Sporządzenie nowego JPK-VAT

Docelowo nowy plik JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, w którym znajdować będą się informacje zarówno z deklaracji VAT, jak i ewidencji VAT. Plik ten regularnie będzie wysyłany w terminie odpowiednim dla złożenia danej deklaracji VAT, co wiążę się z tym, że:
– podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, będą składać jeden dokument,
– podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą składać JPK-VAT także za okresy miesięczne, ale za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą musieli wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Duże przedsiębiorstwa swoje pierwsze nowe pliki będą musiały wysyłać już od kwietnia 2020 roku, a pozostała część przedsiębiorców od lipca 2020 r. Pliki JPK-VAT w nowej odsłonie będzie trzeba składać do 25. dnia miesiąca następnego.

W omawianym pliku JPK-VAT będą musiały znaleźć się informacje takie, jak:
– część deklaracyjna, a więc dane identyfikacyjne podatnika i okres za który składany jest dokument,
– część ewidencyjna, a więc dane znajdujące się w rejestrach VAT, czyli ewidencja zakupów i sprzedaży.

WAŻNE! Nowa struktura JPK-VAT obowiązywać zacznie 1 kwietnia 2020 roku.

Jakie dane musi zawierać faktura VAT?

Według przepisów prawa, faktura musi zawierać w swojej treści następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Od czego zacząć przy zakładaniu strony internetowej?

Obecnie wszystkie ważne informację można znaleźć w Internecie. Ludzie nie mają czasu na szukanie informacji w gazetach i innych nośnikach, dlatego kiedy potrzebują dowiedzieć się czegoś na dany temat od razu otwierają internet. Właśnie dlatego większość firm zakłada swoją stronę internetową. Strona internetowa to jedna z podstaw biznesu w dzisiejszych czasach.

Aby powstała strona internetowa należy posiadać dwie rzeczy:

 • domenę zawierającą albo nazwę firmy albo przedmiot jej działalności lub kombinację z tych elementów oraz odpowiednią końcówkę. W Polsce najczęściej wybieranymi końcówkami są: -.pl, -.com, -.eu lub końcówki regionalne wskazujące na miasto lub region działania firmy, jeśli ta działa lokalnie. 
 • hosting, czyli miejsce na pliki związane ze stroną.

Pierwszą ważna informacja: domeny i hostingu nie trzeba kupować u jednego dostawcy. Zdarzają się sytuację, że jedna z firm ma domeny w rozsądnych cenach, a inna korzystniejsze zasady hostingowe.

Jak wygląda prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o.?

Utworzenie spółki odbywa się nie w formie umowy, ale aktu założycielskiego. Założyciel jednoosobowej spółki ma pełne uprawnienia zgromadzenia wspólników. Wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba, co skutkuje kilkoma uproszczeniami:

 • nie ma konieczności zwołania zgromadzeń,
 • podejmowanie uchwał nie wymaga liczenia głosów,
 • nie przeprowadza się tajnych głosowań.

Jednakże prowadzenie jednoosobowej spółki wiąże się także z dodatkowymi formalnościami, które nie dotyczą działalności gospodarczej. O czym należy pamiętać, decydując się na założenie spółki z o.o.:

 • podejmowanie uchwał wymaga sporządzenia protokołów, które są podpisywane przez jedynego wspólnika,
 • czynności prawne pomiędzy spółką a jej jedynym wspólnikiem wymagają formy aktu notarialnego,
 • działalność w formie spółki z o.o. wymaga pełnej księgowości.

Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą w formie papierowej przez 50 lat od momentu ustania stosunku pracy. Nawet jeśli dokumenty są przechowywane w formie elektronicznej, to i tak trzeba je posiadać jako tradycyjne kartoteki. Dopiero po upływie tego czasu mogą zostać zniszczone. Jeśli wcześniej pracodawca ogłosi upadłość lub zostanie postawiony w stan likwidacji, musi wskazać inny podmiot, który będzie przechowywał dokumenty przez wymagany czas.

Pracodawca ma obowiązek wydać dokumentację pracowniczą po upływie okresu przechowywania byłemu pracownikowi, a po jego śmierci uprawnionym członkom rodziny, po udokumentowaniu przez nich pokrewieństwa, albo osobom upoważnionym przez uprawnionych.

Po śmierci byłego pracownika prawo odbioru dokumentacji przysługuje:

 • dzieciom własnym, drugiego małżonka i przysposobionym,
 • przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom,
 • rodzeństwu i innym dzieciom,
 • małżonkowi.

Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej należy przekazać danej osobie za pokwitowaniem, w takiej samej postaci, a gromadzoną w formie elektronicznej na informatycznym nośniku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Faktura, a zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT

faktura VAT

Podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia VAT zobowiązany jest do umieszczania na wystawionych przez siebie fakturach podstawy prawnej lub przepisu prawnego, który wskazuje na możliwość zwolnienia z VAT danej dostawy czy świadczenia usług. Mogą to też robić Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia VAT. Jednak w ich przypadku nie jest to konieczne.

 

 

Na fakturze „zw” oprócz podstawy zwolnienia przedmiotowego z VAT muszą znaleźć się następujące dane:

 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury, zgodny z przyjęta numeracją,
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru / usługi,
 • jednostka miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,
 • cena jednostkową netto,
 • kwota wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • suma należności brutto (ogółem).

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązany jest wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.

Dla porównania we wcześniejszych latach termin ten wynosił do 15 dni, licząc od końca miesiąca, tak jak w przypadku czynnego podatnika VAT. Reasumując, czas ten znacznie się wydłużył, a jeśli nabywca nie wymaga wystawienia faktury, to nie jest to obowiązkiem dostawcy towarów/usługodawcy.

Budowanie strategii marketingu internetowego

Etapy tworzenia strategii marketingu w sieci online:

 • Wyznaczanie celów strategii marketingowych – cele muszą być konkretne i mierzalne bez względu na to czy chcesz powiększyć bazę subskrybentów, zwiększyć konwersje czy zdobyć nowych leadów. Na tym etapie trzeba także określić misję firmy, mierzalne wskaźniki oceny efektywności, zadania.
 • Grupa docelowa – aby stworzyć właściwą i skuteczną strategię należy poznać odbiorców docelowych: ich potrzeby, zwyczaje zakupowe, preferencje. Te informacje pomogą dopasować się do potrzeb klientów, a Twoja komunikacja będzie sprawna i dostosowana. Im więcej będziesz o nich wiedział, tym lepiej. 
 • Analiza konkurencji – sprawdź, jak pozycjonują swój produkt, jaką politykę cenową mają, jakich narzędzi promocyjnych używają. 
 • Kompleksowy audyt witryny – zbadaj, co sprawdziło się do tej pory, a z czym marka ma problem.
 • Metody i techniki dotarcia do grupy docelowej poprzez online  (w jakich miejscach i w jaki sposób komunikować markę, żeby osiągnąć postawione cele; jakie narzędzia digital będzie wykorzystywać oraz z jaką częstotliwością).
 • Zaplanuj harmonogram wdrożeń na najbliższy okres.

Czym jest dropshipping?

Dropshipping to metoda realizacji sprzedaży detalicznej, w której sklep nie przechowuje sprzedawanych produktów we własnym magazynie. Sprzedaż produktów na dużą skalę bez magazynu? Jest to możliwe, ponieważ kiedy klient sklepu internetowego dokonuje zakupu, sprzedawca przesyła informację o treści zamówienia i adresie klienta do swojego dostawcy i kupuje od niego zamówiony projekt. Dostawca następnie przygotowuje całą wysyłkę i przesyła ją pod adres podany w zamówieniu. Kluczowa jest przy tym informacja, skąd pochodzi produkt – jako nadawca występuje sklep internetowy lub jego właściciel. Największą różnicą między dropshipping, a standardowym modelem sprzedaży detalicznej jest to, że sprzedawca nie ma zapasów ani własnych produktów. To model biznesowy, który w ostatnich latach zyskał dużą popularność. 

