Autor: admin

 

Kiedy i kto musi prowadzić pełną księgowość?

Najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości w Polsce jest pełna księgowość. Kto jest zobowiązany do ewidencji księgowej w formie ksiąg rachunkowych?

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych często przeraża przedsiębiorców, którzy muszą ewidencjonować każdą złotówkę przepływającą przez firmę.

Pełna księgowość zobowiązuje do:
– chronologicznego zapisu danych o wszystkich wykonywanych operacjach finansowych
– stosowania podwójnego zapisu
– precyzyjnego opisywania operacji z księgi głównej
– sporządzania inwentarza na dzień zamknięcia ksiąg
– przygotowania zestawienia obrotów i sald.

Niektórzy przedsiębiorcy dobrowolnie decydują się na prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia księgowości w formie pełnej reguluje ustawa o rachunkowości (art 2, ust. 1), która mówi o tym, że księgi rachunkowe muszą prowadzić między innymi: spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. oraz akcyjne.
Oprócz nich konieczność prowadzenia pełnych ksiąg obejmuje także osoby fizyczne, spółki jawne, spółki cywilne zawarte przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli ich przychody za poprzedni rok wynoszą równowartość w złotówkach kwoty 2 000 000 euro.

 

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – przeczytaj nasz kolejny artykuł!

Wyższa składka ZUS dla przedsiębiorców

składki

Wysokość składek płaconych przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata oraz od minimalnego wynagrodzenia, w przypadku osób, których firma ma krótszy staż niż dwa lata.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosła do 2100 złotych brutto, co oznacza, że najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą własną firmę krócej niż 24 miesiące wynosiła 630 złotych. Jest to kwota o 30 złotych wyższa niż w roku 2017. Od tej kwoty przedsiębiorca zobowiązany jest obliczać składkę emerytalną, rentową, wypadkową i dobrowolnie chorobową.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, zarówno w 2019 roku jak i 2020 roku wzrosła również wysokość składek ZUS.

  1. 2019 rok->płaca minimalna 2250 zł->podstawa wymiaru składki 675 zł
  2. 2020 rok->płaca minimalna 2600 zł->podstawa wymiaru składki 780 zł

Preferencyjne składki ZUS obowiązują osoby rozpoczynające działalność przez 24 miesiące. Dodatkowo od 30 kwietnia 2018 roku wprowadzono całkowite zwolnienie z opłacania składek ZUS dla nowo zarejestrowanych firm na okres 6 miesięcy.

 

Przeczytaj wpis na temat odprawy pieniężnej dla pracownika.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymuje pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę lub umowa o prace wygasła. Powinno zostać wręczone przez pracodawcę w ostatnim dniu trwania umowy. Warto zaznaczyć, że przepisy prawne jasno określają informacje jakie powinny znaleźć się na świadectwie pracy. Są to m.in.:
– okres zatrudnienia,
– wymiar etatu,
– zajmowane stanowiska,
– okoliczności rozwiązania umowy lub wygaśnięcia stosunku pracy,
– liczba dni urlopu wykorzystanego,
– dni wykorzystane z urlopu bezpłatnego,
– informacje na temat urlopu rodzicielskiego, wychowawczego, ojcowskiego.

Istotne jest to, że pracownik może wskazać dodatkowe informacje, które pracodawca powinien umieścić na dokumencie.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bez wniosku pracownika.

W sytuacji, gdy pracownik wykryje błędy na świadectwie pracy to ma on możliwość w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z prośbą o jego sprostowanie. Pracodawca zobowiązany jest do sprostowania informacji. Jeżeli pracodawca nie będzie chciał spełnić obowiązku, o którym mowa, pracownik może złożyć wniosek do sądu pracy.

Wynik finansowy

Wynik finansowy dostarcza najważniejszych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dane umożliwiają planowanie przyszłych działań w przedsiębiorstwie przy zachowaniu bezpieczeństwa płynności finansowej.

Wynik finansowy stanowi zestawienie zasobów wyrażonych w jednostkach pieniężnych:
– koszty, czyli wpływające do firmy zasoby, które są zużywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
– przychody, czyli wypływających zazwyczaj w formie sprzedawanych produktów i otrzymywanych za nie aktywów pieniężnych lub wierzytelności

Warto zaznaczyć, że może on przyjmować wartość dodatnią lub ujemną (zysk, strata).

