Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE

Obywatele Unii Europejskiej przeważnie nie potrzebują zezwolenia na pracę w innym kraju unijnym. Wyjątkiem są obywatele Chorwacji.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej chcący zatrudnić się w Polsce potrzebują zezwolenia na pracę. Dodatkowym warunkiem jest legalne przebywanie obcokrajowca na terytorium Polski, zagwarantowane przez:
– wizę,
– wizę Schengen,
– dokument pobytowy,
– zezwolenie na zamieszkanie lub pobyt czasowy,
– ruch bezwizowy.

Przy wydawaniu zezwoleń na pracę obowiązuje kilka zasad. Należą do nich:
– zezwolenie na pracę wydaje wojewoda właściwy pod względem miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy,
– o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca ubiega się pracodawca,
– zezwolenie wydawane jest na maksymalnie 3 lata,
– zezwolenie jest wymagane zarówno dla umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych,
– cudzoziemiec musi wykonywać pracę określoną w zezwoleniu w przeciwnym razie będzie ona nielegalna,
– zmiana stanowiska lub branży wymaga uzyskania przez cudzoziemca nowego zezwolenia.

Preferencyjna stawka CIT 2019

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT zakłada obniżenie stawki preferencyjnej CIT z 15% do zaledwie 9% od początku 2019 roku.
Wprowadzenie danej ustawy wiąże się jednak z ryzykiem, iż przedsiębiorcy aktualnie korzystający ze stawki preferencyjnej, będą musieli przejść na stawkę pełną wynoszącą 19%.

Aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki CIT wysokość przychodów za poprzedni rok obrotowy nie może przekraczać równowartości 1,2 mln złotych w przeliczeniu na walutę polską. Przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy nowego roku podatkowego.

Bez względu na wysokość dochodów z 9% podatku nie będą mogły korzystać:
– grupy kapitałowe,
– spółki podzielone,
– podatnicy wnoszący wkład w formie przedsiębiorstwa, jego części lub składników majątku o wartości większej niż 10 tysięcy euro.

Jeżeli zatem przedsiębiorcy, którzy przychód nie przekracza ustawowo określonego limitu należą do jakiekolwiek z wyżej wymienionych grup mimo aktualnego korzystania ze stawki preferencyjnej od 2019 roku będą musieli regulować podatek w pełnej wysokości 19%.

O podwyższeniu progu „małego podatnika”

Przyjęto pakiet zmian przewidujący podwyższenie progu sprzedaży uprawniającego do korzystania z preferencyjnych zasad „małego podatnika”, czyli m.in.
– ułatwienia w amortyzacji
– rzadszy obowiązek wpłacania zaliczek na PIT oraz CIT
– niższa stawka opodatkowania CIT
Korzyścią dla małych podatników jest to, że mogą oni korzystać z jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji. Nie mają oni obowiązku rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Pojęcie jednorazowej amortyzacji oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia.

Mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie, czyli mają mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów.

Po wejściu w życie nowych przepisów próg uprawniający do korzystania ze statusu „małego podatnika” będzie wynosił 2 mln euro.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą dowolnie rozporządzać posiadanymi udziałami – możliwy jest np. ich podział lub całkowite zbycie. Prawo dopuszcza nawet możliwość przekazania ich innej osobie w formie darowizny.

Zbycie udziałów w spółce z o.o. odbywa się zazwyczaj przy pomocy pisemnej umowy sprzedaży, potwierdzonej przez notariusza. Ponadto, aby konieczne jest poinformowanie reszty wspólników o transakcji. Za zobowiązania wobec spółki, wynikające z posiadania udziałów (np. niespełnione świadczenia) odpowiedzialność solidarnie ponosi nabywca.

Umowa spółki z o.o. może przewidywać ograniczenia w zbywaniu udziałów. a jej podstawie, udziałowcem może stać się np. tylko osoba, która posiada określone wykształcenie lub umiejętności. Często w umowie zawarte są wskazówki co do zbywania udziałów – np. pierwszeństwo innych wspólników przed osobami trzecimi w kwestii nabywania udziałów. Czasami, do zbycia udziałów na rzecz konkretnej osoby konieczna jest zgoda reszty wspólników.

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Za niedługo ma zostać przyjęty projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który mówi o tym, że przepisy ustawy będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2019 roku zawieszenie stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
Powodem przedłużenia terminu zawieszenia jest nierozpoznanie skarg złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje Komisji Europejskiej dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej: z 19 września 2016 r. (skarga z 30 listopada 2016 r., sygn. akt T-836/16) oraz z 30 czerwca 2017 r. (skarga z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt T-624/17), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE.

Decyzja TSUE rozstrzygnie o możliwości pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej.

Nowelizacja Ministra Finansów mówi o kontynuacji zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, oraz by podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie byli zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej – do końca 2019 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Zgodnie z opublikowanym dnia 19 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł,
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

W 2018 roku kwoty te były nieco niższe, bo wynosiły 2100 zł oraz 13,70 zł.

