Praca nakładcza

Praca nakładcza bardzo często nazywana jest także pracą chałupniczą. Zasad dotyczących jej działania na próżno można szukać w Kodeksie pracy. Wszelkie informacje dotyczące jej funkcjonowania zawiera bowiem wyłącznie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 roku. Prawa wynikające z jej wykonywania są jednak bardzo podobne, jak w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Umowa dotycząca pracy nakładczej musi zostać zawarta w formie pisemnej. Na dokumencie tym należy zamieścić warunki dotyczące jej wykonywania tj. rodzaj wykonywanej pracy, wynagrodzenie oraz sposób doręczania gotowych produktów. Umowa z tytułu pracy nakładczej może zostać podpisana na czas określony, nieokreślony, a nawet okres próbny.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nakładczą mają bardzo podobne prawa, jak pracownicy zatrudnieni według umowy o pracę m.in pracodawcy muszą prowadzić ich akta osobowe oraz zapewnić im warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Pracownikowi ponadto przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, na takich samych jak osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a także prawo do urlopu macierzyńskiego. Co ważne, nie obowiązuje go jednak urlop wychowawczy.

Podatek należny i naliczony

Podatnik VAT zobowiązany jest do regulacji podatku zwanego podatkiem należnym, który wynika z generowanych przychodów. Z podatkiem tym związany jest podatek naliczony.

Podatek należny stanowi wartość podatku, która wynika ze sprzedaży towaru lub usługi. Należy się Skarbowi Państwa, a jego wartość zależna jest od ceny netto oraz stawki podatku VAT.

Podatek naliczony pomniejsza podatek należny. Umożliwia to Polskie prawo w odniesieniu do daniny, którą płacą właściciele firm z tytułu nabytych towarów i usług.
Kwotę podatku naliczonego stanowi wysokość podatku, który przedsiębiorca musi zapłacić za zakup towarów, materiałów i usług związanych z prowadzeniem działalności. Jest to także suma podatku, która wynika z dokumentu celnego i deklaracji importowej, zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabycia produktów rolnych związanych z dostawą opodatkowaną oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe – kary

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe mogą zdarzyć się każdemu. Niestety wiążą się one z karami finansowymi, których wysokość uzależniona jest od wynagrodzenia minimalnego.

Wykroczenie skarbowe to czyn, który skutkuje uszczupleniem należności publicznoprawnej nieprzekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 2018 roku za wykroczenia skarbowe będą odpowiadać osoby, które naraziły państwo na straty nie wyższe niż 10 500 zł.

Przestępstwo skarbowe to czyn, który obciążą budżet stratą większą niż 10 500 zł.

Za uszczuplenie cywilnoprawne uznaje się zaniżenie należnej kwoty podatku do zapłaty. Mamy z nią do czynienia gdy podatnik zadeklaruje mniejszą należność niż wynika z faktycznej transakcji.

Kary za wykroczenia skarbowe:
Mogą wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnego wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku kary te będą mieścić się w przedziale od 210 zł do 42 000 zł.

Kary za przestępstwa skarbowe:
Nalicza się je w stawkach dziennych i waha się pomiędzy 10, a 720. Stawka dzienna w 2018 roku wynosić będzie 70 zł. Tym samym najniższa kara będzie wynosić 700 zł.

Długotrwały wynajem samochodu

Wynajem terminowy samochodów to usługa, która cieszy się się coraz większą popularnością wśród firm. Dlaczego tak często decydują się z niego skorzystać i jak to w ogóle działa?

Funkcjonuje to bardzo podobnie jak leasing. Firma nie pozyskuje pojazdu na własność, a jedynie płaci przedsiębiorstwu wynajmującemu za możliwość użytkowania aut dostępnych w ofercie.
Ogromnym atutem tego typu usługi jest samochód zastępczy w przypadku awarii, przez co firma nie traci płynności funkcjonowania. Zasadnicza różnica pomiędzy leasingiem, a wynajmem jest taka, że przy leasingu przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia rat do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia VAT. W przeciwieństwie do leasingu podczas wynajmowania samochodu nie musi dokonywać opłaty wstępnej, a więc nie musi posiadać żadnego wkładu własnego.

Gdy pracownik przepracuje tylko część miesiąca

W przypadku gdy pracownik z powodu choroby bądź innej przyczyny przepracował tylko część miesiąca przedsiębiorcy często stają przed problemem, jaki stanowi określenie przysługującego mu wynagrodzenia.

Kwestię tę należy rozważyć w kilku przypadkach:

1. Nieobecność z powodu choroby
Pensję pracownika, który pobierał wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy bądź świadczenie rehabilitacyjne wylicza się dzieląc jego pełne miesięczne wynagrodzenie na 30 dni, kolejno mnożąc otrzymaną kwotę przez dni choroby, a następnie otrzymaną kwotę odejmując od wynagrodzenia, które przysługuje mu za cały miesiąc.

