Faktura, a zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT

faktura VAT

Podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia VAT zobowiązany jest do umieszczania na wystawionych przez siebie fakturach podstawy prawnej lub przepisu prawnego, który wskazuje na możliwość zwolnienia z VAT danej dostawy czy świadczenia usług. Mogą to też robić Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia VAT. Jednak w ich przypadku nie jest to konieczne.

 

 

Na fakturze „zw” oprócz podstawy zwolnienia przedmiotowego z VAT muszą znaleźć się następujące dane:

 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury, zgodny z przyjęta numeracją,
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru / usługi,
 • jednostka miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,
 • cena jednostkową netto,
 • kwota wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • suma należności brutto (ogółem).

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązany jest wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.

Dla porównania we wcześniejszych latach termin ten wynosił do 15 dni, licząc od końca miesiąca, tak jak w przypadku czynnego podatnika VAT. Reasumując, czas ten znacznie się wydłużył, a jeśli nabywca nie wymaga wystawienia faktury, to nie jest to obowiązkiem dostawcy towarów/usługodawcy.

Budowanie strategii marketingu internetowego

Etapy tworzenia strategii marketingu w sieci online:

 • Wyznaczanie celów strategii marketingowych – cele muszą być konkretne i mierzalne bez względu na to czy chcesz powiększyć bazę subskrybentów, zwiększyć konwersje czy zdobyć nowych leadów. Na tym etapie trzeba także określić misję firmy, mierzalne wskaźniki oceny efektywności, zadania.
 • Grupa docelowa – aby stworzyć właściwą i skuteczną strategię należy poznać odbiorców docelowych: ich potrzeby, zwyczaje zakupowe, preferencje. Te informacje pomogą dopasować się do potrzeb klientów, a Twoja komunikacja będzie sprawna i dostosowana. Im więcej będziesz o nich wiedział, tym lepiej. 
 • Analiza konkurencji – sprawdź, jak pozycjonują swój produkt, jaką politykę cenową mają, jakich narzędzi promocyjnych używają. 
 • Kompleksowy audyt witryny – zbadaj, co sprawdziło się do tej pory, a z czym marka ma problem.
 • Metody i techniki dotarcia do grupy docelowej poprzez online -: w jakich miejscach i w jaki sposób komunikować markę, żeby osiągnąć postawione cele; jakich narzędzi digital będzie wykorzystywać oraz z jaką częstotliwością.
 • Zaplanuj harmonogram wdrożeń na najbliższy okres.

Czym jest dropshipping?

Dropshipping to metoda realizacji sprzedaży detalicznej, w której sklep nie przechowuje sprzedawanych produktów we własnym magazynie. Sprzedaż produktów na dużą skalę bez magazynu? Jest to możliwe, ponieważ kiedy klient sklepu internetowego dokonuje zakupu, sprzedawca przesyła informację o treści zamówienia i adresie klienta do swojego dostawcy i kupuje od niego zamówiony projekt. Dostawca następnie przygotowuje całą wysyłkę i przesyła ją pod adres podany w zamówieniu. Kluczowa jest przy tym informacja, skąd pochodzi produkt – jako nadawca występuje sklep internetowy lub jego właściciel. Największą różnicą między dropshipping, a standardowym modelem sprzedaży detalicznej jest to, że sprzedawca nie ma zapasów ani własnych produktów. To model biznesowy, który w ostatnich latach zyskał dużą popularność. 

Schemat działania dropshippingu:

 • Klient składa zamówienie na produkt w sklepie internetowym sprzedawcy
 • Sprzedawca automatycznie lub ręcznie przesyłą dane zamówienia i klienta do dostawcy
 • Dostawca pakuje i wysyła zamówienie bezpośrednio do klienta z danymi sklepu
 • Klient otrzymuje produkt z informacją, że jest to przesyłka ze sklepu internetowego

Korzyści dropshippingu:

 • dochodowy sposób zarobku,
 • możliwość uruchomienia sklepu internetowego bez konieczności inwestowania z góry tysięcy złotych na zapasy,
 • łatwy sposób na rozpoczęcie działalności,
 • firma może być prowadzona z dowolnego miejsca.

Plik JPK_VDEK – co to jest ?

JPK_VDEK to najnowszy plik, który ma zostać wprowadzony do użytku 1 stycznia 2020 i ma zastąpić poprzedni plik JPK_VAT i deklarację VAT i tym samym zmniejszyć obowiązki względem fiskusa.

Najnowszy plik będzie miał za zadanie uprościć system podatkowy w Polsce.
Podatnicy mają obowiązek wysyłki deklaracji VAT-7 oraz plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie również mają ten obowiązek i muszą wysyłać JPK_VAT co miesiąc.
Natomiast podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych lub objętych procedurą odwrotnego obciążenia są zobowiązane do przekazywania informacji VAT-UE lub VAT-27 za miesiąc ,w którym odbyły się transakcje.

