O co chodzi z mikrorachunkami?

Jest to indywidualny numer rachunku (mikrorachunku), w którego skład wchodzić będzie numer PESEL w przypadku podatnika, bądź numer NIP w przypadku płatnika, więc jak można zauważyć, zostaną wykorzystane dwa podstawowe identyfikatory, które stosuje się do rozliczania deklaracji podatkowych. Będą na niego trafiały wpłaty pochodzące z podatku PIT, CIT, a także VAT.

W praktyce okazuje się, iż stanowi odpowiednik indywidualnych numerów rachunków składkowych, które dla płatników ZUS opracował już w 2018 roku.

Mikrorachunki są prowadzone przez NBP, a więc Narodowy Bank Polski. Numer można nabyć w każdym Urzędzie Skarbowym, bądź bezpośrednio na stronie www.podatki.gov.pl. W IV kwartale 2019 roku uruchomiono tzw. generator mikrorachunków podatkowych, który jest dostępny dla podatników przez 24h/dobę.

Celem rozwiązania, którym jest wprowadzenie w życie mikrorachunków jest umożliwienie szybszego rozliczania wpłat z tytułu należności podatkowych. Daje to możliwość nabywania np. zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami „od ręki”.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie mikrorachunków, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania, a także rozwieje wszelkie wątpliwości!

Wystawienie faktury uproszczonej

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa informują nas o tym, że faktura jest wystawiana w obrocie gospodarczym między dwoma firmami. Dokument ten stanowi dla sprzedawcy obowiązek, ponieważ jest istotny w kwestii obliczania wysokości należnego podatku VAT od sprzedaży, która została dokonana.

*** Jeśli sytuacja dotyczy transakcji, kiedy sprzedawca wystawia fakturę sprzedażową osobie fizycznej, czyli Klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas wystarczy zwykły paragon.

Jest to spowodowane tym, iż wówczas nabywca jest Klientem ostatecznym, więc podatek spoczywa właśnie na nim. Nie zawsze jednak Klientowi wystarcza jedynie paragon. Wówczas nie ma możliwości wystawienia faktury uproszczonej, tylko przedsiębiorca musi ten dokument wystawić w formie pełnej zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Tak, jak zostało już wspomniane – faktura uproszczona zastosowanie znajduje przede wszystkim w kontaktach pomiędzy kontrahentami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Faktura uproszczona jako dokument, musi zawierać:
– cenę jednostkową danego towaru netto,
– wartość sprzedaży towarów netto,
– obowiązującą dany towar stawkę podatku,
– wartość sprzedaży netto + podział na poszczególne stawki podatku,
– wartość sprzedaży, która została zwolniona z podatku.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają możliwość wykorzystania ulg podatkowych jedynie w ograniczonym zakresie. Dużo zależy od formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej oraz innych uzyskiwanych dochodów.

Podatnik, który jest opodatkowany liniowo może odliczyć ulgi, jeśli osiąga inne, niezwiązane z działalnością gospodarczą, dochody opodatkowane skalą podatkową. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych przysługuje również innym podatnikom, w zależności od wybranej metody rozliczania podatku (opodatkowania progresywnego według skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, według karty podatkowej).

Najpopularniejsze ulgi podatkowe:
– ulga na dzieci, która pozwala rodzicom lub opiekunom prawnym na odliczenie danej kwoty w skali roku na każde dziecko małoletnie, uczące się do 25 roku życia albo bez względu na wiek, jeśli otrzymało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– ulga na Internet, która pozwala odliczyć podatnikowi od dochodu wydatki faktycznie poniesione na Internet w miejscu zamieszkania,
– ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odliczenie od dochodu poniesionych przez podatnika wydatków na cele rehabilitacyjna lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika lub osobę pozostającą na jego utrzymaniu,
– ulga na nowe technologie, która polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z zakupem nowych technologii. „Nowe technologie” definiowane są jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje ulga podatkowa-Zerowy PIT dla młodych.
Zwalnia ona z opłacania podatku PIT osoby poniżej 26 roku życia, które nie przekroczyły limitu ulgi:

  • od daty wprowadzenia do końca 2019 roku- 35 636,67 zł
  • za cały rok 2020- 85 528 zł

Zwolnieniem zostały objęte następujące umowy:

  • umowa zlecenie
  • umowa o pracę
  • stosunek służbowy
  • praca nakładcza
  • spółdzielczy stosunek pracy

W ramach przypomnienia: akredytywa!

