc dane znajdujące się w rejestrach VAT, czyli ewidencja zakupów i sprzedaży.

WAŻNE! Nowa struktura JPK-VAT obowiązywać zacznie 1 kwietnia 2020 roku.