Elektroniczne zwolnienia chorobowe

W 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie zostały zastąpione przez e-zwolnienia. Zmiany dotknęły wszystkich płatników, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. 

Początkowo e-zwolnienia dotyczyły jedynie pracodawców zgłaszających powyżej 5 ubezpieczonych. Musieli oni założyć profil informacyjny płatnika, gdzie trafiały elektroniczne zwolnienia lekarskie pracowników. 

Aby założyć profil należy wejść na stronę ZUS, wypełnić formularz, a następnie potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić osobiście w jednostce lub elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego. Profil informacyjny należy utrzymywać nawet wtedy, gdy liczba pracowników uległa zmniejszeniu. Profile informacyjne są widoczne dla lekarzy wystawiających zwolnienie.

Choć mniejsi przedsiębiorcy nie muszą zakładać profilu informacyjnego, to jednak warto to zrobić. Powodów jest kilka. Jeśli przedsiębiorca posiada profil, od razu zyskuje wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi sprawdzać, czy pracownik dostarczył je do siedziby firmy w przeciągu 7 dni ani przekazywać go do ZUS-u – od razu po wystawieniu przez lekarza trafia on również do baz Zakładu. Przedsiębiorca ma również możliwość eksportu e-zwolnień do pliku oraz wysłania wniosku o kontrolę takiego zwolnienia.

Zobacz również: Fundusz Pracy

Sporządzenie nowego JPK-VAT

Wprowadzenie nowego pliku JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, który zawierać będzie informacje związane zarówno z deklaracjami VAT, jak również ewidencją VAT. Plik regularnie będzie przesyłany w terminie właściwym dla złożenia danej deklaracji VAT.

Wiąże się to z tym, iż:
– podatnicy rozliczający się miesięcznie, będą zobowiązani złożyć jeden dokument,
– podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą także składać pliki za okresy miesięczne, ale za dwa pierwsze miesiące danego kwartału, nie będą zobowiązani wypełniać części związanej z deklaracją.

Nowo wprowadzony plik JPK-VAT należy złożyć do 25. dnia miesiąca następnego.

Duże firmy pliki w nowej formie będą zobowiązane wysyłać już od 1 kwietnia 2020 r.. Z kolei podatnicy pozostali dopiero od 1 lipca 2020 r..

W sporządzanym pliku JPK, powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– część deklaracyjna, która będzie zawierała dane identyfikacyjne podatnika i informację o okresie za który sporządzany jest dany plik,
– część ewidencyjna, która będzie obejmowała dane znajdujące się w rejestrach VAT (po prostu ewidencja zakupów i sprzedaży).

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Powstawanie obowiązku podatkowego

Ustawy podatkowe, które normują wybrane podatki określają w jakich sytuacjach i kiedy powstaje wspomniany obowiązek podatkowy. Znaczy to, że powstanie on w sytuacjach wykazanych w prawie, niezależnie od woli podlegających mu podmiotów, lub osób. Wymieniony obowiązek ma osobisty charakter, a co za tym idzie podatnik nie będzie się mógł od niego uwolnić na przykład dzięki zawarciu umowy z osobą trzecią, w celu przejęcia jego obowiązku podatkowego. Nawet jeśli ciężar ekonomiczny podatku ponosiłaby faktycznie osoba trzecia, obowiązek podatkowy będzie dotyczył tego podmiotu, który wskazano w ustawie o podatku.

Przykładowo obowiązek podatkowy od darowizn i spadków powstaje:

 • podczas nabycia w drodze zapisu, lub dalszego zapisu – od daty ogłoszenia testamentu,
 • podczas nabycia na drodze dziedziczenia – w momencie otrzymania spadku,
 • podczas nabycia tytułem zachowku – w momencie zaspokojenia roszczenia, lub też jego części,
 • podczas nabycia z polecenia testamentu – w momencie wykonania tegoż polecenia.

Niższa stawka CIT dla małych firm

Prace rządowe nad projektem zakładającym obniżenie stawki CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) dla małych firm do 15 proc. dobiegają końca. Nowe regulacje wejdą w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2017 roku. Projekt ustawy zakłada, że od stycznia 2017 roku, mali podatnicy i firmy rozpoczynające działalność zapłacą niższy podatek dochodowy od osób prawnych. Obecnie obowiązująca stawka 19 proc., ma zostać zmniejszona do 15 proc.

Kim są mali podatnicy według ustawy? Małymi podatnikami są podatnicy, których wartość przychodu brutto ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty równej 1,2 mln euro. Niższą stawką CIT mieliby zostać objęci podatnicy rozpoczynający działalność, po spełnieniu pewnych warunków.

Zdaniem Ministerstwa Finansów w pierwszym roku obowiązywania przepisów ogólne dochody sektora finansowego zwiększą się o 7 mln zł. Obniżenie stawki będzie skutkować uszczerbkiem dla finansów publicznych w wysokości 270 mln zł, ale także uszczelnieniem systemu, które powinni przynieść 277 mln zł.

Aktualizacja:

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowa stawka 15% podatku dochodowego od osób prawnych uległa obniżeniu aż o 6%.

Od tego momentu, małych przedsiębiorców obowiązuje stawka podatku CIT w wysokości 9%.

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister pracy i polityki społecznej. Gromadzone na nim środki są przeznaczone na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pieniądze te są przeznaczane w szczególności na aktywizację osób bezrobotnych, czyli:

 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • szkolenia i przekwalifikowanie bezrobotnych,
 • rozwój pośrednictwa zawodowego,
 • rozwój systemów informatycznych,
 • badania rynku pracy.

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki.

Fundusz Pracy jest finansowany ze składek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawców, czyli firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Istnieją również zwolnienia z tego obowiązku. Składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić m.in. przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, czyli korzystający z tzw. preferencyjnego ZUS-u, a także pracodawcy, jeśli pracownik zarabia mniej niż równowartość najniższej krajowej, za pracowników, którzy ukończyli:

 • kobiety: 55 lat,
 • mężczyźni: 60 lat oraz
 • za pracowników, którzy powracają do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Umowa barterowa

Umowa barterowa to metoda rozliczania się z kontrahentem bez udziału pieniądza. Firmy wymieniają się towarami i usługami, ale pomimo bezgotówkowego charakteru transakcji, wciąż należy je odpowiednio rozliczyć od strony podatkowej. W przypadku barteru występują 3 rodzaje transakcji:
towar za towar,
towar za usługę,
usługa za usługę.

Popularność tej metody wynika często z ograniczonych środków finansowych, ale nie tylko. Powodem mogą być zalegające na magazynie towary czasem zwykła chęć na wyświadczenie danej usługi w zamian za cudze towary.
Podstawowymi zasadami w barterze są: bezgotówkowy charakter i równa wartość wzajemnych świadczeń. Obie strony ustalają taką wartość towarów lub usług, aby bilans wyszedł na zero. Tyle samo oferują, co otrzymują.

Dobrą metodą przy wymianach barterowych jest sporządzenie stosownej umowy. Powinny się tam znaleźć takie dane jak:
data,
strony transakcji,
wartość oraz ilość towarów i usług branych pod uwagę,
terminy i warunki dostawy,
podpisy.

Sporządzenie nowego JPK-VAT

Docelowo nowy plik JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, w którym znajdować będą się informacje zarówno z deklaracji VAT, jak i ewidencji VAT. Plik ten regularnie będzie wysyłany w terminie odpowiednim dla złożenia danej deklaracji VAT, co wiążę się z tym, że:
– podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, będą składać jeden dokument,
– podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą składać JPK-VAT także za okresy miesięczne, ale za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą musieli wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Duże przedsiębiorstwa swoje pierwsze nowe pliki będą musiały wysyłać już od kwietnia 2020 roku, a pozostała część przedsiębiorców od lipca 2020 r. Pliki JPK-VAT w nowej odsłonie będzie trzeba składać do 25. dnia miesiąca następnego.

W omawianym pliku JPK-VAT będą musiały znaleźć się informacje takie, jak:
– część deklaracyjna, a więc dane identyfikacyjne podatnika i okres za który składany jest dokument,
– część ewidencyjna, a więc dane znajdujące się w rejestrach VAT, czyli ewidencja zakupów i sprzedaży.

WAŻNE! Nowa struktura JPK-VAT obowiązywać zacznie 1 kwietnia 2020 roku.

Jakie dane musi zawierać faktura VAT?

Według przepisów prawa, faktura musi zawierać w swojej treści następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Od czego zacząć przy zakładaniu strony internetowej?

Obecnie wszystkie ważne informację można znaleźć w Internecie. Ludzie nie mają czasu na szukanie informacji w gazetach i innych nośnikach, dlatego kiedy potrzebują dowiedzieć się czegoś na dany temat od razu otwierają internet. Właśnie dlatego większość firm zakłada swoją stronę internetową. Strona internetowa to jedna z podstaw biznesu w dzisiejszych czasach.

Aby powstała strona internetowa należy posiadać dwie rzeczy:

 • domenę zawierającą albo nazwę firmy albo przedmiot jej działalności lub kombinację z tych elementów oraz odpowiednią końcówkę. W Polsce najczęściej wybieranymi końcówkami są: -.pl, -.com, -.eu lub końcówki regionalne wskazujące na miasto lub region działania firmy, jeśli ta działa lokalnie. 
 • hosting, czyli miejsce na pliki związane ze stroną.

Pierwszą ważna informacja: domeny i hostingu nie trzeba kupować u jednego dostawcy. Zdarzają się sytuację, że jedna z firm ma domeny w rozsądnych cenach, a inna korzystniejsze zasady hostingowe.

Jak wygląda prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o.?

Utworzenie spółki odbywa się nie w formie umowy, ale aktu założycielskiego. Założyciel jednoosobowej spółki ma pełne uprawnienia zgromadzenia wspólników. Wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba, co skutkuje kilkoma uproszczeniami:

 • nie ma konieczności zwołania zgromadzeń,
 • podejmowanie uchwał nie wymaga liczenia głosów,
 • nie przeprowadza się tajnych głosowań.

Jednakże prowadzenie jednoosobowej spółki wiąże się także z dodatkowymi formalnościami, które nie dotyczą działalności gospodarczej. O czym należy pamiętać, decydując się na założenie spółki z o.o.:

 • podejmowanie uchwał wymaga sporządzenia protokołów, które są podpisywane przez jedynego wspólnika,
 • czynności prawne pomiędzy spółką a jej jedynym wspólnikiem wymagają formy aktu notarialnego,
 • działalność w formie spółki z o.o. wymaga pełnej księgowości.