Rodzaje:
– wynik finansowy ze sprzedaży
– wynik finansowy z działalności operacyjnej
– wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto
– wynik finansowy netto

Istnieje możliwość wyboru sposobu ustalenia wyniku finansowego:
– wariant porównawczy,
– wariant kalkulacyjny.

Korekta faktury

Korekta faktury sporządzana jest za pomocą faktury korygującej. Wystawiana jest w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do poprzednio wystawionej faktury.

Faktura korygująca powinna zostać wystawiona, jeżeli wystąpiło takie zdarzenie jak m.in.:
– udzielenie obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
– udzielenie opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
– dokonanie zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
– dokonanie zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
– podwyższenie ceny lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Szczególnie należy przypomnieć o obowiązku zaznaczenia na wystawianym dokumencie:
zwrotu „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”;
numeru kolejnego oraz daty wystawienia;
informacji wyjaśniających dlaczego faktura została wystawiona;
nazwę towaru lub usługi objętych korektą;

Istotnie należy zaznaczyć, że w przypadku zmniejszenia przez fakturę korygująca podstawy opodatkowania wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej (np. w postaci przesłanie odręcznie podpisanej faktury korygującej).

Rozliczanie VAT – najczęstsze błędy

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na samodzielna prowadzenie księgowości w swojej firmie, a co za tym idzie, na prowadzenie ewidencji podatkowej we własnym zakresie i rozliczanie podatków – w tym VAT. Jaki są najczęściej popełniane błędy?

Część przedsiębiorców, na etapie zakładanie swojej firmy zapomina złożyć wniosku o zarejestrowanie jej jako czynnego płatnika VAT. Zdarza się potem, że odliczają od zakupów podatek VAT, chociaż nie mają takiego prawa, ponieważ automatycznie zostają sklasyfikowani jako jednostki zwolnione z tego podatku.

Kolejną, częstą pomyłką jest odliczanie VAT od zakupów, później niż w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy lub w ciągu dwóch kolejnych okresów, co jest niezgodne z przepisami.

Zdarza się także, że przedsiębiorcy dokonują odliczenia podatku do zakupów, od których nie mają prawa tego robić, czyli od zakupów o charakterze prywatnym.
Częstym zjawiskiem jest także stosowanie niewłaściwej stawki podatku i błędna interpretacja tego, które dokładnie usługi podlegają niższej stawce.
Pomyłkami, które często są popełniane jest odliczanie VAT od faktur bez numeru NIP, które nie dają takiego prawa.

Jak widać lista błędów, które można popełnić w czasie rozliczania podatku VAT, jest naprawdę długa – warto więc zastanowić się czy warto samodzielnie zajmować się tą kwestią.

Prowadzenie akt osobowych w firmie

Prowadzenie akt osobowych pracowników wymaga znajomości aktualnie obowiązujących przepisów oraz praktyk. Dokumentacja związana z działem personalnym, często stanowi przedmiot kontroli PIP czy ZUS. Rok 2019 był rewolucyjny jeśli chodzi o dokumentację działu kadrowo – płacowego.

Przed 2019 roku dokumentację pracowniczą dzieliło się na 3 zasadnicze grupy:

Część A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
Część B – dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy oraz przebiegiem zatrudnienia,
Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby,

W ubiegłym roku prowadzona została nowa kategoria dokumentów:
Część D – dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w innych przepisach.

Wcześniej akta pracownicze mogły być przechowywane wyłącznie w formie papierowej. Forma elektroniczna była co prawda dopuszczalna, jednak stanowiła wyłącznie wersję pomocniczą. Od 2019 roku przedsiębiorca sam może zdecydować w jaki sposób chce prowadzić dokumentację swoich pracowników.

Zmianie uległ również okres przechowywania akt pracowniczych. Do roku 2018 dokumenty te musiały być magazynowane przez aż pół wieku licząc od roku następującego po roku, w którym ustał stosunek pracy. Od 2019 roku okres ten został znacznie skrócony. Dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 wynosi 10 lat. Dla pracowników zatrudnionych wcześniej nie uległ zmianie.

