Autor: admin

 

Godziny nadliczbowe – definicja

Praca w godzinach nadliczbowych to nic innego, jak wykonywanie pracy ponad ustalone normy czasu pracy. Jak wiadomo – polskie prawo przewiduje dwie normy czasu pracy, a mianowicie:
– dobowa, która nie przekracza 8 godzin,
– średniotygodniowa, która nie przekracza 40 godzin.

Idąc tym tropem – pracą w godzinach nadliczbowych nazwiemy sytuację, kiedy ilość godzin pracy przekroczy normę dobową, bądź średniotygodniową (w zależności od tego, jaki system został ustalony w danym przedsiębiorstwie).

Istnieją sytuację, kiedy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna. Owe sytuacje to:
– konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia, mienia, bądź środowiska,
– szczególna (nagła) sytuacja w firmie.

Praca w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć:
– 150h w roku kalendarzowym,
– 8h w tygodniu,
– 5h w ciągu doby.

Bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy:
– kobiet w ciąży,
– pracowników młodocianych.

Pracownik, który pracuje w godzinach nadliczbowych, ma prawo do normalnego wynagrodzenia + dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% lub 100%, co uzależnione jest od tego
– czy praca odbywała się w porze dziennej/nocnej,
– czy praca odbywała się w dniu wolnym/roboczym.

W razie pytań odnośnie pracy w godzinach nadliczbowych, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem!

Kto może korzystać z małego ZUSu

Przyjęcie zasad tak zwanego “Małego ZUS-u” miało na celu obniżenie obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, dla firm uzyskujących w roku podatkowym niższe dochody. Umożliwienie obliczania wysokości zobowiązania proporcjonalnie od przychodu zmniejszyło obciążenia firm, związane z ZUS.

Z małego ZUSu mogą korzystać:
– działalności gospodarczej posiadające wpis do CEiDG i istnieć na rynku w poprzednim roku co najmniej 60 dni,
– podmioty, których przychód z jednoosobowej działalności nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego roku.

Z małego ZUSu nie mogą korzystać:

– jednostki rozliczające się na podstawie karty podatkowej posiadające zwolnienie sprzedaży z tytułu podatku VAT,
– przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku prowadziły inną działalność pozarolniczą, na przykład jako wspólnik spółki jawnej,
– osoby wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy, w takim samym zakresie jaką wykonywali będąc zatrudnionym w poprzednim lub bieżącym roku,
– osoby wykonujące w poprzednim roku wolny zawód lub prowadzące działalność artystyczną i twórczą.

W 2020 roku z ulgi mogą korzystać firmy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tysięcy zł. Dla porównania, w 2019 roku, przychód nie mógł przekroczyć zaledwie 63 tysięcy.

Zażalenie do postanowienia w sprawie podatkowej

W trakcie trwającego postępowania podatkowego, organy podatkowe mają możliwość wydawania różnego rodzaju postanowień, które zgodnie z prawem mogą mieć charakter porządkujący postępowanie odnośnie określonych zdarzeń w ramach owego postępowania. Rozstrzygnięcia spraw danego organu mogą być zaskarżone, co automatycznie świadczy o dwuinstancyjności postępowania. W celu zaskarżenia postępowania organu podatkowego, sporządza się zażalenie.

Zgodnie z aktualną treścią Ordynacji Podatkowej zażalenie można stosować na wydane w toku postępowania postanowienia, aczkolwiek pod warunkiem, że ustawa nie stanowi inaczej. Zażalenie może posłużyć na postanowienia podejmowane na początku postępowania, a więc postanowienia odnośnie:
– odmowy wszczęcia postępowania,
– połączenia postępowań,
– pozostawienia podania bez rozpatrzenia,
– zwrotu podania.

Zażalenie może również zostać wydane w trakcie postępowania, jak postanowienie o odmowie zapoznania się z dokumentami objętymi tajemnicą państwową, bądź dokumentami wyłączonymi ze sprawy z powodu ważnego interesu publicznego i sporządzenia z nich kopii.

Kolejna grupa postanowień, przeciw którym można złożyć zażalenie może dotyczyć:
– odmowy jej uzupełnienia,
– odmowy jej sprostowania,
– sprostowania błędów rachunkowych,
– wstrzymania wykonania.

Kolejną i już ostatnią grupą są postanowienia o charakterze porządkowych, spośród których wymienić możemy:
– nałożenie kary porządkowej,
– odmowę uchylenia kary porządkowej,
– obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania,
– rozstrzygnięcie sprawy odnośnie kosztów postępowania.

Zgłoszenie do CRBR do lipca

Rejestr CRBR został powołany w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To system, w którym gromadzone są informacje o beneficjentach rzeczywistych.

Kogo określamy mianem beneficjenta rzeczywistego? To osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
Rejestr ma charakter publiczny. Oznacza to, że każdy może bezpłatnie pobrać informacje o beneficjentach danej spółki. Zdecydowanie tego typu działania przyczyniają się do zwiększenia zaufania rynku finansowego oraz uczestników obrotu gospodarczego.

