Działania na szkodę biznesu – czy świadomie niszczę firmę?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie należy do najprostszych czynności. Wciąż zmieniające się przepisy prawne, rosnąca konkurencja i warunki gospodarcze znacznie wpływają na stan danego przedsiębiorstwa. W skutkach dojść może do sytuacji, którą potocznie nazywa się “działaniem na szkodę spółki”. Rozwój firmy nie może następować bez podejmowania ryzykownych działań, lecz powinny one mieścić się w odpowiednich granicach. W spółce występuje praktycznie zawsze co najmniej jedna osoba, która podejmuje ważne decyzje i odpowiedzialna jest za majątek firmy. Jeżeli członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub innego organu kontrolującego czy reprezentacyjnego narazi spółkę na szkodę, to w rezultacie może on podlegać karze nałożonej przez prawo.

Do działań na szkodę biznesu może być prowadzenie działalności konkurencyjnej, niepłacenie podatków, przekroczenie uprawnień, zaniechanie działania, fałszowanie danych oraz wnioskowanie o upadłość firmy. Wszelkie kwestie prawne uregulowane są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Kodeksie Karnym.

Karta Praw Podatnika – czym jest dokładnie?

Karta Praw Podatnika to zbiór podstawowych praw, jakie posiadają podatnicy oraz obowiązków związanych z organami podatkowymi. Celem Karty Praw Podatnika jest podniesienie świadomości podatników oraz umocnienie ich pozycji podczas czynności postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej. Prosty i jasno napisany kodeks umożliwi przedsiębiorcom zrozumienie oraz świadomość ich praw oraz obowiązków.

Do podstawowych praw, jakie zawierać będzie miała ustawa należą:
– Prawo do prawodawstwa podatkowego
– Prawo do zapłaty podatku w wysokości jaka wynika z ustawy podatkowej
– Przestrzegania określonych praw
– Podatnik otrzyma pełną prywatność
– Naprawiania szkód

Bardzo ważne jest, aby zarówno przedsiębiorcy pracujący na podstawie umowy oraz właściciele działalności gospodarczej świadomi byli posiadanych praw i obowiązków, ponieważ wzrasta wtedy bezpieczeństwo oraz pewność, że dana czynność jest dobrze wykonywana. Niedopuszczalne jest, aby przedsiębiorcy z braku wiedzy lub niemożliwości wskazania konkretnego przepisu osłabiali swoją ochronę podatkową lub byli zniechęceni szukaniem informacji na temat przysługujących im praw.

Podstawowe zasady leasingu

Podstawową cechą leasingu jest jego związanie z przedmiotem umowy. Oznacza to, że wraz ze zniszczeniem przedmiotu należy zapłacić w całości pozostałą kwotę. Niejednokrotnie całkowitą brakującą należność pokryje ubezpieczyciel. Należy pamiętać, że powstałą różnicę między wypłacanym ubezpieczeniem, a pozostałą do spłaty kwotą leasingu, zmuszony będzie pokryć leasingobiorca z własnych środków.

Umowa leasingu zostaje również rozwiązana w razie opóźnienia w spłacie rat. Leasingodawca w tym celu musi wystosować pismo do leasingobiorcy z informacją o terminie spłat lub zawrzeć taki zapis w umowie.

Należy pamiętać, że umowa przestaje obowiązywać także w sytuacji nieprawidłowego wykorzystania leasingowanego sprzętu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy np. sprzęt biurowy jest wykorzystywany przez osoby trzecie bez wiedzy użyczającego.

Użytkowanie sprzętu w oparciu o umowę leasingu nie czyni z niego własności leasingobiorcy o czym łatwo zapomnieć. W związku z tym nie można w nim dokonywać zmian bez zgody leasingodawcy.

Jak wycenić środek trwały?

Celem wyceny środka trwałego jest określenie jego wartości. Wycena najczęściej dokonywana jest na dzień nabycia, wytworzenia oraz na dzień bilansowy.

Co stanowi wartość początkową środka trwałego?
– cena nabycia ( w przypadku odpłatnego nabycia)
– koszt wytworzenia ( w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)
– wartość godziwa ( w przypadku np. darowizny, spadku)

Jak wyliczyć wartość środka trwałego?