Ustawodawca daje jednak możliwość ograniczenia czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników zatrudnionych w latach 1999-2018. W tym celu pracodawca musi przekazać do ZUS odpowiednie oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA.

Biegła księgowa w Krakowie

W przypadku każdej działalności gospodarczej, samodzielne prowadzenie księgowości, nakłada na przedsiębiorcę nie lada odpowiedzialność. Jak się najczęściej w praktyce okazuje, opracowanie systemu rozliczeń księgowych, może sprawić przedsiębiorcom licznych trudności i kłopotów. Często niestety bez odpowiedniej pomocy, konsultacji, bądź po prostu znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Podobnie jest w przypadku firm, w których obowiązują bardziej złożone metody prowadzenia księgowości.

Co zrobić w takiej sytuacji, aby nie narazić się na konsekwencje prawne?

Otóż biegła księgowa w Krakowie może okazać się doskonałym rozwiązaniem na każdy z tych problemów, gdyż korzystanie z tej opcji, jako przedsiębiorca będziesz mógł mieć pewność odnośnie profesjonalnej obsługi księgowej (pod warunkiem, że uprzednio upewnisz się, że wybrałeś możliwie najlepsze biuro rachunkowe). Decydując się na współpracę z księgową, masz szansę na wybór dla swojej firmy różnych usług, mających na celu usprawnienie jej działania.

Skala podatkowa – pierwszy próg podatkowy

Skala podatkowa stanowi najbardziej popularną metodę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w naszym kraju. System ten przewiduje dwa progi podatkowe – do 17% i do 32%.
Stosowanie danego progu zależy od wysokości osiąganych dochodów. W 2020 roku, limit przejścia na drugi próg wynosi 85 528 zł. Większość osób, bo ponad 90% polaków znajduje się w pierwszym progu podatkowym i jest zobowiązana do zapłaty zaliczki na rzecz podatku dochodowego w wysokości 17%.

Obliczanie:

1. Obliczanie dochodu – przychodu pomniejszonego o koszty ich uzyskania.
2. Obliczanie rocznego dochody – zsumowanie wszystkich dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę, o dzieło czy zlecenie.
3. Odejmowanie ulg podatkowych, takich jak: składki na ubezpieczenie społeczne, darowizny na charytatywno – opiekuńcza działalność kościołów czy organizacje pożytku publicznego, ulga za internet czy ulga na rehabilitację związaną z niepełnosprawnością podatnika.
4. Obliczanie podatku w wysokości 17%, chyba że dochody przekroczą 85 528 zł.
5. Odliczanie ulg podatkowych od podatku – na przykład składki na ubezpieczenie społeczne.
6. Porównanie należnego podatku z sumą zaliczek pobranych w ramach podatku dochodowego.
7. Pokrycie różnicy przez podatnika lub otrzymanie zwrotu.

Załatwianie obowiązków księgowych i podatkowych przez internet

Coraz więcej podatników oraz przedsiębiorców decyduje się na kontakt z urzędami za pośrednictwem internetu. Sposób ten pozwala dopełnić wielu formalności bez wychodzenia z domu.

Złożenie deklaracji, pisma lub wnioski wymaga wyłącznie dostępu do internetu oraz komputera.

Jakie sprawy można załatwić przez Internet pod kątem obowiązków księgowych i podatkowych?

– składanie deklaracji podatkowych
– korespondencja z US, ZUS
– składanie wniosków o dotacje
– odbieranie pism urzędowych
– wystawiania oraz odbieranie faktur
– składanie sprawozdań finansowych
– przygotowanie oraz złożenie JPK

Warto zwrócić uwagę na fakt, że załatwianie spraw przez Internet wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To bezpieczna forma potwierdzania tożsamości osoby składającej dokumenty, faktury czy deklaracje.

Istotne jest, że e-podpis kwalifikowany ma taką samą moc prawną jak podpis złożony własnoręcznie.

Wyrobienie oraz aktywacja nie zajmuje dużo czasu. Warto zgłosić się do osób zajmujących się sprzedażą oraz pomocą w aktywacji podpisów elektronicznych. Gwarantuje to późniejsze bezpieczne korzystanie z możliwości podpisów elektronicznych.