Jakich spółek dotyczy rejestr CRBR?
– jawne
– komandytowe
– komandytowo-akcyjne
– z o.o.
– proste spółki akcyjne
– akcyjne

Zgłoszenie do rejestru wymaga sporządzenia oraz złożenia wniosku w sposób elektroniczny. Warto podkreślić, że zgłoszenie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu poświadczenia tożsamości osoby składającej wniosek.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki.

Tarcza 4.0 – zmiany na rynku pracy

Trwają pracę nad ostatnim projektem ustawy antykryzysowej, który przewiduje wiele zmian związanych z rynkiem pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Tarcza 4.0 zapewni pojawienie się uregulowań związanych z wykonywaniem pracy w domu. Po wejściu w życie zmian pracodawcy zyskają możliwość zlecania pracy zdalnej tylko jeśli pracownik będzie posiadał odpowiednie warunki lokalowe i techniczne oraz niezbędne umiejętności. Pracodawcy zyskają prawo do odwołania pracownika z trybu pracy w domu kiedy uzna to za słuszne oraz będą oni oni mogli zobligować podwładnych do szczegółowego ewidencjonowania świadczonej pracy. Do ich obowiązków będzie natomiast należało zapewnienie pracownikom wszystkich niezbędnych środków oraz logistycznego zaplecza. Już niebawem pracownicy będą mogli korzystać z własnego sprzętu w ramach pracy zdalnej ale pod warunkiem zapewniania ochrony i bezpieczeństwa danych.

Dofinansowanie bez konieczności obniżania czasu pracy lub ogłaszania przestoju.

Aktualnie aby pracodawca mógł otrzymać wsparcie finansowe ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych musiał obniżyć wymiar czasu pracy osób zatrudnianych lub ogłosić przestój. Planowane zmiany umożliwią otrzymania dofinansowania bez konieczności spełniania powyższych warunków. Do tej pory w przypadku nagłego zwiększenia zapotrzebowania na pracę, właściciele firm musieli liczyć się z tym że jeśli wezwą pracowników objętych przestojem będą musieli zwrócić otrzymane dofinansowanie.

Inne, ważne zmiany

Wkrótce pracodawcy odnotowujący spadek obrotów będą mieli możliwość zawieszenia niektórych obowiązków, takich jak tworzenia funduszów czy wypłata świadczeń urlopowych. Dodatkowo zyskają oni prawo do udzielania zaległego urlopu do 30 dni we wskazanym przez siebie terminie. Kolejne istotne regulacje dotyczą zmniejszenia o 1/3 wysokości odpraw i innych świadczeń w związku ze zwolnieniem z powodu skutków epidemii.

O co chodzi z mikrorachunkami?

Jest to indywidualny numer rachunku (mikrorachunku), w którego skład wchodzić będzie numer PESEL w przypadku podatnika, bądź numer NIP w przypadku płatnika, więc jak można zauważyć, zostaną wykorzystane dwa podstawowe identyfikatory, które stosuje się do rozliczania deklaracji podatkowych. Będą na niego trafiały wpłaty pochodzące z podatku PIT, CIT, a także VAT.

W praktyce okazuje się, iż stanowi odpowiednik indywidualnych numerów rachunków składkowych, które dla płatników ZUS opracował już w 2018 roku.

Mikrorachunki są prowadzone przez NBP, a więc Narodowy Bank Polski. Numer można nabyć w każdym Urzędzie Skarbowym, bądź bezpośrednio na stronie www.podatki.gov.pl. W IV kwartale 2019 roku uruchomiono tzw. generator mikrorachunków podatkowych, który jest dostępny dla podatników przez 24h/dobę.

Celem rozwiązania, którym jest wprowadzenie w życie mikrorachunków jest umożliwienie szybszego rozliczania wpłat z tytułu należności podatkowych. Daje to możliwość nabywania np. zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami „od ręki”.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie mikrorachunków, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania, a także rozwieje wszelkie wątpliwości!

Wystawienie faktury uproszczonej

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa informują nas o tym, że faktura jest wystawiana w obrocie gospodarczym między dwoma firmami. Dokument ten stanowi dla sprzedawcy obowiązek, ponieważ jest istotny w kwestii obliczania wysokości należnego podatku VAT od sprzedaży, która została dokonana.

*** Jeśli sytuacja dotyczy transakcji, kiedy sprzedawca wystawia fakturę sprzedażową osobie fizycznej, czyli Klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas wystarczy zwykły paragon.