JPK_VDEK będzie miał obejmować następujące deklaracje:

 • VAT-7
 • VAT-7K
 • VAT-27
 • VAT-ZT
 • VAT-ZZ
 • VAT-ZD

Połączenie tych deklaracji w formę jednego pliku będzie wygodne i łatwiejsze w obsłudze dla każdego podatnika.

Wprowadzenie pliku JPK_VDEK wymaga na obecną chwilę nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Póki co zmiany są w fazie projektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to od nowego roku 2020 system rozliczeń podatkowych się usprawni.

Delegacja, czy relokacja

Delegacja dla pracowników oznacza podróż służbową. Terminu tego używa się, gdy pracownik chwilowo, na wyraźne polecenie pracodawcy zostaje odesłany do pełnienia obowiązków w innym miejscu. Warto przy tym pamiętać, że główną cechą każdej delegacji jest jej incydentalność, a więc tymczasowość. W związku z tym pracownik, który zostaje oddelegowany, odbywa krótką podróż do innego miejsca, niebędącego tym, w którym pracuje na co dzień. Pracodawca może wydać pracownikowi polecenie, w myśl którego będzie musiał on wyjechać w podróż służbową. Osoby, które według przepisów prawa mogą odmówić wyjazdu służbowego, to kobiety będące w ciąży albo Ci, którzy muszą opiekować się dzieckiem do lat czterech. Koszty związane z noclegiem, dojazdem i wyżywieniem pokrywa w całości pracodawca. Zmiany w umowie o pracę nie są konieczne ani wymagane, gdy w grę wchodzi podróż służbowa.

Relokacja ma miejsce wtedy, gdy pracownik zostaje oddelegowany. Jest to poważna zmiana i polega ona na zmianie miejsca pracy na stałe. Pracownik przeprowadza się wówczas do innego państwa lub kraju. W tym przypadku niezbędne jest wprowadzenie zmian w umowie o pracę. Pracownik musi otrzymać od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające. Wyjątkiem jest sytuacja, w której oddelegowanie nie będzie trwało dłużej niż 3 miesiące. Termin ten dotyczy całego roku kalendarzowego łącznie. Jeśli wynagrodzenie za pracę nie ulegnie zmianie oraz gdy obowiązki pracownika nie będą wykraczały poza jego kwalifikacje, to wypowiedzenie nie jest wymagane. Żeby relokacja mogła dojść do skutku, konieczna jest zgoda pracownika. W tym przypadku pracodawca nie musi pokrywać kosztów stałych. 

Jak zaksięgować odsetki od kredytu?

Istnieje kilka rodzajów kredytów dla przedsiębiorców. Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na wszelkie firmowe inwestycje. Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżącej działalności firmy. Kredyt w rachunku bieżącym, nazywany również saldem debetowym, można przeznaczyć na każdy cel, a cechuje się tym, że każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie.

Spłacając kredyt przedsiębiorca co miesiąc wpłaca do banku część kapitałową oraz część odsetkową. Odsetki stanowią koszt uzyskania w momencie ich zapłaty, a ponieważ ratę kredytu zawierającą zarówno część kapitałową, jak i odsetkową opłaca się wspólnie, aby prawidłowo zaksięgować odsetki należy posłużyć się harmonogramem spłaty kredytu, gdzie jest jasno wydzielone, jaka kwota z raty to kapitał, a jaka – odsetki. W momencie spłaty raty należy sporządzić dowód wewnętrzny na wartość odsetek zgodnie z harmonogramem spłaty. Odsetki księguje się wówczas do kolumny 13 KPiR, czyli do pozostałych kosztów.

Podobnie jak odsetki, w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć prowizje bankowe. Uwaga! Nie dotyczy to prowizji od kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych – w koszty można je zaliczyć dopiero w chwili oddania środka trwałego do użytkowania, zaś wcześniej powiększają odpisy amortyzacyjne. Do kosztów zaliczyć można również bankowe opłaty, np. za dokonywane przelewu, czy prowadzenie rachunku koniecznego do obsługi kredytu. 

W czym pomaga biznesplan?

