Faktura korygująca, a nota korygująca

Błędy zawarte na fakturze należy skorygować. W tym celu wystawia się 2 dokumenty, które niestety często są ze sobą mylone są to faktura korygująca oraz nota korygująca.

Faktura korygująca dane formalne wystawiana jest przez przez sprzedawcę w przypadku błędów w danych formalnych a więc w numerze NIP, adresie danych osobowych itd. Dokumentu tego się nie księguje, a jedynie podpisuje do faktury pierwotnej.

Faktura korygująca pozycje faktury sprzedawca wystawia gdy błąd dotyczy stawki VAT, ceny itd.

Nota korygująca nie musi być zaksięgowana, gdyż dotyczy wyłącznie błędów formalnych na wystawionej fakturze pierwotnej. Wystarczy ją podpisać i podpiąć pod nieprawidłową fakturę.

Tak więc drobne błędy na fakturze można zmienić zarówno przy pomocy faktury korygującej, jak i noty korygującej wystawionej przez nabywcę. W przypadku noty przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że nie można nią całkowicie zmienić podmiotu.  

Zarabianie bez zakładania firmy – konsekwencje

Zarabianie bez prowadzenia własnego przedsiębiorstwa niestety jest bardzo powszechne. Osoby te jednak powinny zdawać sobie sprawę z tego, że za niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych grożą konsekwencje zazwyczaj kary finansowe.

Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Jest o działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję można wyróżnić kilka cech którymi charakteryzuje się działalność, jest to: zarobkowy charakter, zorganizowany i ciągły sposób wykonywania oraz wykonywanie go we własnym imieniu na własny bądź cudzy charakter.

Niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny bądź kara pozbawienia wolności. Konsekwencje takie poniesie też osoba która poszerzyła swoją działalność nie rozszerzając kodu PKD.

Nowe obowiązki biur rachunkowych

Podmioty, które prowadzą działalność z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązani są do wykonywania obowiązków na podstawy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Po uchwaleniu nowej ustawy obowiązki będą musiały wykonywać w sposób ściśle wskazany. W przeciwnym razie zostaną ukarani administracyjną karą pieniężną dochodzącą nawet do 1 000 000 euro oraz kara pozbawienia wolności do lat 3.

Nowa ustawa nie zawiera żadnych przepisów przejściowych, które uprawniałyby biura rachunkowe do stosowania procedur wewnętrznych, które zostały przyjęte na podstawie poprzedniej ustawy. Znaczy to tyle, że biura powinny opracować oraz przyjąć do zastosowania nowe procedury wewnętrzne przygotowane na podstawie najnowszych regulacji ustawowych.

Karta Dużej Rodziny – prawo do zwrotu podatku

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, która uprawnia również do korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Od 2018 roku obowiązuje Karta Dużej Rodziny zarówno w formie mobilnej jak i tradycyjnej.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
– w wieku do ukończenia 18 roku życia,
– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny mogą uzyskać:
– ulgi na wychowanie dzieci;
– zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi;

Prawo ulgi w tym przypadku przysługuje w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Brak konieczności zgłaszania o prowadzeniu KPIR

W 2018 roku weszła w życie ustawa dotycząca podatku dochodowego. O jakich zmianach mowa? Jedną ze zmian jest uchylenie obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego faktu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Do tej pory było tak, że obowiązek złożenia pisemnego zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów mieli podatnicy, którzy:
– zaczynają prowadzić biznes i wybrali formę opodatkowania zobowiązującą do prowadzenia KPIR
– prowadzili inną formę opodatkowania, ale zdecydowali na zmianę na KPIR;

Obowiązek ten dotyczył także działalności prowadzonych w formie spółki cywilnej lub jawnej założonych przez osoby fizyczne lub też prowadzonych w formie spółki partnerskiej.

Przepisy podatkowe dotyczące zawiadamiania o prowadzeniu KPiR, z dniem 1 stycznia 2018 roku zostały uchylone.
Celem zmian jest ograniczenie procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego!

Jednolity Plik Kontrolny

Od tego roku został wprowadzony JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Poprzez JPK podatnicy mają możliwość przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie ich kosztów.

Dodatkowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników.

JPK umożliwi m.in. odejście od papierowej formy dokumentacji, dostęp do danych o przedsiębiorstwie oraz ułatwienie dla audytorów.

 

Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od tego roku!

KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ! ZAPRASZAMY

Już od 1 lipca 2018 roku lekarze zaświadczenia lekarskie zwane potocznie zwolnieniem L4 będą mogli wystawić wyłącznie w formie elektronicznej. Koniec zatem ery papierowych zwolnień, które łatwo można było podrobić.

Aby system elektronicznych zaświadczeń mógł spełnić swoje funkcje płatnik składek musi założyć profil na PUE. Należy również poinformować osoby przez siebie zatrudnione o elektronicznej obsłudze zaświadczeń lekarskich.

A co jeżeli nie mamy pewności, że nasz pracodawca posiada aktywne konto na PUE, czyli nie mamy pewności, że nasze zwolnienie do niego dotrze? Należy pamiętać, że ubezpieczony ma prawo zażądać od lekarza wydruku elektronicznego zaświadczenia lekarskiego. Co więcej, jeżeli pracodawca nie ma konta na PUE wówczas lekarza zawiadomi o tym system i przekaże papierowe zaświadczenie zwolnienia.

Pacjent nie musi w przeciągu 7 dni dostarczyć zwolnienia, pracodawca powinien natomiast niezwłocznie przekazać dany dokument do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę, w której dostarczono mu wydruk zaświadczenia.

Prowadzenie księgowości online

W ostatnim czasie bardzo popularna jest opcja zdalnego prowadzenia księgowości w firmach świadczona przez profesjonalne biura rachunkowe.

Do zalet płynących z prowadzenia księgowości online możemy zaliczyć:
– oszczędność zarówno czasu, jak i kosztów obsługi księgowej,
– łatwość w prowadzeniu księgowości,
– odpowiedzialność za prowadzoną ewidencje, która leży po stronie biura,
– możliwość prowadzenia księgowości online, a więc bez zbędnych formalności,
– biuro rachunkowe może świadczyć usługi dla Klientów z całej Polski.

Tak więc z tego, co można zauważyć, obsługa księgowa realizowana przez biura rachunkowe, która realizowana jest przez biura rachunkowe za pomocą Internetu wiążę się z licznymi korzyściami, które może odczuć przedsiębiorca.

Czy warto być podatnikiem VAT?

W Polsce przedsiębiorcy często mogą zdecydować czy będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, czy też zdecydują się na zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zdarzają się bowiem sytuację iż mimo możliwości skorzystania ze zwolnienia znacznie lepszym rozwiązaniem okaże się uzyskanie wpisu do rejestru VAT.
Zależy to jednak przede wszystkim od od rodzaju naszych odbiorców, wysokości stawki podatku VAT jaka będzie stosowana w sprzedaży, od charakteru sprzedaży, a także od tego czy w najbliższym czasie będą planowanie inwestycje.

Kiedy warto być czynnym podatnikiem VAT?
Opłaca się to jeżeli przedsiębiorcy wykonują lub planują wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT bądź jeżeli osiąga duże obroty z działalności gospodarczej, gdyż mogą z tego wyniknąć bardzo korzystne sytuacje np. możliwość odliczenia podatku VAT od wystawionych faktur zakupowych.

Wniosek o kredyt – prowizja

Korzystanie z usług bankowych to nieodzowny element związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługami tego typu są między innymi prowadzenie rachunku bankowego, korzystanie z karty płatniczej, czy też uzyskanie kredytu bankowego.

W zależności od poniesionych kosztów podatnik powinien ocenić czy miały one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i prawidłowo je rozliczyć.
Prowizję od wniosku za kredyt, który uregulowała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą traktuje się jako koszt uzyskania przychodu jeżeli została poniesiona w celu uzyskania przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania jego źródła. Co ważne, nie może być wydatkiem znajdującym w artykule 23. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ujęcie tego wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w znacznej mierze zależy od celu na jaki środki zostały przeznaczone. Jeśli kredyt ma charakter obrotowy wówczas prowizja od wniosku o kredyt może zostać uznana za koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia.