Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

W Urzędzie Skarbowym przedsiębiorca może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzające stan jego zaległości w zależności od jego aktualnej sytuacji podatkowej. Zaświadczenie takie może być niezwykle istotne na przykład podczas udziału w przetargu bądź ubiegając się o kredyt lub dotację. Czasami zaświadczenia takiego wymagają również potencjalni kontrahenci.

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych urząd wyda na życzenie przedsiębiorcy, o ile złoży on kompletny wniosek. W dokumencie tym należy określić przede wszystkim czy urząd ma potwierdzić brak zaległości przedsiębiorcy w opłacaniu podatku, czy też podać informację o zaległości w podatkach. Jeżeli we wniosku będzie brakowało niektórych danych np. NIP-u wówczas urząd wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków w przeciągu 7 dni.

Zaświadczenie urząd wydaje na podstawie informacji pochodzących z rejestrów urzędowych oraz prowadzonych ewidencji.

Urząd Skarbowy może wydać też zaświadczenie o niezaleganiu innego przedsiębiorcy bądź stwierdzające stan jego zaległości. Uzyskanie takich zaświadczeń możliwe jest także drogą elektroniczną za pomocą portalu www.biznes.gov.pl.

JPK_VDEK

Ministerstwo Finansów zapowiada wdrożenie nowych rozwiązań, mających na celu uproszczenie systemu podatkowego w naszym kraju. Pierwszym etapem ma być wprowadzenie JPK_VDEK.

Aktualnie czynny podatnik VAT-u zobowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT.
Jednolity Plik Kontrolny z zakresu podatku VAT co prawda posiada dane dotyczące transakcji zawierających kwoty należne i naliczone, jednakże nie może zastąpić deklaracji VAT i VAT-7.

Wprowadzenie JPK_VDEK ma na celu połączenie pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, a więc poszerzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego o informacje o wnioskowanej wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu oraz kwot do przeniesienia na miesiąc następny.

Zasadniczym zadaniem JPK_VDEK będzie określenie podstawy do rozliczeniu podatku oraz dostarczenie organom podatkowym danych znajdujących się w rejestrze VAT celem weryfikacji wszelkich nieprawidłowości. Dzięki temu zmniejszona zostanie liczba informacji o VAT, które napływają do organów podatkowych.

Konto firmowe przedsiębiorcy – egzekucja komornicza

W przypadku egzekucji komorniczej nie ma przeszkód by zająć konto firmowe przedsiębiorcy. Komornik może przejąć wszelkie rodzaje rachunków bankowych, za wyjątkiem rachunku powierniczego.

Jeżeli rachunek bankowy jest zajęty w innym postępowaniu egzekucyjnym i nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli wówczas bank musi wstrzymać wypłatę należnych kwot i poinformować o tym fakcie komorników prowadzących egzekucję. Zajęta kwota wypłacana jest komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Komornik nie może zająć wszystkich środków dostępnych na rachunku bankowym. Wolne od zajęcia są środki pieniężne w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu.

Ponadto zwolnione z odtrącenia są:
– świadczenia alimentacyjne,
– świadczenia pieniężne wypłacane podczas bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej,
– świadczenia rodzinne,
– dodatki rodzinne,
– zasiłki dla opiekunów,
– świadczenia z pomocy społecznej,
– świadczenia integracyjne,
– świadczenia wychowawcze.

Rejestracja płatnika VAT

Jako płatnik VAT musisz zarejestrować się jeśli:

 • wartość Twojej sprzedaży przekroczyła 200 000  złotych oraz jeśli nie posiadasz siedziby na terenie Polski,
 • dostarczasz towary opodatkowane podatkiem akcyzowym,
 • dostarczasz towary tj. proszki metali szlachetnych (np. złota, srebra)
 • udostępniasz tereny budowlane, budynki, budowle lub ich części,
 • świadczysz usługi prawnicze lub doradcze,

Rejestracja płatnika jest bezpłatna.