Uregulowanie podatku PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Podatek, który wynika PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za rok 2019 może bez żadnego problemu zostać uregulowany nawet miesiąc po terminie, a więc do 1 czerwca 2020 roku. Podatek należy opłacić bez względu na to, jaka jest jego wysokość i co ważne – należy go wpłacić na mikrorachunek.

UWAGA! Termin ten nie został przesunięty ze względu na pandemię COVID-19.

Jak się okazuje – podatnicy, którzy do tej pory nie uregulowali podatku wynikającego ze wspomnianych rozliczeń, oficjalnie mają na swoim koncie zaległość finansową czego konsekwencją będą naliczone odsetki (odsetki nalicza się od dnia, który następuję po terminie zwrotu).

Nowe przepisy dają możliwość uregulowania należności bez ponoszenia obciążeń odsetkowych, o czym informuje nas rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie zaniechania w tym okresie poboru odsetek za zwłokę, co oznacza, iż nie są one naliczane za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 roku.

Numer mikrorachunku można otrzymać w dowolnym Urzędzie Skarbowym, bądź wygenerować go na właściwej stronie Ministerstwa Finansów, co jest zupełnie darmowe i nie wiąże się z kosztami. Wystarczy podać identyfikator podatkowy, a więc PESEL lub NIP.

Ewidencja zwrotów towarów

Nie ma możliwości ewidencjonowania zwrotów towarów bezpośrednio za pomocą kasy fiskalnej, dlatego właściciele firm, w których istnieje możliwość zwrócenia zakupionego towaru, zobowiązani są do prowadzenia tak zwanego zeszytu zwrotów. Służy on do ujmowania zwrotów i uznanych reklamacji powodujących konieczność zwrócenia należności lub jej części, kupującemu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zeszyt ten powinien zawierać informację na temat:

– daty sprzedaży towaru lub usługi,
– nazwę towaru / usługi, która umożliwi jej jednoznaczną identyfikację (opcjonalnie może także posiadać dodatkowy opis),
– wartość towaru lub usługi wyrażoną w kwocie brutto oraz wartość podatku należnego,
– dokument potwierdzający sprzedaż,
– datę zwrotu lub reklamacji,
– wartość zwracanej kwoty brutto oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego,
– protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji podpisany przez zwracającego i sprzedawcę.

Treść protokołu nie została ściśle określona w przepisach prawa, w praktyce jednak przyjęło się, że musi zawierać ona numer protokołu, strony transakcji, nazwę towaru/usługi, dokument potwierdzający zakup, przyczynę zwrotu, informację na temat tego czy sprzedawca przyjął zwrot oraz podpisy stron. Dokumentem potwierdzającym zakup nie musi być paragon, może być nim także: faktura, wyciąg z terminala, potwierdzenie transakcji z konta czy specjalne oświadczenie.

Split Payment

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, polega na tym, że płatność podzielona jest na dwie części – zwyczajną oraz VAT. Mechanizm podzielonej płatności zakłada, że środki przeznaczone na zapłatę podatku VAT trafiają na specjalnie założone w tym celu konto. 

O tym czy przedsiębiorca skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie decyduje on sam. Wyjątek stanowi pewna grupa podmiotów, która na mocy nowych przepisów została objęta obowiązkowym Split Payment. Chodzi o te firmy, które stosują odwrócony VAT.

Celem Split Payment jest uszczelnienie systemu podatkowego w taki sposób, aby zmaksymalizować wpływy z podatku VAT i uniemożliwić ewentualne próby oszustwa. 

Split Payment ma jednak również wady. Zamrażanie części środków na rachunku bankowym jest sporą niedogodnością dla przedsiębiorców. Poza tym sama zabawa w dodatkowe rachunki wydaje się być nieco niewygodna. 

Mały ZUS Plus

Od 2019 roku obowiązywał Mały ZUS. Skorzystać z niego mogli Ci przedsiębiorcy, którzy średnio uzyskali w 2018 r. dochód nie przekraczający 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia. Mały ZUS został wprowadzony ze względu na potrzeby zgłaszane od wielu lat przez mniejsze firmy. Przedsiębiorcy zgłaszali, że ich możliwości finansowe są zbyt małe, aby spłacić składki na ubezpieczenia. 