Płaca minimalna w ostatnich latach stopniowo rośnie, co bardzo cieszy pracowników. Zgodnie z przepisami rząd do połowy czerwca 2018 r. musiał podjąć decyzję o wynagrodzeniu na 2019 rok. Konsultację zakończyły się 15 lipca i decyzja została podjęta.

 

Dlaczego płaca minimalna tak znacząco wzrośnie?

Wartość minimalnego wynagrodzenia jest ustalona w taki sposób, aby wzrosła w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

 

Pojawia się też pytanie, co z wynagrodzeniem za grudzień płatnym z przesunięciem do 10 dnia. kolejnego miesiąca. Odpowiedź przedstawię w oparciu o poniższy przykład.

Wynagrodzenie wypłacone do 10. stycznia jest za miesiąc grudzień, w którym płaca minimalna wynosiła 2100 zł. Zatem pracownik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2100 zł brutto.

Wypłata zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a jego umowa o pracę wygasa lub następuje jej rozwiązanie wówczas nasuwa się pytanie „co z wypłatą zasiłku?”, a konkretnie na kim ten obowiązek spoczywa.

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, czas nieokreślony oraz czas określony. Do jej rozwiązania może dojść na skutek porozumienia stron, oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na jaki współpraca została zawarta.

Bez względu na to w jaki sposób umowa została rozwiązana opłacanie zasiłku wygląda dokładnie tak samo. Przez pierwsze 33 dni kalendarzowe lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia zasiłek wypłaca pracodawca w formie wynagrodzenia chorobowego. Po upływie tego okresu zasiłek chorobowy zacznie wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika przebywającego za zwolnieniu lekarskim, chyba że przebywa na nim dłużej niż 3 miesiące podczas gdy zatrudnienie nie przekracza 6 miesięcy.

Prowadzenie działalności za granicą, a ZUS

Jeżeli decydujesz się na poprowadzenie działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych koniecznie sprawdź, gdzie powinieneś płacić składki do ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy swoją działalność decydują się poprowadzić poza terytorium Polski muszą posiadać zaświadczenia A1. Zaświadczenie to potwierdza jakiemu ustawodawstwu będzie podlegała osoba ubezpieczona.

Unia Europejska stwierdza, że osoba prowadząca działalność na terenie UE podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, co znaczy, że ubezpieczeniom podlegamy w kraju, w którym pracujemy. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania ani miejsce, w którym nasza działalność została zarejestrowana.

Co jednak z powracającymi przedsiębiorcami?

Po pierwsze, ZUS musi skontrolować czy przedsiębiorca na pewno spełnia wymogi konieczne do prowadzenia działalności na terytorium Polski. Kryteria te to korzystanie z przestrzeni biurowej, płacenie podatków, dysponowanie legitymacją zawodową, przynależność do izb handlowych i organizacji zawodowych.

Ustawodawstwo polskie bez wątpienia otrzymasz jeżeli przynajmniej dwa miesiące przed wyjazdem aktywnie prowadzisz działalność gospodarczą, Twój wyjazd potrwa nie dłużej niż 24 miesiące, a po powrocie zamierzasz nadal aktywnie kontynuować działalność gospodarczą.

Kontrola podatkowa, a zamknięcie działalności gospodarczej

Bardzo często spotykamy się z pytaniami odnośnie tego czy możliwa jest kontrola podatkowa po zamknięciu przez nas działalności gospodarczej.
Odpowiedź brzmi tak. Po zamknięciu działalności gospodarczej nadal może być ona skontrolowana przez Urząd Skarbowy za okres w którym wykonywała działalność.

Przypomnijmy, że zasadniczym zadaniem kontroli podatkowej jest zweryfikowanie czy podatnik oby na pewno w sposób należyty wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Zamykając działalność gospodarczą nadal jesteśmy zobowiązani do przechowywania ksiąg podatkowych oraz innych dokumentów, na podstawie których dokonano zapisów księgowych do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zazwyczaj jest to 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten w niektórych sytuacjach może zostać przedłużony.

Warto zaznaczyć, że okres przechowywania dokumentacji firmowej mogą określać różne ustawy.

 

Przeczytaj także: Zadania księgowego

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdaniem z przepływów pieniężnych nazywamy rachunek, który informuje o przepływach środków pieniężnych mających miejsce w danym przedsiębiorstwie.
Uwzględnia on źródła oraz wykorzystanie przepływów pieniężnych oraz dostarcza danych na temat zachodzących w aktywach i pasywach wywołanych przepływami środków pieniężnych.

Dokument dostarcza informacji na temat:
– przepływów z działalności operacyjnej,
– przepływów z działalności inwestycyjnej,
– przepływów z działalności finansowej.

Istotną zaletą tego rodzaju sprawozdania jest to, że pozwala ocenić stopień płynności finansowej, zdolność do regulowania zobowiązań oraz skuteczność ściągania należności.
Rachunek przepływów pieniężnych stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego.