Autor: admin

 

Jak wycenić środek trwały?

Celem wyceny środka trwałego jest określenie jego wartości. Wycena najczęściej dokonywana jest na dzień nabycia, wytworzenia oraz na dzień bilansowy.

Co stanowi wartość początkową środka trwałego?
– cena nabycia ( w przypadku odpłatnego nabycia)
– koszt wytworzenia ( w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)
– wartość godziwa ( w przypadku np. darowizny, spadku)

Jak wyliczyć wartość środka trwałego?

Wartość środka trwałego = cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość godziwa) + wartość przeszacowania + wartość ulepszenia – dotychczasowa amortyzacja – trwała utrata wartości

Każdy środek trwały musi być ewidencjonowany. Do dowodów księgowych będących podstawą ewidencji zaliczamy:
Fakturę – dokument potwierdzający sprzedaż lub nabycie środka trwałego
OT – przyjęcie środka trwałego do użytkowania
PT – przekazanie środka trwałego
LT – likwidacja środka trwałego

Ile można zaoszczędzić na księgowości online?

Koszt zatrudnienia księgowej

Stworzenie samodzielnego etatu dla księgowej wiąże się z wydatkiem dla przedsiębiorcy kilku tysięcy miesięcznie. Jest to spora kwota, jednak, jeśli mamy dużą firmę zatrudniającą pracowników i sporo zajęć i dokumentów do rozliczenia, to dodatkowa osoba, która zajmie się formalnościami będzie warta każdej ceny. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że zatrudnienie księgowej na miejscu spowoduje dostęp do historii rachunków, faktur i wpłat stale pod ręką.

Koszt księgowości prowadzonej przez biuro rachunkowe

Przy niezbyt dużych firmach, zlecenie prowadzenia księgowości biurze rachunkowemu będzie bardziej ekonomiczną opcją niż zatrudnienie księgowej. Koszty, jakie zaproponuje nam biuro rachunkowe, za miesięczną opiekę, będą ściśle uzależnione od stopnia skomplikowania naszej działalności i ilości faktur, ewidencji i dokumentów księgowych.

Koszt programu do księgowości online

Idealnym ze względów ekonomicznych rozwiązaniem dla małych firm, będzie prowadzenie księgowości online. Abonament miesięczny to koszt kilkudziesięciu złotych miesięcznie i pozwala na wystawianie dowolnej ilości faktur, prowadzenie KPiR, rejestru sprzedaży i zakupów, czy przeróżnych ewidencji. Działanie programu jest proste, przedsiębiorca ma wgląd w całość, a przy tym może zaoszczędzić bardzo duże kwoty na prowadzeniu księgowości.

Jak zatrzymać cennego pracownika na dłużej?

Jak wiemy atmosfera w pracy jest bardzo ważna i wszystkie wewnętrzne konflikty mogą spowodować , że pracownicy nie będą chcieli pracować w naszej firmie. Trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty, a następnie podjąć konieczne kroki, które sprawią, że pracownicy nie będą rezygnować z pracy w naszej firmie. Jakie sposoby warto zastosować, aby zatrzymać pracownika?

 • Podwyżka – jest to jeden z najbardziej decydujących czynników, jeśli chodzi o pracę w konkretnym miejscu. Nie jest to nic dziwnego, gdyż wraz z upływem czasu oczekiwania finansowe rosną. Dlatego, jeśli od lat nie podniosłeś pensji swoim pracownikom, nie możesz się dziwić, że opuszczają oni to miejsce pracy.
 • Awans – ambicja zawodowa nakazuje nieustannie piąć się w górę. Jeśli w naszej firmie pracownik nie jest w stanie tego osiągnąć, to może poczuć się niespełniony. Brak motywacji i nadzieja, że uda się zdobyć wyższe stanowisko, może spowodować, że pracownik zacznie szukać innego miejsca pracy.
 • Atmosfera w pracy  – bardzo trudna do rozwiązania kwestia pojawia się natomiast, gdy pracownik odchodzi ze względu na konflikt z innymi członkami zespołu, kadrą kierowniczą lub po prostu dlatego, że atmosfera w pracy mu nie odpowiada. W takiej sytuacji możemy podjąć próby rozwiązania konfliktu lub zatroszczyć się o atmosferę w większym stopniu. Być może wyjazd motywacyjny lub inna integracyjna rozrywka mogłaby pomóc

Akredytywa

Akredytywa jest formą rozliczeń krajowych i zagranicznych. Jest stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu, szczególnie w transakcjach “zwiększonego ryzyka”.

