Czy przedsiębiorca musi wystawić fakturę za usługę ciągłą?

Stałe świadczenie określonych usług na przykład doradztwa podatkowego, prawnego, a także wynajem lokalu zaliczyć można do czynności, które wymagają wystawienia faktury na usługi ciągłe.

Jak zgodnie z prawem przedsiębiorca musi dokonać i opłacić VAT do Urzędu Skarbowego?

Według prawa faktura za usługi ciągłe wystawiona powinna zostać najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca po poprzednim, w którym została wykonana. Przy fakturowaniu usług świadczonych w trybie ciągłym ważne jest ustalenie odpowiedniego momentu powstania obowiązku podatkowego.

Do usług ciągłych zaliczyć można usługi telekomunikacyjne, związane z mediami, ze stałą obsługą prawną, najmu, dzierżawy oraz dystrybucji energii elektrycznej.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wystawił w ogóle faktury lub dopuścił się opóźnienia – podatek VAT i tak wykazany musi zostać w dniu upływu terminu płatności. Jeżeli usługa ciągła świadczona jest na okres dłuższy niż 1 rok i w związku z jej świadczeniem nie upływają w danym roku terminy płatności lub rozliczeń to można uznać ją za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego.

Jak zaksięgować hosting?

Usługi hostingu nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, w związku z tym wydatki poniesione na hosting przez przedsiębiorcę zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma bowiem wątpliwości, że wydatki na stronę internetową czy obsługę poczty elektronicznej są przedsiębiorcy niezbędne do uzyskania przychodów czy utrzymania ich źródła, a dodatkowo są ściśle związane z prowadzoną działalnością. 

Tak więc hosting księguje się w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów – w wartości netto dla czynnych podatników VAT lub w wartości brutto dla podatników korzystających ze zwolnienia. 

Na gruncie podatku VAT usługi hostingowe zalicza się do usług elektronicznych, przy czym mogą być one realizowane zarówno na rynku krajowym, jak i przez firmy zagraniczne (wówczas należy ustalić miejsce świadczenia usług).

Ogólnie rzecz biorąc, miejscem świadczenia usług będzie miejsce, w którym siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu posiada usługobiorca. Wówczas mamy do czynienia z importem hostingu. VAT należny powinien więc zostać wykazany w momencie wykonywania usługi, a VAT wykazany jest jednocześnie dla usługobiorcy podatkiem naliczonym, który może zostać odliczony jeśli oczywiście zakup związany jest z prowadzoną działalnością,

Mieszkanie – środek trwały

Niektóre firmy szczególnie te rodzinne, powstają w miejscu zamieszkania. Najczęściej jest to mały pokoik, wydzielony w mieszkaniu w bloku. Pojawia się więc pytanie – czy można takie użytkowanie lokalu wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

Według obowiązujących przepisów, jeśli wykorzystujemy nasze mieszkanie dla celów prywatnych, a przy okazji służy ono jako nasze biuro, to wydatki ponoszone na działalność gospodarczą są rozpatrywane jako wydatki osobiste. Oznacza to, że możemy zapomnieć o wliczeniu ich w koszty przychodu. 

Czasami zdarza się jednak, że przedsiębiorcy, którzy swoją firmę prowadzą w prywatnym mieszkaniu mogą skorzystać z wrzucenia kosztów użytkowania takiego lokalu. Ponoszone wydatki muszą jednak dotyczyć tylko tej części lokalu mieszkalnego, w której całkowicie i na wyłączność zajmujemy się sprawami firmy. Niezbędne będzie obliczenie w sposób proporcjonalny, jaki będzie czynsz dla tego miejsca, ile prądu zużywamy itp.

Najważniejsze jest to, że nie ma znaczenia czy mieszkanie zostanie wliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa. Wszystkie poniesione i policzone wydatki powinny zostać zaksięgowane za pośrednictwem dowodu wewnętrznego. 

W przypadku, gdy na zakup mieszkania zaciągnięty został kredyt, możliwe jest księgowanie odsetek od tego kredytu, w części która przypada na prowadzony biznes. Odsetki od kredytu w części, w jakiej przypadają na obszar pomieszczenia lub lokalu dla firmy, naliczone od dnia przekazania mieszkania dla celów prowadzenia firmy mogą zwiększyć wartość początkową środka trwałego i są traktowane jako koszty uzyskania przychodów.