Wartość środka trwałego = cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość godziwa) + wartość przeszacowania + wartość ulepszenia – dotychczasowa amortyzacja – trwała utrata wartości

Każdy środek trwały musi być ewidencjonowany. Do dowodów księgowych będących podstawą ewidencji zaliczamy:
Fakturę – dokument potwierdzający sprzedaż lub nabycie środka trwałego
OT – przyjęcie środka trwałego do użytkowania
PT – przekazanie środka trwałego
LT – likwidacja środka trwałego

Ile można zaoszczędzić na księgowości online?

Koszt zatrudnienia księgowej

Stworzenie samodzielnego etatu dla księgowej wiąże się z wydatkiem dla przedsiębiorcy kilku tysięcy miesięcznie. Jest to spora kwota, jednak, jeśli mamy dużą firmę zatrudniającą pracowników i sporo zajęć i dokumentów do rozliczenia, to dodatkowa osoba, która zajmie się formalnościami będzie warta każdej ceny. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że zatrudnienie księgowej na miejscu spowoduje dostęp do historii rachunków, faktur i wpłat stale pod ręką.

Koszt księgowości prowadzonej przez biuro rachunkowe

Przy niezbyt dużych firmach, zlecenie prowadzenia księgowości biurze rachunkowemu będzie bardziej ekonomiczną opcją niż zatrudnienie księgowej. Koszty, jakie zaproponuje nam biuro rachunkowe, za miesięczną opiekę, będą ściśle uzależnione od stopnia skomplikowania naszej działalności i ilości faktur, ewidencji i dokumentów księgowych.

Koszt programu do księgowości online

Idealnym ze względów ekonomicznych rozwiązaniem dla małych firm, będzie prowadzenie księgowości online. Abonament miesięczny to koszt kilkudziesięciu złotych miesięcznie i pozwala na wystawianie dowolnej ilości faktur, prowadzenie KPiR, rejestru sprzedaży i zakupów, czy przeróżnych ewidencji. Działanie programu jest proste, przedsiębiorca ma wgląd w całość, a przy tym może zaoszczędzić bardzo duże kwoty na prowadzeniu księgowości.

Jak zatrzymać cennego pracownika na dłużej?

Jak wiemy atmosfera w pracy jest bardzo ważna i wszystkie wewnętrzne konflikty mogą spowodować , że pracownicy nie będą chcieli pracować w naszej firmie. Trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty, a następnie podjąć konieczne kroki, które sprawią, że pracownicy nie będą rezygnować z pracy w naszej firmie.

Jakie sposoby warto zastosować, aby zatrzymać pracownika?

 • Podwyżka – jest to jeden z najbardziej decydujących czynników, jeśli chodzi o pracę w konkretnym miejscu. Nie jest to nic dziwnego, gdyż wraz z upływem czasu oczekiwania finansowe rosną. Dlatego, jeśli od lat nie podniosłeś pensji swoim pracownikom, nie możesz się dziwić, że opuszczają oni to miejsce pracy.
 • Awans – ambicja zawodowa nakazuje nieustannie piąć się w górę. Jeśli w naszej firmie pracownik nie jest w stanie tego osiągnąć, to może poczuć się niespełniony. Brak motywacji i nadzieja, że uda się zdobyć wyższe stanowisko, może spowodować, że pracownik zacznie szukać innego miejsca pracy.
 • Atmosfera w pracy  – bardzo trudna do rozwiązania kwestia pojawia się natomiast, gdy pracownik odchodzi ze względu na konflikt z innymi członkami zespołu, kadrą kierowniczą lub po prostu dlatego, że atmosfera w pracy mu nie odpowiada. W takiej sytuacji możemy podjąć próby rozwiązania konfliktu lub zatroszczyć się o atmosferę w większym stopniu. Być może wyjazd motywacyjny lub inna integracyjna rozrywka mogłaby pomóc

Akredytywa

Akredytywa jest formą rozliczeń krajowych i zagranicznych. Jest stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu, szczególnie w transakcjach “zwiększonego ryzyka”.

Polega na wyodrębnieniu przez bank, w związku z wnioskiem dłużnika, określonej kwoty z jego środków na rzecz wierzyciela w celu dokonania zapłaty. Dokument określający warunki tych rozliczeń zwany jest także listem kredytowym. Z akredytywy płynie wiele korzyści. Chroni ona eksportera przed ryzykiem handlowym transakcji zabezpieczając płatność za dostawę oraz importera, który nie dokonuje zapłaty do momentu ustalonego w akredytywie.

Akredytywa jest głównie wykorzystywana i ceniona w przypadku handlu pomiędzy kontrahentami, którzy nie mają do siebie zaufania.

Wyróżnia się wiele rodzajów akredytyw ze względu na przyjęte kryteria:

 • ze względu na charakter zobowiązania banku importera wyróżnia się akredytywy: odwołalną, nieodwołalną, gotówkową, dyskontową, akceptacyjną, gwarancyjną,
 • ze względu na uprawnienia beneficjenta wyróżnia się akredytywy: przenośną, nieprzenośną,
 • ze względu na rolę banku beneficjenta wyróżnia się akredytywy: potwierdzoną, awizowaną, negocjacyjną,
 • ze względu na kwestie techniczno-finansowe wyróżnia się akredytywy: pokrytą z dołu, pokrytą z góry, rembursową,
 • wyróżnia się także akredytywy specjalne: w formie listu kredytowego, odnawialną, zabezpieczającą, zaliczkową.

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja jest procesem stopniowej utraty wartości majątku trwałego firmy, wynikającego z jego fizycznego zużycia oraz postępu technologicznego. Majątek firmy, który podlega amortyzacji to środki trwałe, wartości prawne i niematerialne, budynki, budowle, inwestycje w obcych środkach trwałych oraz inne składniki, które nie stanowią własności podatnika, ale są uznawane za środki trwałe.

Zgodnie z prawem podatkowym, amortyzację majątku firmy należy zacząć w miesiącu następującym po miesiącu wpisania go do odpowiedniej ewidencji. Kończy się ona natomiast w momencie zrównania opisów z wartością początkową składnika majątku, postawienia go w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

Stawka amortyzacji – wyrażona w procentach określenie, jaką część wartości danego składnika majątku można zamortyzować w trakcie roku.

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi również zdecydować się na częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz ich metod. Do najczęściej wybieranych metod zalicza się:
– metoda liniowa,
– metoda degresywna.

Faktura VAT wewnętrzna – kogo dotyczy?

Wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są do rozliczania podatkowego. Wiąże się to m.in. z koniecznością skompletowania odpowiednich dokumentacji oraz odprowadzaniem podatków do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do wystawienia dokumentu wewnętrznego.

Faktura VAT wewnętrzna dotyczy sytuacji takich, jak:

 • zwrot dotacji
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub usług
 • nieodpłatne przekazanie towaru lub usługi

Pochodną oryginalnej faktury stanowią obecnie dokumenty i formularze zwane inaczej notami. W wielu przypadkach stanowić mogą także jedyną formę poświadczającą przeprowadzenie danej czynności. Przedsiębiorcy mimo zwolnienia z wymogu wystawienia faktury wciąż mogą być zobowiązani do obliczania i regulowania należności podatku VAT w własnym zakresie. W takiej sytuacji właśnie sporządzanie dokumentu wewnętrznego może potwierdzić transakcję.

W prawidłowo sporządzonej fakturze znajdować się powinna data sprzedaży oraz sporządzenia noty, dane sprzedawcy i nabywcy, cena jednostkowa, zbiorcza wartość sprzedaży netto oraz kwota brutto.

Ulga na start dla przedsiębiorców – zaleta czy wada?

Ulga na start zwalnia właścicieli nowych firm z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku działalności.

Aby otrzymać odliczenie, przedsiębiorca spełnić musi następujące warunki:
– działalność gospodarcza podejmowana musi być pierwszy raz lub wprowadzona ponownie w życie po upływie 60 miesięcy kalendarzowych,
– nie może być prowadzona działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego osoba zatrudniona świadczyła pracę.

Zaletą ulgi na start dla młodych przedsiębiorców jest fakt, że przez 6 miesięcy zwolnieni są ze składek. W takiej sytuacji skupić się mogą przede wszystkim na swojej działalności gospodarczej.

Optymalizacja kosztów niestety posiada również swoje wady – przedsiębiorcy w takim przypadku nie otrzymują przez czas ulgi zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub zasiłku w razie wypadku.

Czy warto skorzystać z ulgi na start? Jeżeli jesteś osobą, która otwiera firmę i chce zaoszczędzić koszta, to skorzystanie z odliczenia może być dobrym wyborem optymalizującym koszta.