Polega na wyodrębnieniu przez bank, w związku z wnioskiem dłużnika, określonej kwoty z jego środków na rzecz wierzyciela w celu dokonania zapłaty. Dokument określający warunki tych rozliczeń zwany jest także listem kredytowym. Z akredytywy płynie wiele korzyści. Chroni ona eksportera przed ryzykiem handlowym transakcji zabezpieczając płatność za dostawę oraz importera, który nie dokonuje zapłaty do momentu ustalonego w akredytywie.

Akredytywa jest głównie wykorzystywana i ceniona w przypadku handlu pomiędzy kontrahentami, którzy nie mają do siebie zaufania.

Wyróżnia się wiele rodzajów akredytyw ze względu na przyjęte kryteria:

 • ze względu na charakter zobowiązania banku importera wyróżnia się akredytywy: odwołalną, nieodwołalną, gotówkową, dyskontową, akceptacyjną, gwarancyjną,
 • ze względu na uprawnienia beneficjenta wyróżnia się akredytywy: przenośną, nieprzenośną,
 • ze względu na rolę banku beneficjenta wyróżnia się akredytywy: potwierdzoną, awizowaną, negocjacyjną,
 • ze względu na kwestie techniczno-finansowe wyróżnia się akredytywy: pokrytą z dołu, pokrytą z góry, rembursową,
 • wyróżnia się także akredytywy specjalne: w formie listu kredytowego, odnawialną, zabezpieczającą, zaliczkową.

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja jest procesem stopniowej utraty wartości majątku trwałego firmy, wynikającego z jego fizycznego zużycia oraz postępu technologicznego. Majątek firmy, który podlega amortyzacji to środki trwałe, wartości prawne i niematerialne, budynki, budowle, inwestycje w obcych środkach trwałych oraz inne składniki, które nie stanowią własności podatnika, ale są uznawane za środki trwałe.

Zgodnie z prawem podatkowym, amortyzację majątku firmy należy zacząć w miesiącu następującym po miesiącu wpisania go do odpowiedniej ewidencji. Kończy się ona natomiast w momencie zrównania opisów z wartością początkową składnika majątku, postawienia go w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

Stawka amortyzacji – wyrażona w procentach określenie, jaką część wartości danego składnika majątku można zamortyzować w trakcie roku.

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi również zdecydować się na częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz ich metod. Do najczęściej wybieranych metod zalicza się:
metoda liniowa,
metoda degresywna.

Faktura VAT wewnętrzna – kogo dotyczy?

Wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są do rozliczania podatkowego. Wiąże się to m.in. z koniecznością skompletowania odpowiednich dokumentacji oraz odprowadzaniem podatków do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do wystawienia dokumentu wewnętrznego.

Faktura VAT wewnętrzna dotyczy sytuacji takich, jak:

 • zwrot dotacji
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub usług
 • nieodpłatne przekazanie towaru lub usługi

Pochodną oryginalnej faktury stanowią obecnie dokumenty i formularze zwane inaczej notami. W wielu przypadkach stanowić mogą także jedyną formę poświadczającą przeprowadzenie danej czynności. Przedsiębiorcy mimo zwolnienia z wymogu wystawienia faktury wciąż mogą być zobowiązani do obliczania i regulowania należności podatku VAT w własnym zakresie. W takiej sytuacji właśnie sporządzanie dokumentu wewnętrznego może potwierdzić transakcję.

W prawidłowo sporządzonej fakturze znajdować się powinna data sprzedaży oraz sporządzenia noty, dane sprzedawcy i nabywcy, cena jednostkowa, zbiorcza wartość sprzedaży netto oraz kwota brutto.

Ulga na start dla przedsiębiorców – zaleta czy wada?

Ulga na start zwalnia właścicieli nowych firm z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku działalności.

Aby otrzymać odliczenie, przedsiębiorca spełnić musi następujące warunki:
– działalność gospodarcza podejmowana musi być pierwszy raz lub wprowadzona ponownie w życie po upływie 60 miesięcy kalendarzowych,
– nie może być prowadzona działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego osoba zatrudniona świadczyła pracę.

Zaletą ulgi na start dla młodych przedsiębiorców jest fakt, że przez 6 miesięcy zwolnieni są ze składek. W takiej sytuacji skupić się mogą przede wszystkim na swojej działalności gospodarczej.

Optymalizacja kosztów niestety posiada również swoje wady – przedsiębiorcy w takim przypadku nie otrzymują przez czas ulgi zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub zasiłku w razie wypadku.

Czy warto skorzystać z ulgi na start? Jeżeli jesteś osobą, która otwiera firmę i chce zaoszczędzić koszta, to skorzystanie z odliczenia może być dobrym wyborem optymalizującym koszta.

Co warto wiedzieć o JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to księgi oraz dokumenty prowadzone przy pomocy programów komputerowych w odpowiednim formacie, które przekazuje się na żądanie organu podatkowego.

Głównym celem, który przyświecał wprowadzeniu JPK było umożliwienie podatnikom przekazywania informacji urzędom w formie elektronicznej, co pozwala m.in. skrócić czas wykonywanych czynności, zmniejsza uciążliwość urzędów i kolejek, co docelowo pozwala ograniczyć koszty oraz ułatwić namierzanie tzw. pustych faktur.

Podatnik sporządzając elektroniczne dokumenty m.in. ma możliwość dostępu do danych w formacie, który daje możliwość dokonywania szybkiej analizy, a także ułatwia tworzenie skomplikowanych dokumentów.

Zgodnie z Ordynacją Podatkową, JPK składa się z siedmiu struktur, które posiadają niezbędne informacje odnośnie poszczególnych danych takich, jak faktury, wyciągi bankowe, ewidencje przychodów czy KPiR.

Obowiązkowe sporządzanie owej formy dokumentów księgowych w sposób bezbłędny i rzetelny spoczywa na mikro przedsiębiorcach. W przeciwnym razem mogą pojawić się poważne konsekwencje, którymi mogą być np. kary finansowe przyznane przez Urząd Skarbowy.

W razie pytań, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Księgowość dla branży informatycznej

Na rynku powstaje coraz więcej przedsiębiorstw świadczących usługi informatyczne. Często zdarza się, że specjaliści IT chcą korzystać z rozwiązań, które usprawnią ich pracę oraz ograniczoną formalności do minimum.

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wywiązywania się z obowiązków wynikających z konieczności prowadzenia księgowości.
Osoby z branży IT często korzystają z księgowości prowadzonej w sposób zdalny. Dlaczego?

Księgowość zdalna związana jest z wieloma korzyściami, które znacznie ułatwiają prowadzenie biznesu. Ten sposób prowadzenia księgowości pozwala sprawować pełną kontrolę nad prowadzonym przedsiębiorstwem. Właściciel ma stały dostęp do dokumentów firmy oraz może podejmować decyzje w oparciu o solidnie sporządzone raporty oraz sprawozdania.
Osoby korzystające z księgowości zdalnej mogą znacznie zaoszczędzić środki, które przy zatrudnieniu księgowej w biurze, musieliby przeznaczyć na wyposażenie jej stanowiska pracy.

Z księgowości zdalnej korzystają najczęściej:
– programiści
– front-end developerzy
– specjaliści ds. baz danych
– Project Managerowie IT

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja to systematyczne odpisywanie umówionej kwoty w koszta firmy, aż do całkowitego zużycia określonego środka trwałego. Dokonywanie zapisów w zakresie podatkowym może być dla podatnika bardzo opłacalną formą oszczędzania pieniędzy.

Wyróżnić można trzy metody, w jakich przedsiębiorca dokonywać będzie ewidencji – liniową, degresywną lub naturalną.

 • W pierwszym przypadku podatnik zakłada, że zużywanie się środka trwałego będzie równomierne przez cały okres jego odczytywania, więc wówczas odpisu ustalane są zgodnie ze stawkami, jakie zawarte są w załączniku ustawy o PIT oraz CIT. Przedsiębiorca, aby wyliczyć koszt amortyzacji ma wartość danego przedmiotu pomnożyć przez ustaloną procentową stawkę – otrzymany wynik wynosi roczną kwotę.
 • Metoda liniowa indywidualna jest korzystnym rozwiązaniem, w przypadku kiedy nabyte środki są używane lub ulepszone, a w takiej sytuacji poszczególne kategorie przedmiotu posiadają minimalne okresy amortyzacji. Zaliczyć można klasyfikację z podziałem na grupy po 24,36 lub 60 miesięcy, 30 miesięcy dla środków transportu oraz 10 lub 40 lat dla budynków niemieszkalnych.
 • Ostatnim rozwiązaniem jest sposób oparty na metodzie degresywnej – środki trwałe muszą być maszynami i urządzeniami, które przypisane są do określonej kategorii. Ten sposób ewidencji jest często wybierany przez podatników, ponieważ wartość amortyzacji zmienia się ze względu na spadek wydajności środka trwałego wraz z czasem jego użytkowania.