2. Nieobecność spowodowana innym czynnikiem niż choroba
Pracownik, który nie pobierał świadczeń chorobowych, ponieważ jego nieobecności nie można usprawiedliwić stanem zdrowia pobiera wynagrodzenie, którego wysokość wylicza się następująco:
W pierwszej kolejności miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin, która przypada do przepracowania w danym dniu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez ilość godzin nieprzepracowanych, a następnie otrzymany wynik należy odjąć od wynagrodzenia, które przysługuje mu za cały miesiąc.

Wydatki świąteczne, a koszty firmowe

Przedsiębiorcy w okresie świątecznym zazwyczaj chcą wprowadzić miłą atmosferę do swojej firmy. Z tego powodu bardzo często decydują się na zakup kartek świątecznych, różnorodnych ozdób, a nawet drobnych prezentów dla pracowników.

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania ich źródła. Podobnie jest w przypadku kosztów związanych z organizacją wigilii pracowniczej.

Jeśli przedmioty te nie będą miały charakteru ekskluzywnego wtedy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli działalność prowadzona jest w mieszkaniu przedsiębiorcy wówczas mają one charakter osobisty i nie można zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów.

Kosztem podatkowym mogą być również drobne upominki dla klientów oraz kontrahentów. Warunkiem jest jednak zamieszczenie na nich logo firmy.

 

Zobacz również: Rachunek zysków i strat

Metoda SMART – wyznaczanie celów

Prowadząc działalność bardzo istotne okazują się cele jakie zakłada sobie przedsiębiorca. Wyznaczając sobie cele warto skorzystać z metody SMART, która pozwoli obrać właściwy kierunek naszej działalności.

Nazwa SMART to akronim 5 angielskich słów: specific, measurable, attractive, realistic, timely defined, które określają jakie cechy powinny spełniać nasze cele.

SPECIFIC – SPRECYZOWANY
Chodzi tu o konkretne wyznaczenie celu. Cel nie może być ogólnikowy musi wskazywać konkretne wartości np. wzrost sprzedaży o 10%.

MEASURABLE – MIERZALNY
Musimy wiedzieć, czy nasz został osiągnięty. Cel zatem musi nam pozwalać na bieżące monitorowanie zmian.

ATTRACTIVE – ATRAKCYJNY
Cel musi być dla nas atrakcyjny i muszą wynikać z niego jasne korzyści, które będa motywowały nas do dalszej działalności.

REALISTIC – REALNY
Musimy założyć sobie cel, który jest możliwy do osiągnięcia. W tym celu musimy uwzględnić nasze siły i zasoby.

TIME-BASED – OKREŚLONY W CZASIE
Musimy przyjąć konkretną datę, do której nasz cel musi powinien zostać zrealizowany, gdyż pozwoli nam to ustalić harmonogram i etapy naszych działań.

Pożyczka gotówkowa

Pożyczką gotówkową nazywamy umową, która daje możliwość pożyczkodawcy udostępnienia na określony czas pożyczkobiorcy określonej sumy środków pieniężnych. Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest zwrócenie w odpowiednim terminie pożyczonej sumy pieniężnej.

Umowa o pożyczkę powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Pożyczka może zostać udzielona przez wszystkie podmioty mające zdolność do czynności prawnych, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pożyczka udzielona na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim jest umową odpłatną.

JPK – rodzaje

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny to struktura danych księgowych, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadają określony układ i format (xml).

Celem wdrożenia JPK jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapełnienie luki podatkowej w VAT.

Wyróżniamy następujące rodzaje JPK:
JPK_FA – faktury
Obejmuje faktury sprzedaży oraz informacje o nich np. stawka VAT, rodzaj faktury, data wystawienia, kolejny numer.

JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
Dotyczy wyłącznie podatników, którzy są zobowiązani do prowadzenia danego dokumentu.

JPK_EWP – ewidencja przychodów
Przeznaczony dla podmiotów objętych ryczałtem ewidencjonowanym. Obejmuje takie informacje jak stawka ryczałtu, czy też ogólne przychody.

JPK_MAG – magazyn
Do jego przedstawiania zobowiązani zostali podatnicy prowadzący gospodarkę magazynową.

JPK_KR – księgi rachunkowe
Przeznaczony dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości.

JPK_WB – wyciąg bankowy
Obejmuje informacje o wyciągach bankowych takich jak np. saldo początkowe i końcowe, dane dotyczące transakcji itd.

Jak zgłosić cudzoziemca do ZUS?

Zatrudnienie w Polsce cudzoziemców stało się bardzo powszechne. Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie osoby z zagranicy muszą jednak zdać sobie sprawę z tego, że wówczas stają przed obowiązkiem zgłoszenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju, w którym wykonuje swoją pracę. Przy tym nie ma znaczenia jego obywatelstwo, jak również to z jakiego kraju pochodzi firma.

Ubezpieczeniom społecznym na obszarze Rzeczypospolitej Polski podlegają osoby fizyczne będące pracownikami, jak również osobami wykonującymi działalność na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym nie podlegają natomiast osoby z zagranicy, którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych i instytucjach międzynarodowych.