Schemat działania dropshippingu:

 • Klient składa zamówienie na produkt w sklepie internetowym sprzedawcy
 • Sprzedawca automatycznie lub ręcznie przesyłą dane zamówienia i klienta do dostawcy
 • Dostawca pakuje i wysyła zamówienie bezpośrednio do klienta z danymi sklepu
 • Klient otrzymuje produkt z informacją, że jest to przesyłka ze sklepu internetowego

Korzyści dropshippingu:

 • dochodowy sposób zarobku,
 • możliwość uruchomienia sklepu internetowego bez konieczności inwestowania z góry tysięcy złotych na zapasy,
 • łatwy sposób na rozpoczęcie działalności,
 • firma może być prowadzona z dowolnego miejsca.

Plik JPK_VDEK – co to jest ?

JPK_VDEK to najnowszy plik, który ma zostać wprowadzony do użytku 1 stycznia 2020 i ma zastąpić poprzedni plik JPK_VAT i deklarację VAT i tym samym zmniejszyć obowiązki względem fiskusa.

Najnowszy plik będzie miał za zadanie uprościć system podatkowy w Polsce.
Podatnicy mają obowiązek wysyłki deklaracji VAT-7 oraz plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie również mają ten obowiązek i muszą wysyłać JPK_VAT co miesiąc. Natomiast podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych lub objętych procedurą odwrotnego obciążenia są zobowiązane do przekazywania informacji VAT-UE lub VAT-27 za miesiąc, w którym odbyły się transakcje.

JPK_VDEK będzie miał obejmować następujące deklaracje:

 • VAT-7
 • VAT-7K
 • VAT-27
 • VAT-ZT
 • VAT-ZZ
 • VAT-ZD

Połączenie tych deklaracji w formę jednego pliku będzie wygodne i łatwiejsze w obsłudze dla każdego podatnika.

Wprowadzenie pliku JPK_VDEK wymaga na obecną chwilę nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Póki co zmiany są w fazie projektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to od nowego roku 2020 system rozliczeń podatkowych się usprawni.

Delegacja, czy relokacja

Delegacja dla pracowników oznacza podróż służbową. Terminu tego używa się, gdy pracownik chwilowo, na wyraźne polecenie pracodawcy zostaje odesłany do pełnienia obowiązków w innym miejscu. Warto przy tym pamiętać, że główną cechą każdej delegacji jest jej incydentalność, a więc tymczasowość. W związku z tym pracownik, który zostaje oddelegowany, odbywa krótką podróż do innego miejsca, niebędącego tym, w którym pracuje na co dzień. Pracodawca może wydać pracownikowi polecenie, w myśl którego będzie musiał on wyjechać w podróż służbową. Osoby, które według przepisów prawa mogą odmówić wyjazdu służbowego, to kobiety będące w ciąży albo Ci, którzy muszą opiekować się dzieckiem do lat czterech. Koszty związane z noclegiem, dojazdem i wyżywieniem pokrywa w całości pracodawca. Zmiany w umowie o pracę nie są konieczne ani wymagane, gdy w grę wchodzi podróż służbowa.

Relokacja ma miejsce wtedy, gdy pracownik zostaje oddelegowany. Jest to poważna zmiana i polega ona na zmianie miejsca pracy na stałe. Pracownik przeprowadza się wówczas do innego państwa lub kraju. W tym przypadku niezbędne jest wprowadzenie zmian w umowie o pracę. Pracownik musi otrzymać od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające. Wyjątkiem jest sytuacja, w której oddelegowanie nie będzie trwało dłużej niż 3 miesiące. Termin ten dotyczy całego roku kalendarzowego łącznie. Jeśli wynagrodzenie za pracę nie ulegnie zmianie oraz gdy obowiązki pracownika nie będą wykraczały poza jego kwalifikacje, to wypowiedzenie nie jest wymagane. Żeby relokacja mogła dojść do skutku, konieczna jest zgoda pracownika. W tym przypadku pracodawca nie musi pokrywać kosztów stałych.