Jest to spowodowane tym, iż wówczas nabywca jest Klientem ostatecznym, więc podatek spoczywa właśnie na nim. Nie zawsze jednak Klientowi wystarcza jedynie paragon. Wówczas nie ma możliwości wystawienia faktury uproszczonej, tylko przedsiębiorca musi ten dokument wystawić w formie pełnej zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Tak, jak zostało już wspomniane – faktura uproszczona zastosowanie znajduje przede wszystkim w kontaktach pomiędzy kontrahentami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Faktura uproszczona jako dokument, musi zawierać:
– cenę jednostkową danego towaru netto,
– wartość sprzedaży towarów netto,
– obowiązującą dany towar stawkę podatku,
– wartość sprzedaży netto + podział na poszczególne stawki podatku,
– wartość sprzedaży, która została zwolniona z podatku.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają możliwość wykorzystania ulg podatkowych jedynie w ograniczonym zakresie. Dużo zależy od formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej oraz innych uzyskiwanych dochodów.

Podatnik, który jest opodatkowany liniowo może odliczyć ulgi, jeśli osiąga inne, niezwiązane z działalnością gospodarczą, dochody opodatkowane skalą podatkową. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych przysługuje również innym podatnikom, w zależności od wybranej metody rozliczania podatku (opodatkowania progresywnego według skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, według karty podatkowej).

Najpopularniejsze ulgi podatkowe:
– ulga na dzieci, która pozwala rodzicom lub opiekunom prawnym na odliczenie danej kwoty w skali roku na każde dziecko małoletnie, uczące się do 25 roku życia albo bez względu na wiek, jeśli otrzymało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– ulga na Internet, która pozwala odliczyć podatnikowi od dochodu wydatki faktycznie poniesione na Internet w miejscu zamieszkania,
– ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odliczenie od dochodu poniesionych przez podatnika wydatków na cele rehabilitacyjna lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika lub osobę pozostającą na jego utrzymaniu,
– ulga na nowe technologie, która polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z zakupem nowych technologii. „Nowe technologie” definiowane są jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje ulga podatkowa-Zerowy PIT dla młodych.
Zwalnia ona z opłacania podatku PIT osoby poniżej 26 roku życia, które nie przekroczyły limitu ulgi:

  • od daty wprowadzenia do końca 2019 roku- 35 636,67 zł
  • za cały rok 2020- 85 528 zł

Zwolnieniem zostały objęte następujące umowy:

  • umowa zlecenie
  • umowa o pracę
  • stosunek służbowy
  • praca nakładcza
  • spółdzielczy stosunek pracy

W ramach przypomnienia: akredytywa!

Uregulowanie podatku PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Podatek, który wynika PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za rok 2019 może bez żadnego problemu zostać uregulowany nawet miesiąc po terminie, a więc do 1 czerwca 2020 roku. Podatek należy opłacić bez względu na to, jaka jest jego wysokość i co ważne – należy go wpłacić na mikrorachunek.

UWAGA! Termin ten nie został przesunięty ze względu na pandemię COVID-19.

Jak się okazuje – podatnicy, którzy do tej pory nie uregulowali podatku wynikającego ze wspomnianych rozliczeń, oficjalnie mają na swoim koncie zaległość finansową czego konsekwencją będą naliczone odsetki (odsetki nalicza się od dnia, który następuję po terminie zwrotu).

Nowe przepisy dają możliwość uregulowania należności bez ponoszenia obciążeń odsetkowych, o czym informuje nas rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie zaniechania w tym okresie poboru odsetek za zwłokę, co oznacza, iż nie są one naliczane za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 roku.

Numer mikrorachunku można otrzymać w dowolnym Urzędzie Skarbowym, bądź wygenerować go na właściwej stronie Ministerstwa Finansów, co jest zupełnie darmowe i nie wiąże się z kosztami. Wystarczy podać identyfikator podatkowy, a więc PESEL lub NIP.

Ewidencja zwrotów towarów

Nie ma możliwości ewidencjonowania zwrotów towarów bezpośrednio za pomocą kasy fiskalnej, dlatego właściciele firm, w których istnieje możliwość zwrócenia zakupionego towaru, zobowiązani są do prowadzenia tak zwanego zeszytu zwrotów. Służy on do ujmowania zwrotów i uznanych reklamacji powodujących konieczność zwrócenia należności lub jej części, kupującemu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zeszyt ten powinien zawierać informację na temat:

– daty sprzedaży towaru lub usługi,
– nazwę towaru / usługi, która umożliwi jej jednoznaczną identyfikację (opcjonalnie może także posiadać dodatkowy opis),
– wartość towaru lub usługi wyrażoną w kwocie brutto oraz wartość podatku należnego,
– dokument potwierdzający sprzedaż,
– datę zwrotu lub reklamacji,
– wartość zwracanej kwoty brutto oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego,
– protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji podpisany przez zwracającego i sprzedawcę.

Treść protokołu nie została ściśle określona w przepisach prawa, w praktyce jednak przyjęło się, że musi zawierać ona numer protokołu, strony transakcji, nazwę towaru/usługi, dokument potwierdzający zakup, przyczynę zwrotu, informację na temat tego czy sprzedawca przyjął zwrot oraz podpisy stron. Dokumentem potwierdzającym zakup nie musi być paragon, może być nim także: faktura, wyciąg z terminala, potwierdzenie transakcji z konta czy specjalne oświadczenie.