Obecnie stworzono Mały ZUS Plus który wszedł w życie 1 lutego 2020 roku. Z nowej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2019 roku nie przekroczy kwoty 120 tys. złotych. Dodatkowo będą musieli oni udowodnić, iż prowadzili swoją działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. 

Chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus przedsiębiorcy mogą zgłaszać do 29 lutego 2020 r., a w kolejnych latach do końca stycznia. Szacuje się, że z Małego ZUS-u Plus będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. mniejszych przedsiębiorstw.

Po co zostało wprowadzone JPK_VAT?

JPK_VAT, czyli pliki od wszystkich przedsiębiorców, ułatwia organom skarbowym kontrolę płatności podatku i zwalczanie oszustw. Urzędnicy mogą bez przychodzenia do siedziby firmy robić tzw. kontrole krzyżowe*.

*Kontrole krzyżowe, czyli sprawdzenie, czy suma podatków z faktur wystawionych i otrzymanych zgadza się i czy żaden podmiot nie występuje np. o zwrot podatku VAT niesłusznie. 

Obowiązku ewidencji w postaci pliku JPK_VAT nie powinni odczuć Ci podatnicy, którzy powierzają swoją księgowość biuru rachunkowemu. System do księgowania automatycznie wygeneruje plik. Natomiast przedsiębiorcy, którzy samodzielnie się rozliczają, a w dodatku bez używania dedykowanych programów komputerowych, mogą mieć spory problem. Właściciel może za darmo pobrać plik w formacie xml ze strony ministerstwa, ale wypełnienie go po raz pierwszy może zająć sporo czasu. Resort finansów przygotował instrukcje, jednak wypełnienie pierwszy raz tego pliku zajmie Państwu dużo czasu, dlatego zalecamy zabrać się za to wcześniej. 

Elektroniczne zwolnienia chorobowe

W 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie zostały zastąpione przez e-zwolnienia. Zmiany dotknęły wszystkich płatników, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. 

Początkowo e-zwolnienia dotyczyły jedynie pracodawców zgłaszających powyżej 5 ubezpieczonych. Musieli oni założyć profil informacyjny płatnika, gdzie trafiały elektroniczne zwolnienia lekarskie pracowników. 

Aby założyć profil należy wejść na stronę ZUS, wypełnić formularz, a następnie potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić osobiście w jednostce lub elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego. Profil informacyjny należy utrzymywać nawet wtedy, gdy liczba pracowników uległa zmniejszeniu. Profile informacyjne są widoczne dla lekarzy wystawiających zwolnienie.

Choć mniejsi przedsiębiorcy nie muszą zakładać profilu informacyjnego, to jednak warto to zrobić. Powodów jest kilka. Jeśli przedsiębiorca posiada profil, od razu zyskuje wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi sprawdzać, czy pracownik dostarczył je do siedziby firmy w przeciągu 7 dni ani przekazywać go do ZUS-u – od razu po wystawieniu przez lekarza trafia on również do baz Zakładu. Przedsiębiorca ma również możliwość eksportu e-zwolnień do pliku oraz wysłania wniosku o kontrolę takiego zwolnienia.

Zobacz również: Fundusz Pracy

Sporządzenie nowego JPK-VAT

Wprowadzenie nowego pliku JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, który zawierać będzie informacje związane zarówno z deklaracjami VAT, jak również ewidencją VAT. Plik regularnie będzie przesyłany w terminie właściwym dla złożenia danej deklaracji VAT.

Wiąże się to z tym, iż:
– podatnicy rozliczający się miesięcznie, będą zobowiązani złożyć jeden dokument,
– podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą także składać pliki za okresy miesięczne, ale za dwa pierwsze miesiące danego kwartału, nie będą zobowiązani wypełniać części związanej z deklaracją.

Nowo wprowadzony plik JPK-VAT należy złożyć do 25. dnia miesiąca następnego.

Duże firmy pliki w nowej formie będą zobowiązane wysyłać już od 1 kwietnia 2020 r.. Z kolei podatnicy pozostali dopiero od 1 lipca 2020 r..

W sporządzanym pliku JPK, powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– część deklaracyjna, która będzie zawierała dane identyfikacyjne podatnika i informację o okresie za który sporządzany jest dany plik,
– część ewidencyjna, która będzie obejmowała dane znajdujące się w rejestrach VAT (po prostu ewidencja zakupów i sprzedaży).

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!