Zalety płatnika:

 • możliwość odliczenia VAT,
 • współpracując z innymi płatnikami VAT, mamy możliwość odliczenia podatku,
 • będąc płatnikiem VAT, możemy zapewnić niższe ceny, co sprawia, że zwiększamy szanse wyboru naszej firmy w trakcie przetargów,

Wady:

 • szereg formalności, które musimy dopełnić w trakcie składania deklaracji,
 • Urząd Skarbowy może zakwestionować prawo odliczenia podatku, jeśli nasze rozliczenia będą wykonane nieprawidłowo,
 • możliwość niezapowiedzianych kontroli ze strony Urzędu Skarbowego,
 • ciągłe kontrolowanie zmian w przepisach i prawie.

Czym jest i jak działa weksel?

Zapewne każdy z Państwa w swoim życiu spotkał się z pojęciem „weksel”, gdyż jest ono bardzo popularne i może występować w wielu dziedzinach naszego życia. Przejdźmy zatem do konkretów…

WEKSEL – papier wartościowy, który zobowiązuje jedną ze stron do uiszczenia określonej sumy wekslowej w określonym w nim terminie. W polskim prawie możemy rozróżnić dwa podziały weksli – ze względu na wierzyciela i ze względu na dłużnika.

W prawidłowo sporządzonym wekslu, powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– nagłówek „WEKSEL” w odpowiednim języku,
– polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej,
– dane osoby, która jest zobowiązana do opłacenia weksla,
– określenie miejsca oraz terminu płatności,
– dane osoby, dla której należy uiścić płatność,
– dane osoby, na której polecenie musi być dokonana płatność,
– data oraz miejsce sporządzenia weksla,
– podpis osoby wystawiającej weksel.

Do funkcji, jakie spełnia weksel, możemy zaliczyć:
– płatnicza,
– zabezpieczająca,
– obiegowa.

 

W ramach przypomnienia: USŁUGA OUTSOURCINGU KSIĘGOWEGO!

Termin zapłaty podatku

KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania podatków. Nasuwa się jednak pytanie – w jaki sposób termin ten obliczyć?

Wyróżniamy dwie sytuacje. Pierwsza, gdy obowiązek zapłaty podatku wynika z konkretnych ustaw, w których zawarty jest termin jego regulacji. Sytuacja druga ma miejsce, gdy obowiązek zapłaty podatku wynika z decyzji Urzędu Skarbowego. Wówczas to właśnie Urząd Skarbowy określa wysokość oraz termin płatności podatku.

Zaliczka na podatek dochodowy PIT lub CIT musi być regulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po zakończonym okresie rozliczeniowym.

Podatnicy VAT regulować podatek od towarów i usług muszą do 25. dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym.

Brak terminowej regulacji podatków wpływa na powstanie zaległości podatkowej, która skutkuje naliczaniem odsetek za zwłokę. Dłuższe zwlekanie może pociągnąć przedsiębiorcę do odpowiedzialności karno-skarbowej w związku z czym może zostać ukarany karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności.

Pełna księgowość

Pełna księgowość to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to również sposób na dokładne monitorowanie stanu majątku całego przedsiębiorstwa, również tego, który jest zawarty w jego wyposażeniu oraz towarze.

Księgowość pełna jest najdokładniejszym i jednym z najbardziej skomplikowanych systemem zapisu, który rejestruje każdy grosz przepływający przez przedsiębiorstwo. Z tego względu firmy, które prowadzą księgi rachunkowe w ten sposób, mają jasny obraz wszystkiego co się w nich dzieje.

Dzięki dokładności jaką gwarantuje pełna księgowość, właściciel może w odpowiedni sposób zaplanować optymalizację kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kto jest zobligowany do prowadzenia tego typu rozliczeń?
spółki cywilne osób fizycznych
spółki jawne osób fizycznych
spółki partnerskie
osoby fizyczne

Istotną informacją w tej kwestii jest również fakt, że do prowadzenia pełnej księgowości są zobowiązane wszystkie podmioty gospodarcze, które w ubiegłym roku obrachunkowym osiągnęły zyski wyższe niż 1 200 000 euro, po przeliczeniu na walutę polską.

Niezgodność w JPK_VAT

Wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT-u zobowiązani są do comiesięcznego wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną. Co jednak w przypadku, gdy wystąpią rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w pliku JPK, a deklaracją VAT?

