Ochrona danych osobowych, a faktury

Wraz z wprowadzeniem RODO pojawiło się pytanie o przetwarzanie danych dostępnych na fakturze VAT.

Do wystawiania faktury VAT zobowiązani są przedsiębiorcy, których obrót przewyższa 200 tysięcy złotych w skali roku. Na dokumencie tym należy zamieścić takie informacje jak imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego adres oraz dane kontaktowe. Tą to zatem dane, które ustawowo podlegają ochronie.

Ustawa pozwala na przetwarzanie danych osobowych w momencie gdy zaistnieje ku temu podstawa prawna. Do podstaw przetwarzania danych należy zgoda osoby, której te dane dotyczą, a także sytuacje gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą której dane te dotyczą, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administratora, a także w momencie gdy przetwarzanie jest konieczne do celów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Jako, że na fakturach znajdują się tak ważne dane, programy do ich wystawiania powinny spełniać wysokie wymagania narzucane przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości?

Księgowość jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdej obecnej firmy. Oprócz wykonywania swoich zasadniczych obowiązków, przedsiębiorcy muszą pamiętać o terminowym rozliczaniu swoich działań.

Nie jest to jednak zadaniem łatwym, stąd też często zdarza się, że obowiązki związane z księgowaniem zleca się specjalistom. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, określona jest forma księgowości. Jedną z nich, bardziej skomplikowaną, jest pełna księgowość. Kto więc zobligowany jest do zmagania się z tą księgowością? Głownie są to duże przedsiębiorstwa. Oprócz tego, obowiązkowo muszą zdecydować się na nią:

-osoby prawne np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłączeniem Skarbu państwa i NBP,
– inne spółki, których obrót netto z sprzedaży w okresie obrachunkowym przekracza 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską,
– jednostki budżetowe,
– oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
– jednostki działające w oparciu o prawo: bankowe, obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej, funduszach emerytalnych, gminy, powiaty.

Pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, gdzie ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w przedsiębiorstwie. Dzięki konieczności księgowania każdej operacji, przedsiębiorca ma szeroki obraz na sytuację finansową swojej firmy.

Dowiedz się więcej na temat PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI

Wypowiedzenie umowy o pracę

Czas związany z wypowiedzeniem umowy o pracę jest bardzo ważny dla obu stron umowy. Pracownikowi daje czas na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia natomiast pracodawca może przygotować się do planowanych zmian kadrowych oraz przeszkolić nową osobę na dane stanowisko.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od rodzaju zawartej umowy, a także okresu zatrudnienia.

Okres próbny:
3 dni robocze – gdy okres próbny nie przekroczył 2 tygodni,
7 dni – gdy okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie,
14 dni – gdy okres próbny wynosił 3 miesiące.

Umowa na czas określony:
2 tygodnie, jednak należy mieć na uwadze, że można ją wypowiedzieć gdy zatrudnienie było dłuższe niż pół roku.

Umowa na czas nieokreślony:
14 dni – po przepracowaniu 6 miesięcy,
30 dni – po przepracowaniu więcej niż 6 miesięcy,
3 miesiące – gdy przepracował ponad 3 lata.

Niezapłacenie podatku – egzekucja komornicza

30 kwietnia minął termin składania deklaracji podatkowych. Minął także termin zapłaty podatku należnego, który wynika z zeznania rocznego. Co zatem czeka podatnika, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków?

Należy zdać sobie sprawę, iż niezapłacony podatek będzie stanowił zaległość podatkową. W pierwszej kolejności swoją aktywność podejmie Urząd Skarbowy, który będzie starał się odzyskać podatek wraz z odsetkami ustawowymi. Kontakt będzie chciał podjąć za pomocą wiadomości SMS, rozmowy telefonicznej bądź maila. Jeżeli to nie skutkuje wówczas zacznie przesyłać pisemne wezwanie do zapłaty. Jeżeli mimo i takich działań podatnik nie ureguluje należności wówczas zostaną podjęte czynności egzekucyjne. Urząd Skarbowy może zająć cały majątek podatnika, a w przypadku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej również majątek firmowy. W skład majątku wchodzi między innymi wynagrodzenie, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz przedmioty majątkowe np. pojazdy, komputery.

 

Zobacz też: Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Faktura dla nievatowca

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są do rejestrowania każdej transakcji za pomocą faktury VAT. Jaki jednak dokument wystawiają podatnicy niebędący VAT-owcami?

Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT-u muszą wystawić fakturę jeżeli zażąda tego nabywca towaru lub usługi. Żądanie takie może zgłosić w przeciągu trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub usługi bądź otrzymano część lub całość zapłaty.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia z VAT bez względu na to czy rejestrowali się w urzędzie skarbowym jako podatnicy VAT czy też nie mogą wystawiać faktury.