Mailing reklamowy

Mailing reklamowy jest odmianą marketingu internetowego. Jego najważniejszą cechą jest wykorzystywanie poczty internetowej jako narzędzia reklamy. Polega on na wysyłaniu na adresy e-mail potencjalnych klientów odpowiednio przygotowanych wiadomości. Mają one na celu zachęcenie odbiorców do skorzystania z oferty firmy.

Najważniejszymi powodami, dla których mailing reklamowy jest tak popularny, jest jego niski koszt i prostota. To jedna z najtańszych form reklamy oferowana przez agencje marketingowe. Koszty ograniczają się do napisania odpowiednio sformatowanego tekstu wiadomości i kupna dostępu do bazy danych adresów e-mail. 

Najbardziej istotną rzeczą przy ocenie efektów każdej kampanii reklamowej są oczywiście jej efekty, czyli liczba nowych klientów w przypadku tradycyjnych form reklamy oszacowanie jej efektów jest praktycznie niemożliwe, gdyż na sprzedaż towarów lub usług mogą mieć wpływ różne czynniki. Natomiast mailing reklamowy pozwala na bardzo dokładne zmierzenie efektów, dzięki wysyłaniu w wiadomości unikatowego linku do sklepu internetowego.

Księgowanie odsetek od kredytu

Istnieje kilka rodzajów kredytów dla przedsiębiorców:
– Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na wszelkie firmowe inwestycje.
– Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżącej działalności firmy.
– Kredyt w rachunku bieżącym, nazywany również saldem debetowym, można przeznaczyć na każdy cel, a cechuje się tym, że każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca, który zaciągnie kredyt firmowy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od rat.

Spłacając kredyt przedsiębiorca co miesiąc wpłaca do banku część kapitałową oraz część odsetkową. Odsetki stanowią koszt uzyskania w momencie ich zapłaty, a ponieważ ratę kredytu zawierającą zarówno część kapitałową, jak i odsetkową opłaca się wspólnie, aby prawidłowo zaksięgować spłaty raty należy sporządzić dowód wewnętrzny na wartość odsetek zgodnych z harmonogramem spłaty.

Podobnie jak odsetki, w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć prowizje bankowe. Nie dotyczy to prowizji od kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych – w koszty można je zaliczyć dopiero w chwili oddania środka trwałego do użytkowania.

Działania na szkodę biznesu – czy świadomie niszczę firmę?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie należy do najprostszych czynności. Wciąż zmieniające się przepisy prawne, rosnąca konkurencja i warunki gospodarcze znacznie wpływają na stan danego przedsiębiorstwa. W skutkach dojść może do sytuacji, którą potocznie nazywa się “działaniem na szkodę spółki”. Rozwój firmy nie może następować bez podejmowania ryzykownych działań, lecz powinny one mieścić się w odpowiednich granicach. W spółce występuje praktycznie zawsze co najmniej jedna osoba, która podejmuje ważne decyzje i odpowiedzialna jest za majątek firmy. Jeżeli członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub innego organu kontrolującego czy reprezentacyjnego narazi spółkę na szkodę, to w rezultacie może on podlegać karze nałożonej przez prawo.

Do działań na szkodę biznesu może być prowadzenie działalności konkurencyjnej, niepłacenie podatków, przekroczenie uprawnień, zaniechanie działania, fałszowanie danych oraz wnioskowanie o upadłość firmy. Wszelkie kwestie prawne uregulowane są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Kodeksie Karnym.

Karta Praw Podatnika – czym jest dokładnie?

Karta Praw Podatnika to zbiór podstawowych praw, jakie posiadają podatnicy oraz obowiązków związanych z organami podatkowymi. Celem Karty Praw Podatnika jest podniesienie świadomości podatników oraz umocnienie ich pozycji podczas czynności postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej. Prosty i jasno napisany kodeks umożliwi przedsiębiorcom zrozumienie oraz świadomość ich praw oraz obowiązków.

Do podstawowych praw, jakie zawierać będzie miała ustawa należą:
– Prawo do prawodawstwa podatkowego
– Prawo do zapłaty podatku w wysokości jaka wynika z ustawy podatkowej
– Przestrzegania określonych praw
– Podatnik otrzyma pełną prywatność
– Naprawiania szkód

Bardzo ważne jest, aby zarówno przedsiębiorcy pracujący na podstawie umowy oraz właściciele działalności gospodarczej świadomi byli posiadanych praw i obowiązków, ponieważ wzrasta wtedy bezpieczeństwo oraz pewność, że dana czynność jest dobrze wykonywana. Niedopuszczalne jest, aby przedsiębiorcy z braku wiedzy lub niemożliwości wskazania konkretnego przepisu osłabiali swoją ochronę podatkową lub byli zniechęceni szukaniem informacji na temat przysługujących im praw.

Podstawowe zasady leasingu

Podstawową cechą leasingu jest jego związanie z przedmiotem umowy. Oznacza to, że wraz ze zniszczeniem przedmiotu należy zapłacić w całości pozostałą kwotę. Niejednokrotnie całkowitą brakującą należność pokryje ubezpieczyciel. Należy pamiętać, że powstałą różnicę między wypłacanym ubezpieczeniem, a pozostałą do spłaty kwotą leasingu, zmuszony będzie pokryć leasingobiorca z własnych środków.

Umowa leasingu zostaje również rozwiązana w razie opóźnienia w spłacie rat. Leasingodawca w tym celu musi wystosować pismo do leasingobiorcy z informacją o terminie spłat lub zawrzeć taki zapis w umowie.

Należy pamiętać, że umowa przestaje obowiązywać także w sytuacji nieprawidłowego wykorzystania leasingowanego sprzętu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy np. sprzęt biurowy jest wykorzystywany przez osoby trzecie bez wiedzy użyczającego.

Użytkowanie sprzętu w oparciu o umowę leasingu nie czyni z niego własności leasingobiorcy o czym łatwo zapomnieć. W związku z tym nie można w nim dokonywać zmian bez zgody leasingodawcy.

Jak wycenić środek trwały?

Celem wyceny środka trwałego jest określenie jego wartości. Wycena najczęściej dokonywana jest na dzień nabycia, wytworzenia oraz na dzień bilansowy.

Co stanowi wartość początkową środka trwałego?
– cena nabycia ( w przypadku odpłatnego nabycia)
– koszt wytworzenia ( w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)
– wartość godziwa ( w przypadku np. darowizny, spadku)

Jak wyliczyć wartość środka trwałego?

Wartość środka trwałego = cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość godziwa) + wartość przeszacowania + wartość ulepszenia – dotychczasowa amortyzacja – trwała utrata wartości

Każdy środek trwały musi być ewidencjonowany. Do dowodów księgowych będących podstawą ewidencji zaliczamy:
Fakturę – dokument potwierdzający sprzedaż lub nabycie środka trwałego
OT – przyjęcie środka trwałego do użytkowania
PT – przekazanie środka trwałego
LT – likwidacja środka trwałego

Ile można zaoszczędzić na księgowości online?

Koszt zatrudnienia księgowej

Stworzenie samodzielnego etatu dla księgowej wiąże się z wydatkiem dla przedsiębiorcy kilku tysięcy miesięcznie. Jest to spora kwota, jednak, jeśli mamy dużą firmę zatrudniającą pracowników i sporo zajęć i dokumentów do rozliczenia, to dodatkowa osoba, która zajmie się formalnościami będzie warta każdej ceny. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że zatrudnienie księgowej na miejscu spowoduje dostęp do historii rachunków, faktur i wpłat stale pod ręką.

Koszt księgowości prowadzonej przez biuro rachunkowe

Przy niezbyt dużych firmach, zlecenie prowadzenia księgowości biurze rachunkowemu będzie bardziej ekonomiczną opcją niż zatrudnienie księgowej. Koszty, jakie zaproponuje nam biuro rachunkowe, za miesięczną opiekę, będą ściśle uzależnione od stopnia skomplikowania naszej działalności i ilości faktur, ewidencji i dokumentów księgowych.

Koszt programu do księgowości online

Idealnym ze względów ekonomicznych rozwiązaniem dla małych firm, będzie prowadzenie księgowości online. Abonament miesięczny to koszt kilkudziesięciu złotych miesięcznie i pozwala na wystawianie dowolnej ilości faktur, prowadzenie KPiR, rejestru sprzedaży i zakupów, czy przeróżnych ewidencji. Działanie programu jest proste, przedsiębiorca ma wgląd w całość, a przy tym może zaoszczędzić bardzo duże kwoty na prowadzeniu księgowości.