W takiej sytuacji podatnicy otrzymają powiadomienie o niezgodności. Najczęstsze błędy w JPK dotyczą:
– rozbieżności w informacjach w JPK_VAT, a deklaracją podatkową,
– rozbieżności dotyczących kwot transakcji w przesłanych przez kontrahentów transakcjach,
– wykazania w JPK_VAT transakcji z kontrahentami, którzy nie dysponują tytułem czynnego podatnika VAT.

Zawiadomienie o niezgodności urząd wyśle e-mailem z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl, wiadomością sms bądź Pocztą Polską na adres podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym na druku VAT-R.

Otrzymując powiadomienie o niezgodności w JPK_VAT przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia korekty danego pliku. W pierwszej kolejności warto jednak zwrócić się do urzędu, gdzie wyjaśnimy powstałe rozbieżności.

Mała księgowość

Każdy typ działalności gospodarczej wymaga odpowiedniej formy prowadzenia rozliczeń.  W przypadku prowadzenia podmiotu gospodarczego, który osiąga rocznie przychody niższe niż dwa miliony euro, oczywiście po przeliczeniu na polską walutę, można prowadzić jego księgi w uproszczonej formie.

Podmioty, które prowadzą swoje księgi w tej formie to zwykle: osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne oraz spółki osób fizycznych – cywilne, jawne i partnerskie. Najbardziej popularne metody prowadzenia księgowości uproszczonej to: księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany. Każda z wymienionych powyżej metod ma określone typy działalności, które mogą z niej korzystać.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest najprostszą z wymienionych metod. Wykorzystuje się ją najczęściej w jednoosobowych formach działalności gospodarczej. Przedsiębiorca płaci podatek od kwoty swojego dochodu, który może być obliczany na zasadach ogólnych lub przy zastosowaniu stawki liniowej. Istotną informacją jest fakt, że podmioty gospodarcze prowadzące takie rozliczenia nie są zobowiązane płacić podatku za okresy, w których nie osiągnęły żadnych zysków.

Kolejną z metod jest ryczałt ewidencjonowany, z którego mogą korzystać tylko nieliczne przedsiębiorstwa. Podatek jest tu obliczany na podstawie uzyskiwanych przychodów, z pominięciem kosztów. Taki sposób prowadzenia rozliczeń może pozwolić na uzyskanie największych korzyści finansowych.

Ostatnią już z najpopularniejszych form prowadzenia księgowości uproszczonej jest karta podatkowa. Aby móc korzystać z tej metody, firma musi spełniać ściśle określone kryteria w zakresie: prowadzonej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnianych pracowników. Stawka tego podatku jest stała i niezależna od dochodów przedsiębiorstwa.

Podsumowując, wybór odpowiedniej metody prowadzenia księgowości uproszczonej nie należy do łatwych zadań, warto w tej kwestii skonsultować się z ekspertem.

Usługa outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowy to nic innego, jak przekazanie firmowej księgowości na ręce podmiotu zewnętrznego. Opcja ta staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej popularna i korzysta z niej coraz więcej przedsiębiorców.

Sprawdźmy dlaczego to rozwiązanie cieszy się taką popularnością!

1. Koszty związane z tradycyjną rejestracją znacznie przewyższają koszty, które wiążą się z outsourcingiem księgowym. Wiążę się to z tym, że przedsiębiorca otrzymuje pomoc ekspertów bez konieczności zatrudniania pracowników do poszczególnych zadań oraz wyposażenia ich miejsc pracy w odpowiedni sprzęt oraz akcesoria biurowe.

2. Outsourcing księgowy pozwala przedsiębiorcy na bieżąco kontrolować prowadzoną działalność.

3. Opcja outsourcingu księgowego daje przedsiębiorcy gwarancję, iż świadczone dla niego usługi mają nie tylko poparcie prawne, ale również są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Doświadczenie oferowane przez naszych ekspertów bardzo często pozwala uchronić przedsiębiorce przed ryzykownymi działaniami, które mogą zagrozić przedsiębiorstwu.

4. Za wszelkiego rodzaju błędy popełnione przy prowadzeniu firmowej księgowości, odpowiedzialność ponosi biuro rachunkowe, które świadczy usługi outsourcingowe.

5. Korzystanie z outsourcingu księgowego daje przedsiębiorcy możliwość skoncentrowania swojej uwagi na prowadzeniu działań, mających wpływ na rozwój prowadzonej działalności.