Faktura wystawiona przez nievatowca powinna zawierać następujące elementy:
-data wystawienia,
-numer faktury,
-imiona i nazwiska bądź nazwa podatników,
-rodzaj towaru lub usługi,
-liczba dostarczonych towarów bądź zakres wykonywanych usług,
-cena jednostkowa towaru lub faktury,
-kwota należności ogółem.

Ryczałt ewidencjonowany – wady i zalety

Jak zapewne wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, ryczałt ewidencjonowany jest jedną z trzech form prowadzenia księgowości uproszczonej. Niestety możliwość rozliczania się na jej zasadach przysługuje jedynie pracownikom, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 250 000 euro.

Głównym celem tego artykułu jest ukazanie wad oraz zalet wiążących się z ryczałtem ewidencjonowanym. Tak więc przejdźmy do ich omówienia.

Zaletami ryczałtu ewidencjonowanego jest:
– mała ilość dokumentacji podatkowej,
– możliwość kwartalnego rozliczania się,
– naliczanie podatku od osiągniętych przychodów,
– możliwość odliczenia poniesionej straty,
– możliwość korzystania z ulg,
– brak obowiązku comiesięcznego składania deklaracji,
– możliwość ubiegania się o kredyt podatkowy.

Z kolei do wad ryczałtu ewidencjonowanego zaliczamy:
– obowiązkowe sporządzanie spisu z natury,
– brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów,
– brak możliwości rozliczenia się razem z małżonkiem.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną!

Faktura od osoby niezarejestrowanej w VAT

Otrzymanie faktury VAT nie jest przesłanka do realizacji prawa do obniżenia podatku należnego. Aby podatnik mógł odliczyć podatek VAT po stronie wystawcy musi powstać obowiązek podatkowy z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu danym podatkiem. Niewystarczający jest również fakt, iż sama usługa została wykonana, jeżeli nie została ona udokumentowana fakturą przez podmiot zarejestrowany w VAT.

Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany jest podstawą do odmowy prawa do odliczenia w przypadku udowodnienia, że odbiorca był świadomy, iż transakcje te wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę bądź inny podmiot, działający we wcześniejszym etapie.

Tak więc niezarejestrowanie dostawcy, towaru lub usługobiorcy jako podatnika VAT nie pozbawia automatycznie prawa do odliczenia VAT. Jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie kontrahenta powinniśmy zachować szczególną ostrożność i przedsięwzięć działania, jakich można było oczekiwać w celu sprawdzenia czy dokonywana przez niego transakcja nie bierze udziału w przestępstwie podatkowym.

RZiS – wariant kalkulacyjny

Wariant kalkulacyjny to jeden ze sposobów sporządzania rachunku zysków i strat, który jest podstawowym i obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie. Wybór wariantu w RZiS zależy od zasad przyjętych w ewidencji kosztów działalności operacyjnej. RZIS w wariancie kalkulacyjnym sporządzany jest jeśli do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są wyłącznie konta zespołu 5.

W wariancie kalkulacyjnym porównywane są przychody ze sprzedaży w danym okresie sprawozdawczym oraz koszty związane z wytworzeniem sprzedanych produktów.

WARIANT KALKULACYJNY:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
– Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
= Wynik brutto ze sprzedaży
– Koszty sprzedaży
– Koszty ogólnego zarządu
= Wynik ze sprzedaży
+ Pozostałe przychody operacyjne
– Pozostałe koszty operacyjne
= Wynik z działalności operacyjnej
+ Przychody finansowe
– Koszty finansowe
= Wynik z działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
– Straty nadzwyczajne
= Wynik brutto
– Podatek dochodowy
= Wynik netto.

Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa jest aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu podatków. Stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności.

Reguluje ona takie kwestie podatkowe jak
– właściwość organów podatkowych;
– powstanie i wygaśnięcie zobowiązania podatkowego;
– udzielanie pełnomocnictw w zakresie podatków;
– zobowiązania podatkowe i ich przedawnienia;
– interpretacje podatkowe;
– ulgi podatkowe;
– odsetki podatkowe;
– kontrole podatkowe;

Ordynacja podatkowa funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy uchwalonej dnia 28 sierpnia 1997 roku.

Przechowywanie faktur elektronicznych – przeczytaj na naszym blogu!

Książka kontroli w przedsiębiorstwie

Kontrole w firmie mogą przeprowadzać różne instytucje. Najpopularniejsze z nich to urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, ZUS oraz inspekcja pracy. Większość kontroli zależy od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorcy posiadają prawny obowiązek do prowadzenia książki kontroli, upoważnień oraz protokołów kontroli. Księga ta ma formę zbioru dokumentów i powinna być przechowywana w siedzibie firmy.

Wpis organu, który dokonuje kontroli w firmie powinien być wyposażony w oznaczenie organu kontroli, upoważnienie do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, datę podjęcia i zakończenia kontroli, zalecenia pokontrolne, uzasadnienie ewentualnego braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, uzasadnienie wszczęcia kontroli, zastosowanych wyjątków, przedłużenia kontroli oraz czasu jej trwania. Przedsiębiorca musi z kolei dokonać wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.