Jak złożyć deklaracje podatkowe przez internet?

Formularze online czy moduły finansowo-księgowe to najszybsze metody, dzięki którym wypełnimy deklaracje drogą elektroniczną. Z każdym rokiem coraz większa liczba podatników decyduje się na wypełnienie deklaracji przez Internet. Bez konieczności stania w kolejce, czy wychodzenia z domu, można w łatwy sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Ponadto podatnicy on-line cenią w tym sposobie przede wszystkim oszczędność czasu i brak błędów, ponieważ program czuwa nad poprawnością wpisywanych danych.

Deklaracje przez Internet złożyć mogą wszyscy podatnicy i płatnicy, którzy posiadają podpis elektroniczny. Wyróżnia się dwa główne sposoby składania zaświadczenia online:
– za pomocą formularzy interaktywnych
– przy użyciu specjalnych programów/aplikacji

Jak przejść proces składania dokumentów przez Internet? Wystarczy przygotować swoje dane i kwotę przychodu za rok poprzedzający ten, za który się rozliczasz. Następnie:

  • W przypadku portalu wypełniamy formularze i po złożeniu podpisu elektronicznego przesyłamy bezpośrednio do systemu.
  • Drugim sposobem jest skorzystanie z aplikacji udostępnionych przez producentów oprogramowania, które umożliwiają złożenie e-deklaracji bezpośrednio z systemu finansowo – księgowego.

Jakie są zalety internetowej księgowości?

Księgowość internetowa cieszy się coraz większą popularnością i jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnej księgowości. Coraz więcej małych firm korzysta z takiej formy w zakresie rozliczeń.

1. Po pierwsze jest to przede wszystkim oszczędność. Koszt księgowości internetowej jest stały bez względu na liczbę dokumentów. W przypadku biur rachunkowych koszt jest uzależniony od ilości dokumentów, które wystawia dla przedsiębiorcy.

2. Księgowość online to także wygodne rozwiązanie dla właścicieli biznesu. System jest rozbudowany i ciągle się uaktualnia, ponadto usługodawca otrzymuje wypełnione deklaracje, które może od razu wysłać bez potrzeby drukowania.

3. Prowadzenie rachunków online działa przez 24 godziny na dobę, dzięki czemu można dokonywać rozliczeń o każdej porze dnia i nocy. Dodatkowo, w rozbudowanym serwisie można ewidencjonować środki trwałe, a także obsługiwać system magazynowy dzięki czemu jedno narzędzie posłużyć może do kilku działań.

4. Bieżący podgląd danych można sprawdzać z dowolnego miejsca, wystarczy tylko mieć internet. Właściciel firmy nie musi więc martwić się o dostęp do danych, jeśli znajduje się poza domem.

5. Bezpieczeństwo jest niezwykle istotnym atutem. W przypadku kontroli finansów online wszystko opiera się na platformach, które są na bieżąco archiwizowane. W przypadku uszkodzenia lub utraty dokumentacji możemy odzyskać dane w bardzo prosty sposób.

Korzyści korzystania z księgowości internetowej

Pełna księgowość w 2019 roku

Przepisy Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają obowiązek prowadzenia księgowości pełnej na:
– osoby fizyczne
– spółki cywilne osób fizycznych
– spółki jawne osób fizycznych
– spółki partnerskie,
gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 000 000 euro.

Ważne!
Wyrażony w euro limit przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ile wynosi limit w 2019 roku?
Do prowadzenia księgowości w formie pełnej będą zobowiązane podmioty, których przychód w 2018 roku przekroczył wartość 8 559 000 zł.

Pełna księgowość mimo niskich przychodów?
Właściciele, których przychód nie przekracza 2 000 000 euro, a mimo to chcą prowadzić pełną księgowość, zobowiązani są do zawiadomienia o tym odpowiedni Urząd Skarbowy jeszcze przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Jak założyć sklep? Wstępne wymagania związane z rodzajem sprzedaży

Sprzedaż alkoholu

Sprzedaż alkoholu w sklepie zobowiązuje do uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Na mocy ustawy wydaje się trzy odmienne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.

W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży zezwolenie wydaje się na określony czas nie krótszy niż 2 lata. Zezwolenie to jest płatne. W przypadku niedokonania wpłaty należy liczyć się z cofnięciem zezwolenia na sprzedaż.

Sprzedaż broni

O tym jak założyć sklep z bronią i jakich formalności należy dopełnić określają z góry przepisy.

Koncesja to nie jedyny obowiązek przy obrocie bronią, właściciel sklepu musi spełnić szereg innych warunków, jak posiadanie odpowiedniego zaświadczenia z konkretnych instytucji, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego czy dokumentu potwierdzającego przygotowanie do zawodu.

Sprzedaż żywności

Sprzedawana żywność musi być odpowiednio etykietowana. Etykiety, wyraźne, czytelne i widoczne, powinny zawierać dane dotyczące składu, zastosowanych dodatków lub składników zastępczych, ewentualnej zawartości alergenów. Etykieta mięs i olejów lub tłuszczów powinna informować o pochodzeniu produktów.

Sprzedaż odzieży używanej

Przed dopuszczeniem do sprzedaży odzież używana powinna być zdezynfekowana, wymagane jest również jej posortowanie. Dezynfekcja powinna zostać potwierdzona stosownych świadectwem w miejscu nabycia odzieży.

Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE

Obywatele Unii Europejskiej przeważnie nie potrzebują zezwolenia na pracę w innym kraju unijnym. Wyjątkiem są obywatele Chorwacji.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej chcący zatrudnić się w Polsce potrzebują zezwolenia na pracę. Dodatkowym warunkiem jest legalne przebywanie obcokrajowca na terytorium Polski, zagwarantowane przez:
– wizę,
– wizę Schengen,
– dokument pobytowy,
– zezwolenie na zamieszkanie lub pobyt czasowy,
– ruch bezwizowy.

Przy wydawaniu zezwoleń na pracę obowiązuje kilka zasad. Należą do nich:
– zezwolenie na pracę wydaje wojewoda właściwy pod względem miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy,
– o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca ubiega się pracodawca,
– zezwolenie wydawane jest na maksymalnie 3 lata,
– zezwolenie jest wymagane zarówno dla umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych,
– cudzoziemiec musi wykonywać pracę określoną w zezwoleniu w przeciwnym razie będzie ona nielegalna,
– zmiana stanowiska lub branży wymaga uzyskania przez cudzoziemca nowego zezwolenia.

Preferencyjna stawka CIT 2019

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT zakłada obniżenie stawki preferencyjnej CIT z 15% do zaledwie 9% od początku 2019 roku. Wprowadzenie danej ustawy wiąże się jednak z ryzykiem, iż przedsiębiorcy aktualnie korzystający ze stawki preferencyjnej, będą musieli przejść na stawkę pełną wynoszącą 19%.

Aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki CIT, wysokość przychodów za poprzedni rok obrotowy nie może przekraczać równowartości 1,2 mln złotych w przeliczeniu na walutę polską. Przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy nowego roku podatkowego.

Bez względu na wysokość dochodów z 9% podatku nie będą mogły korzystać:
– grupy kapitałowe,
– spółki podzielone,
– podatnicy wnoszący wkład w formie przedsiębiorstwa, jego części lub składników majątku o wartości większej niż 10 tysięcy euro.

Jeżeli zatem przedsiębiorcy, którzy przychód nie przekracza ustawowo określonego limitu należą do jakiekolwiek z wyżej wymienionych grup mimo aktualnego korzystania ze stawki preferencyjnej od 2019 roku będą musieli regulować podatek w pełnej wysokości 19%.

O podwyższeniu progu „małego podatnika”

Przyjęto pakiet zmian przewidujący podwyższenie progu sprzedaży uprawniającego do korzystania z preferencyjnych zasad „małego podatnika”, czyli m.in.:
– ułatwienia w amortyzacji,
– rzadszy obowiązek wpłacania zaliczek na PIT oraz CIT,
– niższa stawka opodatkowania CIT.

Korzyścią dla małych podatników jest to, że mogą oni korzystać z jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji. Nie mają oni obowiązku rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Pojęcie jednorazowej amortyzacji oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia.

Mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie, czyli mają mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów.

Po wejściu w życie nowych przepisów próg uprawniający do korzystania ze statusu „małego podatnika” będzie wynosił 2 mln euro.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą dowolnie rozporządzać posiadanymi udziałami – możliwy jest np. ich podział lub całkowite zbycie. Prawo dopuszcza nawet możliwość przekazania ich innej osobie w formie darowizny.

Zbycie udziałów w spółce z o.o. odbywa się zazwyczaj przy pomocy pisemnej umowy sprzedaży, potwierdzonej przez notariusza. Ponadto, konieczne jest poinformowanie reszty wspólników o transakcji. Za zobowiązania wobec spółki, wynikające z posiadania udziałów (np. niespełnione świadczenia) odpowiedzialność solidarnie ponosi nabywca.

Umowa spółki z o.o. może przewidywać ograniczenia w zbywaniu udziałów. Na jej podstawie, udziałowcem może stać się np. tylko osoba, która posiada określone wykształcenie lub umiejętności. Często w umowie zawarte są wskazówki co do zbywania udziałów – np. pierwszeństwo innych wspólników przed osobami trzecimi w kwestii nabywania udziałów. Czasami, do zbycia udziałów na rzecz konkretnej osoby konieczna jest zgoda reszty wspólników.

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Za niedługo ma zostać przyjęty projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który mówi o tym, że przepisy ustawy będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2019 roku zawieszenie stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
Powodem przedłużenia terminu zawieszenia jest nierozpoznanie skarg złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje Komisji Europejskiej dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej z 19 września 2016 r. (skarga z 30 listopada 2016 r., sygn. akt T-836/16) oraz z 30 czerwca 2017 r. (skarga z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt T-624/17), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE.

Decyzja TSUE rozstrzygnie o możliwości pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej.

Nowelizacja Ministra Finansów mówi o kontynuacji zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej oraz by podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie byli zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej – do końca 2019 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Zgodnie z opublikowanym dnia 19 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł,
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

W 2018 roku kwoty te były nieco niższe, bo wynosiły 2100 zł oraz 13,70 zł.

Płaca minimalna w ostatnich latach stopniowo rośnie, co bardzo cieszy pracowników. Zgodnie z przepisami rząd do połowy czerwca 2018 r. musiał podjąć decyzję o wynagrodzeniu na 2019 rok. Konsultację zakończyły się 15 lipca i decyzja została podjęta.

Dlaczego płaca minimalna tak znacząco wzrośnie?

Wartość minimalnego wynagrodzenia jest ustalona w taki sposób, aby wzrosła w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

 

Pojawia się też pytanie, co z wynagrodzeniem za grudzień płatnym z przesunięciem do 10 dnia. kolejnego miesiąca. Odpowiedź przedstawię w oparciu o poniższy przykład.

Wynagrodzenie wypłacone do 10. stycznia jest za miesiąc grudzień, w którym płaca minimalna wynosiła 2100 zł. Zatem pracownik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2100 zł brutto.