Biznesplan pomaga:

 • określić pośrednie i końcowe cele firmy,
 • sprecyzować główne kierunki biznesu: rynki sprzedaży, konkurencję, marketing,
 • wyznaczyć główne strategiczne i taktyczne metody i narzędzia do osiągnięcia celów,
 • określić kluczowe mierniki i parametry oceny efektywności działań poszczególnych działów firmy,
 • oszacować kluczowe mierniki i parametry oceny efektywności działań poszczególnych działów firmy,
 • oszacować planowany dochód i wydatki firmy,
 • określić strukturę organizacyjną oraz kluczowe stanowiska w firmie,
 • opisać niezbędne zasoby oraz źródło ich pozyskania,
 • zaplanować harmonogram i kolejność działań,
 • przewidzieć możliwe zagrożenia i trudności, a także sposoby ich rozwiązania,
 • ocenić finansową, techniczną, produkcyjną sytuację w firmie, a także dostępne zasoby firmy, możliwości oraz realność osiągnięcia celów biznesowych oraz wykonania zamierzonych planów.

Praca z klientami VIP

Przedsiębiorstwa, które dopiero zaczynają pracę z klientami VIP lub chcą zacząć współpracę z tą kategorią często mają obawy czego tak naprawdę chce od nich Klient.

Aby skutecznie obsługiwać musisz przede wszystkim dobrze zrozumieć i poznać Klienta. Wiedza ta pozwoli Ci budować efektywną współpracę z każdym typem Klienta. Poznaj m.in. jego oczekiwania i potrzeby. Nie istnieje bardziej kompletne i wiarygodne źródło informacji o Kliencie jak on sam. Umiejętność słuchania Klienta jest czasami trudniejsza od przekonywania. Jednak jest to pierwsza i najważniejsza zasada, której powinien się trzymać każdy przedsiębiorca.

Klienci VIP – ludzie, którzy osiągnęli określony poziom biznesowy i odnoszą sukcesy chcą otrzymać:

 • bardzo komfortowe warunki obsługi,
 • gwarancje bezpieczeństwa i jakości,
 • wsparcie ekspertów.

Na efektywność i skuteczność pracy z klientami VIP wpływają następujące czynniki:

 • osobowość account menedżera, jego profesjonalizm i doświadczenie,
 • standardy obsługi klientów VIP w firmie,
 • warunki współpracy,
 • obecność rabatów i programów lojalnościowych, które podkreślają status klienta.

Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi rodzaj opodatkowania działalności gospodarczej. To jedna z form księgowości uproszczonej, w ramach której przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a należności, które musi uiszczać do Urzędu Skarbowego są całkowicie niezależne od osiąganego dochodu. Wysokość podatku zależna jest od rodzaju oraz zakresu prowadzonej działalności. Jest to opcja bardzo korzystna dla przedsiębiorców, którzy generują spore zyski. Należy mieć na uwadze, że w razie kłopotów finansowych przedsiębiorstwa, comiesięczna opłata również musi zostać uregulowana.

Z karty podatkowej skorzystać mogą osoby, które prowadzą działalność:
– usługową lub wytwórczo-usługową,
– usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami oraz wyrobami tytoniowymi,
– w zakresie handlu artykułami nieżywnościowymi prócz handlu paliwami silnikowymi oraz częściami i akcesoriami samochodowymi,
– gastronomiczną,
– transportową przy użyciu jednego pojazdu,
– w zakresie usług rozrywkowych.

Karta podatkowa ma jednak wady. Kartowicze muszą mieć na uwadze to, że nawet jeśli firma nie osiągnie zysku lub poniesie stratę, będą zobowiązani do zapłaty podatku. Ponadto straty tej nie będą mogli rozliczyć w kolejnych latach.

Inną niedogodnością, z jaką mogą spotkać się posiadacze Karty Podatkowej, jest kwestia zaciągnięcia kredytu. Problem polega na niemożności oceny zdolności kredytowej przez bank, gdyż nie zna on faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Indywidualny rachunek podatnika od 2020 roku

Od stycznia 2020 roku wprowadzone zostaną indywidualne rachunki bankowego podatników, które służyć będą wpłacaniu m.in. PIT, VAT oraz CIT oraz innych należności podatkowych. Zmiana polega na tym, że każda płatność zobowiązania wobec fiskusa będzie realizowana na indywidualny rachunek podatkowy.

Wdrożenie tego rozwiązania znacząco wpłynie na rozliczenia podatników z Urzędem Skarbowym. Zmiana uprości procesy rozliczeniowe związane z identyfikacją płatności z podatnikiem.
W praktyce do każdego podatnika będzie przypisany jeden rachunek, na który podatnik będzie wpłacał swoje zobowiązania.

W planach resortu finansów jest wprowadzenie e-urzędu skarbowego, który umożliwi załatwienie wszystkich formalności z fiskusem bez wychodzenia z domu. Po zalogowaniu się na portal użytkownik będzie mógł realizować swoje zadania jako podatnik–osoba fizyczna, pełnomocnik przedsiębiorstwa, notariusz, czy komornik.